Világgazdaság, 1998. június (30. évfolyam, 104/7364-124/7384. szám)

1998-06-08 / 108. (7368.) szám

HÍRSOROK MDF: frakcióalakítás A Magyar Demokrata Fórum 18 képviselője hétfőn délután a Képviselői Irodaházban alakítja meg parlamenti frakcióját — nyilatkozta Herényi Károly. A szóvivő, aki egyben előkészítője is a képviselőcsoport megalakításának, hozzátette: a hivatalos frakcióvá válás feltétele, hogy a csoport megválassza vezetőjét. Megjegyezte: a frakciótagok vélhetően olyan vezetőt választa­nak, aki már jelentős parlamenti tapasztalattal rendelkezik. Az MDF frakciójának nyolc tagja már korábban is képviselő volt, míg tízen most kerültek be a parlamentbe. A távirati iroda információi szerint a frakcióvezetői posztra Balsai István egy­kori igazságügy-miniszter a legesélyesebb. (MTI) Horn a juniálison Horn Gyula meggyőződése szerint hiteles és tisztességes politizálásával az MSZP jövőben is meghatározó erő lesz. A pártelnök vasárnap az MSZOSZ hűvösvölgyi munkásjuniálisán tartott politikai fórumot Sándor Lászlóval, a szakszer­vezeti konföderáció vezetőjével, valamint Var- gáné Kerékgyártó Ildikó és Fiiló Pál országgyű­lési képviselőkkel. A politikus elsősorban a szo­cialisták “gyenge és lagymatag” kampányát okolta a választási kudarcért. Elmondta: a párt tisztújító kongresszusán átfogó, ugyanakkor higgadt elemzés készül ezekről a kérdésekről, amelynek keretében a kampánystáb és a kampányfőnök tevé­kenységét is értékelik. (MTI) Feloszlott a kuratórium elnöksége Vezető nélkül az MTV Nehéz helyzetbe került a Magyar Televízió tulajdonosa, a köz- alapítvány azzal, hogy kuratóriumának elnöksége szombat éjfélkor eredménytelennek nyilvánította a köztévé elnöki posztjára kiírt pályázatot, de újat sem írt ki. A testület man­dátuma megszűnt, működési zavarokat is előidézve. wnmmmn Szombat éjjel tizenegykor úgy határozott az MTV tulajdo­nosi jogát gyakorló közalapít­vány kuratóriumának elnöksé­ge, hogy nem kísérletezik to­vább, mert nem képes elnököt ajánlani az MTV élére. A tízta­gú testületnek kétharmados arányban kellett volna kiválasz­tani legalább egy személyt, akit a teljes kuratórium választha­tott volna meg szintén kéthar­maddal. További egy óra alatt úgy döntöttek az elnökségi tagok, hogy nem írnak ki újabb pályá­zatot. Ezzel a törvény értelmé­ben azonnali hatállyal meg­szűnt az elnökség mandátuma. így a január 6-a óta elnök nél­küli MTV Rt.-nek továbbra sem lesz vezetője. A törvény a ku­ratórium elnökségét ruházza fel a pályázat kiírásával és az elnökjelölt(ek) ki választásával. De ezen túlmenően a kuratóri­um is működésképtelenné vált — mondta WesselyAnna (volt) szóvivő —, mert a közel har­minctagú társadalmi grémium harmada hiányzik vasárnap óta, a testületet pedig az elnök hív­ja össze, akinek mandátuma szintén megszűnt. Súlyos hely­zetet teremthet a napi anyagi gondokkal küszködő köztévé­ben, hogy ha például az Orszá­gos Rádió és Televízió Testü­letműsorszolgáltatási alapjából pénz érkezik, az a kuratórium számlájára kerül, ahonnan egyebek közt az elnök aláírásá­val utalható tovább a tévének— sorolta a következményeket a szóvivő. A kormányváltás áttételesen okozója a lényegében önfelosz- latásnak — mondta Wessely Anna. Az elnökség a parla­mentben képviseletet szerzett pártok delegáltjaiból áll, a kor­mánypártok és az ellenzék egyenlő arányban küldhet tago­kat. A választások eredménye­képpen esetleg hat új taggal le­hetett volna helyreállítani a pa­ritást, ennyi új emberre pedig nincs pénz — közölte a szóvi­vő. A feloszlást jelzésértékű tett­nek szánta az elnökség — tud­tuk meg Wessely Annától. Úgy vélik ugyanis, hogy megrendült a médiatörvény alkalmazható­sága, például a köztévé tulajdo­nosi-vezetési szerkezete rossz, hibásnak bizonyult az MTV el­nöke és a kuratórium, illetve annak elnöksége közti szabá­lyozás. NAP KELTE Június 9-én, kedd reggel is Nap-kelte 5.50 és 9.30 között az MTV 1-en, stúdióbeszélge­tésekkel, szolgáltatásokkal, hazai és külföldi jelentésekkel. Tervezett témáink: Szembesítés Konrád Györggyel; Sorsdöntő ülés után: Kovács András, az MTV kuratóriumá­nak elnöke; Mi lesz önnel, Pozsgay Imre? Kinn, pádon: Keleti György; Beszélőben Halász István, a kunbajai polgármester; Öltöző: Dzsungel könyve 200-szor; Rájátszás a könyvhétről: vendégünk József Etelka és Valachi Anna. A Nap Tv Kft. műsora. Producer: Gyárfás Tamás. Főszerkesztő: Dékány András. Felelős szerkesztő: Gazsö L. Ferenc. Műsorvezető: Mélykúti Ilona. Telefonszámunk az adás idején: 251-0519. Az MTV Rt. a műsorváltoztatás jogát fenntartja! Francia érdekeltségű, szállítmányozó cég keres fiatal és dinamikus, franciául csevegő fuvarszervezőt. Telefon: 292-1420 Fax: 294-4270 HIRDETÉS­FELVÉTEL 1016 Budapest Naphegy tér 8. Tel./fax: 202-4199 Cél a korrupció visszaszorítása Pontos tervezés, olcsóbb beruházás Elkészült a fővárosi beruházások és felújítások szabályozásáról szóló új rendelet a Főpol­gármesteri Hivatalban — értesült a Világgazdaság. A tervezet értelmében a köztisztviselők nem vehetnek részt az előkészítésben, a képviselők pedig a döntésben, ha akár közvetlen, akár közvetett érdekeltségük van a beruházásban. A szabályozás nemcsak a hi­vatal, hanem a fővárosi intéz­mények beruházásaira is vonat­kozik. A tervezetet június vé­gén a fővárosi közgyűlés elé terjeszti a főjegyző, s várha­tóan szeptember l-jétől hatály- balép. A városházán már a tavalyi korrupciós botrány kirobbaná­sa előtt felmerült, hogy szükség van a beruházásokat, illetve a felújításokat szabályozó, 1992 óta érvényben lévő rendeletek felülvizsgálatára—mondta la­punknak Tiba Zsolt főjegyző. Rendszeresen előfordult ugyanis, hogy menet közben derült ki: a költségek jelentősen meghaladják az induláskor jó­váhagyott összeget. Mivel az építési engedélyezési doku­mentáció nem elegendő a pon­tos tervezéshez, a főjegyző az utóbbi évben már kezdemé­nyezte, hogy lehetőleg a kivi­teli tervek birtokában indulja­nak a munkák. Az új rendelet egyik legjelentősebb változta­tása az lenne, hogy csak a kivi­teli tervek elkészítése után hagy nákjóvá mind a beruházá­sokat, mind a felújításokat. Az alaposabb előkészítés hosszabb időt vesz igénybe, de a kivite­lezés így tervszerűbb és gyor­sabb. A főjegy ző a tervezet elkészí­tésekor felkérte aTransparency International városházi átvilá­gítást végző munkacsoportját, tegyenek javaslatot az egyéni érdekek lehetséges kiiktatásá­ra. A nemzetközi korrupcióel­lenes szervezet álláspontja alapján a rendeletben rögzítik, hogy a beruházások és felújítá­sok előkészítésében nem vehet részt senki, akinek akár közvet­lenül, akár közvetetten egyéni érdekeltségei fűződnek a mun­kához. A Főpolgármesteri Hi­vatalban, illetve a főváros intéz­ményeiben dolgozóknak min­den esetben írásban kell majd nyilatkozniuk, hogy nincs pri­vát érdekeltségük a szóban for­gó beruházásban. A döntést hozó önkormányzati bizottsá­gok tagjainak, illetve a fővárosi közgyűlés képviselőinek a be­ruházások jóváhagyása előtt kell jelezniük privát érdekelt­ségüket, s ebben az esetben a szavazásban nem vehetnek részt. A HM-ben komplex informatikai fejlesztés a megoldás Felmérik a „2000-es problémát” A hónap végéig kell felmérni, hogy kormányzati szinten milyen fejlesztések szükségesek az ezredforduló okozta és “2000-es problémaként” ismert informatikai bomba elhárítására. A Honvédelmi Minisztériumban komplex fejlesztés keretében oldják meg a feladatot. A leg­nagyobb összeget, kétmilliárd forintot a Belügyminisztériumban igényli az átállás. mmmmm Egyedül a kormányzati szfé­rában körülbelül hétmilliárd forintra becsülik a következő évezredre átállás számítástech­nikai programjának költségeit. A világszerte ismert nehézség lényege az, hogy a számítógé­pek és programok jelentős há­nyada nem képes értelmezni a 2000-es évszámot. Az átállás néhány napot is igénybe vehet, így valószínű, hogy az évezredfordulón né­hány napig nem lesznek elérhe­tők az országos nyilvántartó rendszerek — mondta a Világ- gazdaságnak Papp Márta, a BM informatikai főosztályának vezetője. Hangsúlyozta: más­kor is előfordult már, hogy kar­bantartás miatt rövidebb ideig nem lehetett elérni a nyilvántar­tásokat. Szerencse ugyanakkor, hogy 1999. december 31. pén­tekre esik, így a háromnapos ünnep alatt különösebb fenn­akadás nélkül lehet majd meg­oldani az átállást. A Belügymi­nisztérium országos adatnyil­vántartáshoz használt nagy tel­jesítményű rendszereinek átál­lítása — ilyen egyebek között a lakcím-, az útlevél- vagy a gépjármű-nyilvántartás — emészti majd fel legtöbb pénzt. A felmérések szerint a minisz­tériumhoz tartozó szervek összesen 2 milliárd forintot köl­tenek majd az átállásra. Papp Márta szerint meglehetősen rö­vid lesz majd az idő a feladatok végrehajtására. A tárcák a jövő évi költségvetésben kapják meg a szükséges összegeket. Ezután nyílik lehetőség a közbeszerzé­si pályázatok kiírására, noha vannak olyan gépek, szoftVe- rek, melyeknél csak az eredeti beszállító tudja elvégezni a szükséges fejlesztéseket. A szá­mítógépek közül nem kell majd lecserélni azokat, melye­ket az utóbbi néhány évben sze­reztek be: ezeknél már a gyár­tók is ügyeltek arra, hogy az ez­redforduló problematikáját a gépek meg tudják oldani. Szá­mos szoftvert azonban ezeken is cserélni kell. A Honvédelmi Minisztérium (de főképpen a Magyar Hon­védség) “szerencséje”, hogy rengeteg az olyan elavult — zömmel 286-os — gép, ame­lyek cseréjét már korábban el­határozták. Az idén elkezdett átfogó informatikai fejlesztés öt-hét milliárd forintjában el­enyésző hányad a várhatóan 20- 30 milliónyi, kifezetten a 2000- es problémához kötődő tárca­szintű fejlesztési igény — tud­tuk meg dr. Dedinszky Ferenc ezredestől, a HM informatikai osztályának vezetőjétől, a 2000-es program tárcaszakér­tői csoportjának vezetőjétől. Az áprilisi kormányhatáro­zatban foglaltaknak megfelelő­en június 30-ig felmérik a tár­ca hardver- és szoftverfejlesz­tési igényét. Júliusban dolgoz­zák ki a megoldást, és jövő év március végére készen kell áll­niuk a 2000-es “bomba” hatás­talanítására. A HM meglehetősen ala­csony költségének magyaráza­ta az — mondta Dedinszky ez­redes —, hogy a tárcán belül nagy a három évnél fiatalabb számítógépek aránya, ame­lyekkel nem lesz baj 2000. ja­nuár 1-jén. A tavaly 500 mil­lióért beszerzett pénzügyi rend­szer is e probléma figyelembe­vételével készült, a személy­ügyi program saját fejlesztés, az új keletű feladatot tehát házon belül elvégzik — közölte a program vezetője. A teljes körű megnyugtató megoldást a legproblematiku­sabb Magyar Honvédségen (MH) belül az idén elkezdett informatikai fejlesztés nyújtja (Világgazdaság, 1997. április 2., 1—7. o.). A tavaly az MH vezetése által elfogadott prog­ram 2006-ig tervezi kiépíteni a honvédség teljes informatikai hálózatát. Első fázisban — több mint kétmilliárdért — 2001-ig épí­tik ki a gerinchálózatot az egye­sített vezérkartól az alakulato­kig, és szereznek be 2-2,5 ezer számítógépes munkaállomást. A teljes infrastruktúra (az összes alakulat rákötése a ge­rincvezetékre) a következő négy-öt évben épül ki. A teljes beruházás értéke 5-7 milliárd forintra becsülhető. Fidesz: zöld út a koalíciónak (Folytatás az 1■ oldalról) A Fidesz és az FKGP vezeté­se egyaránt sürgeti a megegye­zést, hiszen a kormányzati struktúrával kapcsolatos döntés elhúzódása megnehezítheti a parlament június 18-ai alakuló ülésénekelőkészítéséről szóló, holnap kezdődő pártközi tár­gyalásokat. A Fidesz-kongresszus 393 támogató vokssal, ellenszava­zat nélkül, két tartózkodás mel­lett hatalmazta fel Orbán Vik­tor pártelnököt, hogy az MDF mellett az FKGP-vei alakítson többségi kormányt. A tanács­kozáson felszólalók kizárták a nagykoalíció lehetőségét. Reményeink a választásokon nem váltak teljesen valóra, mert egyedül nem tudunk kormányt alakítani —jelentette ki Orbán Viktor. Szerinte a Fidesz nem bújhat ki a kormányalakítás fe­lelőssége alól. A politikus úgy véli, hogy a parlamentbejutott pártok közül az MDF mellett csak az FKGP jöhet szóba ko­alíciós partnerként. Hozzátet­te: a jövendő kormány megha­tározó pártjaként elsősorban a Fidesznek kell felelősséget vál­lalnia a vidék problémáiért. Orbán megerősítette, hogy a Fidesz kizárólag “tiszta” mi­nisztériumokban gondolkodik, melyek politikai vezetőit ugyanaz a párt adja. A minisz­terelnök-jelölt kilátásba helyez­te a távozó kormány által má­jus 10. óta hozott döntések fe­lülvizsgálatát. Az FKGP-vei szinte lehetet­len együtt kormányozni, mégsincs más lehetőség — mondta a kongresszuson Tölgyessy Péter képviselő. A kormány megalakulása után folyamatosan készen kell áll­nunk a választások esetleges megismétlésére—fogalmazott Tölgyessy, aki szerint a pártok közül egyedül a Fidesznek nem kell félnie az újbóli megméret­tetéstől. Orbán Viktor kongresszusi beszédében Deutsch Tamás al- elnököt a Fidesz azon politiku­sai között említette, akikre kor­mányzati szerep vár. Az már korábban nyilvánosságra ke­rült, hogy Kövér László a tit­kosszolgálati, Pokorni Zoltán pedig az oktatási miniszteri poszt várományosa. A Világ- gazdaság információi szerint Orbán ajövőjanuárban létrejö­vő Ifjúsági és Sportminisztéri­um megszervezésére és irányí­tására kérte fel Deutschot. A Fidesz elnöke szombaton azt is kijelentette, hogy pártjának Budapesten — ahol májusban alulmaradt az MSZP-vei szem­ben — az októberi önkormány­zati választásokon erős és ön­álló főpolgármester-jelöltet kell állítania. Lapunk úgy tudja, hogy főpolgármester-jelöltként mások mellett Latorcai János neve is felvetődött a Fideszben. Pártkörökben továbbra is arról hallani, hogy Pintér Sándor volt országos rendőrfőkapitány a belügyminiszteri tisztség vá­rományosa. Sz.Sz. Fegyveres rablás az M3*ason A Budapesti Rendőr-főkapi­tányság nagy erőkkel, ám eddig jelentősebb eredmények nélkül nyomoz a pénteken este az M3- as autópálya egyik benzinkút- jánál történt fegyveres rablás ügyében — nyilatkozta vasár­nap Lázár János dandártábor­nok, a BRFK bűnügyi főigaz­gatója. Elmondta: jelenleg folynak a tanúkihallgatások és ellenőr­zik a számba jöhető elkövetők körét, köztük a pénzszállító autót üzemeltető cég munkatár­sait és az onnan korábban elbo­csátottakat. Mint ismeretes, pénteken késő este támadás érte a Banktech Rt. pénzszállító au­tóját az M3-as autópálya buda­pesti bevezető szakaszán talál­ható Shell-kútnál. Az akció közben a páncélkocsi vezetőjét halálos lövés érte. A rendőrség még mindig ke­resi a tettest, egy 25-30 év kö­rüli, 180 centiméter magas, át­lagos testalkatú férfit. Ugyan­csak keresik azt a fehér színű, CYE-255-ös rendszámú Audi 100-ast, amellyel a tettes a hely­színről elmenekült. (MTI) r gBSBBS ÜZLETI NAPILAP 199 O 2 t> ez 'CV-e O

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék