Világosság, 1946. július-szeptember (2. évfolyam, 145-220. szám)

1946-09-14 / 207. szám

ÍZ M MÁ% ''XÉÍ ©2§ílf wrnm^^mmm^mm-s ,,Meztelen igazság Nemcsak s név kötelez, a cím is. A Kamara Varieté új revüjének cimo arra kötelezi a beszámoló íróját, bogy a cím szelleműben ö is elsnondja a műsorról a .,meztelen jgazság“-ot. Nos, a meztelen igazság aa, hogy a színházak nem állnak Ogy helyben hanem vándoréinak, A Víg- iszíbáz, amikor építették, még s város perifériáján állott és fokozatosan került a vároa szívébe. A ToréakSrátl Színpad viszont a város közepén állott és anél­kül, hogy a helyéből elmozdult volna, a perifériára került. Ez csalhatatlanul megállapítható abból, hogy még a mini- malis művészi törekvés is hiány tilt mű­sorának összeállításából. Afaz álljunk meg, mert hiszem ezen « ponton a Kamara Varieté hivatkozhat Kántor Bélára, a szavaiéra, akit műsor­ról műsorra prolongát. Do mit mond­junk arról a saavalóról, aki nem tiszteli a költő szavait ée József Attila versét önkényes változtatásokkal, Ernőd Tamás versét pedig egy versszak híján mondja ©1 és produkcióját Szép Ernő 25 év előtt Igen szép, de ma igen hamisan csengő irredenta-versével koronázza megt A műsor tetemes réázét foglalja ei a dra- adó „történelmi revü", amely ezúttal nemcsak az ízlést, hanem az értelmet is fájdalmasan nélkülözi, néhány egyér­telmű viccet variálva több képen ké­rész tűi. De mit tegyen ée mH játsszon n Kamara Varieté, ha úgynevezett téli-, úgynevezett kő- és úgynevezett drámai színházainkban is otthont kap a már nem is lenge, hanem ledér múzsát Való­ban nem állhatja másképen a versenyt, csak efajta produkciókkal. Ez a meztelen igazság a „Meztelen igazság" körül. H, L, „Fákét© Péter." Zágon—Somogyi—Fire­man» nagysikerű zenés vígjátékénak felújításává) jó vásárt csinált a Medgya- *zay Színház. Az épkézláb meseszövés, népszerű slágexszámok és a jó előadás tna- ís biztos sikert jelent. Az előadás legfőbb erőssége, Ajtay Andor derűs és mértéktartó humorával, de Bordy Bella burdeszk-kamikuma. Kelemen Éva ham- vasszőke bája, Lénúrd Béla kabinetaía- kítfea és ft kisebb szereplői Igyekvő játéka- is hozzájárult a felújítás köaön- sójrsíkerfihez. A ratínoa rendezés Lénárd Béla szakavatott kesét dicséri. * v ‘L- „««MamBAJéiJiiHiyniiwini Görjngné naponta meglátogathatja férjét, He is, Papén és nem akarják látni (Nürnberg) Gőringné csütörtökön SO percig beszélgethetett férjé­vé! és szeptember 2-3-áig, amikor a nemzetközi bíróság kihirdeti íté­letét, naponta félórára megátogath at ja. Rudof Hess, Hitler volt helyettese wem akarta látni feleségét. Papén és Neurath sem altar találkozni feleségével, Papén a leányát szeretné látni. A háborús főbűnösök beszélgetéssel és olvasással töltik el idejü­ket. A böríöiiüzabályzatot enyhítették, a foglyok most naponta négy órát tölthetnek szabad levegőn. Perük tárgyalása alatt csak egyórás sétát, engedtek meg nekik. Egy púpos orvosigyaniisitanok Lencsés Emerencia meggyilkolásává! A bukaresti rendőrség érdekes átirata Az amerikai rádió közlése szerint a közeli napokban mutatják be Eugen O'Neill „Wise man come“ című új színművét ez egyik new- yorki színházban. A világhírű szerző évek óta nem alkotott új művet, ezért a drámát óriási érdek­lődés előzi meg. A Sportcsarnok revfljőben, a „Bada­csonyi szüret“ kitűnő szereplőgárdája új főszerep lő vél bővült: Jávor Pál, aki többhónapos romániai túrnéja után a múlt héten tért viasza Budapestre, péntek estétől minden este a Sportcsar­nokban lép fel. Carols Lombard Frederic Marek ÄhoS semmi sem szét*! Prolongálva! Kizárólag: TINÓDI MOZIK MŰSORA: ADY: Örvény (S, 5, 7). BELVÁROSI: Vágyak a vihart«« (S, T; vasárnap és ünnepnap 3 óráikor is). CITY ítél.: I2S-12U): Vihara» esküvő (4, 6; 81. CORVIN (tel.: József 242): Viharos esküvő íVjí, ViT, V&8: vasárnap és ünnepnap 11 és ’/«I órakor is). ELIT: Asszony akarok lenn! (tót, '/iS, 140). KAMARA (tel.: 425-901): Éjszaka kezdődött (Charles Buyer) <‘/«4. V>K. '/:8t. LLOYD: Tél! karnevál (VA Vad, 14«). ÓBUDA: Havasi napsütés ('/>!, %fi, V«S). FALADÉ: Gnadaloanal; fényes kísérő- műsor (11. 1, 3, 5, 7, 9). PATRIA: ítélnek a nők (Loretta Joncg) (%4. V»4, W). PHÖNTK: Cirkusz (11. 1, $. 5. 7). CGOOSA- űéK hátán Is megélünk (S, 5, 7). ADRIA (Pestszentlőrinci: Fiatal Ördögök (5, 7: vasár és ünnepnap: 3 óraikor is). COÍtSO (Cjpest, te!.: 123-9«): Algír (Charles Boyer, Hotly I^amarr) (6, 8; vasárnap és ünnepnap: 4 órakor Is). JÓZSEF ATTILA (Rákospalota): Francia szobalány; Toscanini (6. 8; vasárnap és ünnepnap: 2 órakor is). VILÁGOSSÁG (Pestszenterzaéhet): Fiatal ördörrök (6. 8: va«.- ér ünnepnap: 2, 4, 6, bt. WEKEltLE (Kispest): Megtérés (6, 8; vas­áé ünnepnap: 4, 6. 8). SyBnyÜrű kiállítású, felejthetetlen művészt fllm Kizáróiig: PHÖNIX BRaiwhiB!f!i!ni!iiii" ló; nrw cm Szomfcsí | 4 Világosság ■ Emlékezetőt, hogy ez óv májusá­ban különböző belvárosi kapualjak- ban feldarabolt női holttest részeit találták meg. A nyomozás kiderí­tette, hogy az áldozat Lencsés Eme- roncla, rendőri felügyelet alatt álló nő. Annakidején több gyanúsítottat kihallgattak, de végül minden fel­tevés tévesnek bizonyait és a nyo­mozás elakadt. Most azután a bukaresti rendőr­ségtől megkeresés érkezett a főka­pitánysághoz: alacsony, púpos, 60 év körüli orvos felöl érdeklődnek. Az orvos nevét sem a bukaresti, sem a budapesti rendőrség nem ismeri. A bukaresti rendőrség a nyomorék orvost gyanúsítja annak a bűntény­nek az elkövetésével, amely nem­régiben történt a román fővárosban s amely döbbenetesen emlékeztet Lencsés Emereneia meggyilkolására. Egy bukaresti alvFágl nőt pen­tosan olyan körülmények íc'zctí gyilkoltak meg most, mint Len­csés Emerenciát Budapesten. Holttestének darabjait kapualjak­ban találták meg, kis táskákba és bőröndökbe csomagolva. A gyilkos­ság még abban is rendkívül emlé­keztét a budapestire, hogy a sze­rencsétlennek minden testrészét megtalálták, kivéve a nyelvét, ame­lyet a gyilkos kitépett. A nyomozás szálai a púpos orvoshoz vezettek, aki neszót vette annak, hogy gya­núsítják s nyomtalanul eltűnt Bu­karestből. A púpos orvost a budapesti rend­őrség is ismeri. Annakidején, ami­kor Lencsés Emereneia gyilkosa után kutattak, a nyomozás figyel­mes lett az orvosra, aki állandó vendége volt azoknak a helyeknek, ahol a budapesti alvilág találkozik. Lencsés Emereneia meggyilko­lása előtti délután a furcsaéletű ■orvos autózni vitte a szerencsét­len leányt. Azután sem az orvost, sem Lencsés Emerenciát többé senki nem látta. A púpos orvos többeknek mondotta, bogy Romániába készül. Mindezek az adatok azt mutatják, hogy a pú­pos orvos joggal gyanúsítható a bukaresti és a budapesti kéj gyil­kosságok elkövetésével. Szendi Lajos zoxagorafei&iiiorlsta agyÖBÍ&Fűtéséről vallatják a p estszensíi asret tö 22a eggyffikosokat A népbíróság dr TutcelHi^uLom i ma folytatja a pestszentimrei tö-1 megmészárlás bűnügyének főtár-; gyalusát. A tegnapi nap folyamán dr Kéri< Lajos népügyészhez beje­lentés érkezett, amely fényt derít Szendi Lajos, a népszerű zongora- humorista halálának körülmé­nyeire. A. bejelentés szerint Szendi Lajos egy gyálligeti munkásszá­zadban szolgált és az egyik keret- legénynek, amikor leszerelt, aján­dékot nyújtott át a század nevé­ben. Ez a körülmény tudomására la csak *•* kivételié kereskedőiéitől a Meroantil- tíhetüia éa Olyuzpia vegyi- iizeniels gyártmányait: 22St~es bútorápoló, MTA mécses, FIT kerti lasz. Olympia mosószerek, Olympia padlóápolészerék, stb. Főlerakat: OLYMPIA Klauzál (Osk 89. Te!.: 423-774. ■ oiitelad óknak!) A. 1946 DL U GYAPJÚ to ANGÓRA kartussá vánaf&HL VI. SV.-Í U6*i Sk IX «M. ti. jutott a pestszentimrei nyilas hó­héroknak, akik azonnal kiszálltak Gyálligetre, agyonlőtték Szendi Lajost és — a századparanesnoksagot ellátó főhadnagyot is. A bejelentés alapján a mai .tárgya­láson Kéri népügyész a vádlottak szembesítése útján igyekszik meg­állapítani, hogy ki követte el kö­zülök ezt a kettős gyilkosságot. A mai tárgyaláson a párbeszédek is megkezdődnek. mii'iHimiHii'fiíwnifiirrmiirimwRíinífsfiHimmi a gf áf|‘ a c íz papírára!, írószert elesés vásáraikat üfirgi! lenre papirf eldolgozó és papiráruno gykereskedés 1¥, Deák Ferenc u. 15 (iUfiJííítumiiKiiutiiMfíMiíiinsiiíiiuuíauiuuüui UNS7 AS BÉRAUTÓK Bajcsy-Zsilinszky át S0. Tel.: 123-189. Nagy Tolland I—III. ölesén eladó. „Új“ jeligére kiadóba ELEGÁNS NŐI BUNDA középtennétre jutányosán eladó. Cím: Akácfa coca 20, IV. e. 2L Bútorozott szóit keres külföldről visszatért szocialista házaspár, fürdő­én ikoayiiahasziiéiattal. Aján­latok a kin dóba „London^ jeligére. TESTEDZÉS Kárpáti Károly: A szabadfogásnak beláthatatlan jövője van Októberben Európa Bajrokság ’ Stockholmban Ofltőrtök este ankétet rendezett » $11» kózö Szövetség. Frankó Mihály elnök! tneti* nyitója után több fölszólaló a birkózás múltjáról és JBvójéről beszéli. Elhatároz­ták, hogy széleekürO propagandát Utóit»« Bak sportjuk sépsrerüüításére. Kárpáti Ká­roly szerint példán! a szabadfogáénak* olya» Hívője van, hogy ax egyszerűen fee, láthatatlan. Ax értekezleten bejelentés tSp tént, hogy ax október 83-t stockhol aá Európa azabadfogású bajnoknágatn, váloga­tott blrkózó^árdánk eUndol. Holnap, szombaton egyetlen nagy sportesemény 1CW tornász, 589 dalos & Latorca uccuban CsaKnem páratlan a maga nemébe* m * nagyarányú sport. ía művészeti toemésr outi holnap este fél S órakor less sx Elek­tromosuk latorcaueca! sporttelepén. Eg? műsorban látjuk a művészetet to a sportot Dal, sport, pincérverseny stb. látványosság szórakoztatja s kűsónxégct villanyié*? mellett. Pataki--Sasekercs-Ltara&a!- Eckert A Kerékpáros Szüvetsée vMároap délirtte rendezi az egyórás m éter vezetése« bajnok­ságot s Millenárison. A verseny nagy küz­delmet ígér, mert a multbet! félórás futam- ten a Pataki ía Szekeres hSzüttl párharc­ból a nevető Lbital házott haaxeot, aiá símán ver;kedte fel magét a második helyre. Szekeres, a sok bajnokság« mellett, többször szorult a második to harmadik helyre, de Ilyenkor össze! még a bajnokság megszerzésére Is elég erősnek tartjuk. A* újpesti labdarúgók. Istanbul!«*. Az UTE együttese megérkezett tórökeraeágé tárája első álloanáeára: ístantraM:», aheí holnap, szombaton jáfc-sza eir6 mérkfeése« Uatata Serall csapatával. Bodola és Mészáros, A N7»gyvá?*4* 4<"! két válogatott futhatti»t4j«U<M -üyay oirak terjedtek el, hogry Szomlmtóvelyon '».rtéi- kodnak és az ottani Haladásban kívánnak játszani. A hírnek egyáltalán saamul algpjf nines. Bodola ás Mészároe nőm. ,fájtai: Szombathelyen. Mnnkássportolólnk Béeaöea. . As MTE 8 tornásza és 4 atlétája aia etotsrtk ttéoobe, hogy ott réeztvegyeock a WAT hétaxosfe. nemzetközi uiunkánvereanyén. Háromnapos nsiövsrseny E$erbea. A» tér: Barátság Siáror.n irrtiig tartó ásoővoréenyo- k«t rendez J-lgerben. Biulapestrűl «Aw» vesznek részt ezen a versenyen. .A vond* gok ma, pénteken érkeznek Egerbe, a ezo: nokaikat es»k holnapra várják. A báron: nap«» verseny főesesuórye tea» a SőO m-e*1 magyar bajnokság, amelynek íognagyoibfe erélyese Kádas. A* egri BaráV-ág vers*- ny.ii'-: Budapestről többen ajánlottak fel tiszislctdíjakat, közöttilik Bán Aotai i-pav- ügyi miniszter is. , i ., . i ....... —­A SZÍNHAZAK MAS MÜS0IU Vigsxlnház: Nebántsviiág (7). -- Desto Sziaháe: Lovaglás ügy (7), — Belváros! Színház: Üj isten Tíiébában (D. — Müvéaz Színház: HíSzosság bérmasban (7). . — Ma­dách Színház; Holló a hollónak ^7). — .fő­városi Opercítszlnház: Gyertyafenykermg0 (Vi8>. — MedgyaMay Stínhéas leket® Pétar (VÄ — Pódium Kabaré: NvteiM- Világ (%8). Béke Saínhóa: Taglgavallér (V­(*/?bj. — Népvarieté (Sportcsarnok): osonyl szüret (7). — Ffiváror-1 Nagyelrku«: Sy/efűeniberJ műsor. Christoph prolongálva, (4, 7). — óbudai Színház: Ctrknaxhei'oeguo M. Buda! Népszlnhás (Korona tor 3.): iioe-ky országa (•). RADIO Péntek: 12.15: Jaazegyiítíea. — ÍS: Aro> a i-K',-v,j kék begyek. (Vásárhelyi Juli».) 18.15: Cigányzenekar. •— 11: Hírek. — 14.18: Vörösl'.ereaalközleményeik. — 14.2P; Párizsi híradó. — 14J»s Szalonzeustkar. —• 15.JS; Eádióiatola. — 15.55: Műsoz-ismertetéa. — 1«: Hírek. — 18.10: Híres operaketlfiaök. ~- 18.45: U yorniek be rátok műsora, — 17: Sjaí: - Bzervczen ta-náosadó. Keleti Márton elű- adáea. —. 17.15: Berg Lili songorázkt. — 17.45: Sportlíözieméuyek. —- IS: Hírek. — 1.-I.U5: Vöirőskereszt közlemények. —- 18.75: Hanglemaz. — Í8.45: Világi) iradö, — 19; C. Franok: A-dur szonáta zongorára és hzgo- düre. — 19 80: Falllhira’.ó. — 20: Hírék, sporthírek. — 20.20: Ródióxenakar, — 31.50: Hírek oroszul. *— 22: n.h-’K. — 22.2b: Műsor­ismertetés. — 22.25: Vöröskereeztkös’.emé Byék. — 22.35: Bartók Béla műveiből. Hanglemezek- .— 53.10: Hírek angolul. -~ Utána: Markos György angolnyelvű elő­adása. — 23.20: Hírek franciául. — 23.30: Hanglemez. VILÁGOSSÁG A Szociáldemokrata Párt napilapja Főszerkesstű: KÉTHLIf ANNA Felelős szerkesztő- GERGELY ISTVÁN Felelős kiadó: FENYVES JENŐ A szerkesztőség és a kiadóhivatal tsleioa. szama: 137-58? (—565). Világosság Nyomda Rt.. Budapest Vili, Contí ueoa A Felelte nyomdavezető: EPEE1 1ST VAD’ f

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék