Vármegyei Hivatalos Lap, 1919 (18. évfolyam, 1-12. szám)

1919-01-09 / 2. szám

XVIH. évfolyam. Sátoraljaújhely, 1919. iaiíuár 9. 2-Ik szám. VÁRMEGYEI HIVATALOS LAP KIADJA : ZEMPLÉN VÁRMEGYE TÖRVÉNYHATÓSÁGA. ELŐFIZETÉSI ÁRA: EGÉSZ ÉVRE 17 KORONA További intézkedést igénylő általános jellegű rendeletek. Ádám István" kőműves téli fűtő és Tóth György hivatalszolga kérelme a kórházi altiszti személyzet létszámába való felvétel iránt. 13266 -13265/1918. sz. Zemplén vármegye kormánybiztosától. A sátoraljaújhelyi J„Erzsébet“ közkórházi bizottság előterjesztése Ádám István kőműves, télijfütő és Tóth György hivatalszolga, kórházi alkalma­zottaknak a kórházi altiszti személyzet létszámába való felvétele, illetve a kórház alapszabályainak megfelelő kiegészítése iránt. Határozat. Tekintettel arra, hogy a törvényhatósági bizottság ez idő szerint köz­gyűlést nem tart, a kormánytól nyert felhatalmazás alapján az előterjesz­tésnek helyt adok, a zemplénvármegyebeli sátoraljaújhelyi „Erzsébet“ köz­kórház alapszabályai 21. § ának kiegészítéseként határozatilag kimondom, hogy a kórháznál alkalmazott Ádám István kőműves, téli fűtő és Tóth György hivatalszolga az altiszti személyzethez számíttatnak s mint ilyenek a vármegyei alkalmazottak, valamiat azok özvegyeinek és árváinak ellátá­sáról szóló szakályrendelet rendelkezései alá esnek s utasítom egyben a vármegye alispánját, hogy a jelen határozatot felsőbb helyeni jóváhagyás után, mint a zemplénvármegyei sátoraljaújhelyi Erzsébet közkórház alap- szabályaiüak módosítását a „Vármegyei Hivatalos Lap“ függelékeként tétesse közzé. Jelen határozat közérdekű voltánál fogva a Vármegyei Hivatalos Lapban meghirdettetik azzal, hogy eflene a közzétételt követő 8-ik naptól számított 15 nap alatt a m. belügyminiszter úrhoz intézendő, a vármegye alispánjához beadandó felebbezésnek van helye. Sátoraljaújhely, 1918. november 30-án. Búza, kormánybiztos.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék