A Hét, 1987 (18. évfolyam, 1-52. szám)

1987-01-04 / 1. szám

A SZOCIALISTA MŰVELŐDÉSI ÉS NEVELÉSI TANÁCS TÁRSADALMI - POLITIKAI - MŰVELŐDÉSI HETILAPJA ÎRFFF o 12 oldal Ára 3 lej NICOLAE CEAUSESCU ELYTARS ÚJÉVi RÁDIÓ- ÉS TELEVÍZIOÜZENETE EGÉSZ NÉPÜNKHÖZ KEDVES ELVTARSAK, barátaim, romAnia szocialista köztársaság HONPOLGÁRAI! A párt Központi Bizottsága, az Ál­lamtanács és a kormány, valamint a magam nevében nagy örömmel inté­zem legmelegebb üdvözletünket és leg­jobb kívánságainkat az összes dolgo­zókhoz, egész népünkhöz. Azzal az elégtétellel zárjuk az 1986- os esztendőt, hogy újabb eredménye­ket értünk el a haza gazdasági-társa­dalmi fejlesztésének, a sokoldalúan fejlett szocialista társadalom és a kom­munizmus román földön való megte­remtésének útján. A nehéz nemzetközi gazdasági feltételek ellenére is, az egész nép együttes munkájával sikerült a múlt évhez képest több mint 7 szá­zalékkal növelnünk az ipari termelést, jelentős haladást elérnünk a munka­termelékenység gyarapításában, a ter­mékek műszaki' és minőségi színvona­lának emelésében, a gazdasági haté­konyság és a nemzeti jövedelem növe­lésében. A mezőgazdaságban az ország történetének legnagyobb gabonatermé­sét takarítottuk be — több mint 28 mil­lió tonnát. Tovább fejlődött az oktatás, a tudomány, a kultúra, az ország egész gazdasági és társadalmi élete. Mindezek az eredmények határozot­tan tanúsítják, hogy helyes általános politikát folytat pártunk, amely alko­tó módon, Románia konkrét realitásai­nak és adottságainak megfelelően alkal­mazva az objektív igazságokat és tör­vényszerűségeket, becsülettel teljesíti történelmi küldetését: vezérli a román nemzetet a szocializmus és a kommu­nizmus, a függetlenség, a jólét és a boldogság útján. Ha visszatekintünk az idei esztendő­ben végzett munkára, megállapíthatjuk, hogy 1986 — a 8. ötéves terv első esz­tendeje — olyan év volt, amelynek so­rán népünk, a szocializmus tudatos építője ismételten tettekkel bizonyítot­ta akaratát és képességét, hogy legyőz mindennemű nehézséget és biztosítja társadalmunk töretlen előhaladását anyagi és szellemi fejlődése, a szocia­lista civilizáció útján. Mindezekhez a nagy megvalósítások­hoz tiszta szívből és a legmelegebben gratulálok hős munkásosztályunknak, a parasztságnak, az értelmiségnek, az összes dolgozóknak, egész népünknek és további sok sikert kívánok munkás­ságukhoz a szocialista haza haladása és felvirágoztatása szolgálatában. KEDVES ELVTARSAK, BARÁTAIM! A jelenlegi ötéves terv második esz­tendejét a forrradalmi munka és cse­lekvés szilárdan megalapozott, széles perspektíváid programjával kezdjük. Az 1987. évi tervben és programokban foglalt fontos célkitűzések legjobb kö­rülmények közötti megvalósítása érde­kében határozott szervezési intézkedé­seket kell tenni az egész gazdaság in­tenzív fejlesztéséért, a gazdasági tevé­kenység minőségi összetevőinek erőtel­jes hangsúlyozásáért, a tudományos­technikai forradalom legújabb vívmá­nyainak termelési hasznosításáért, a munkatermelékenység növeléséért és a hatékonyság fokozásáért az összes szektorokban. Határozott lépésekre van szükség, hogy erősítsük a rendet és a fegyelmet, növeljük a felelősséget és a forradalmi szellemet a munkaszervezés tökéletesítésére és a termelés korszerű­sítésére, a termékek műszaki és minő­ségi színvonalának emelésére, az új gazdasági mechanizmus, a gazdasági­pénzügyi normatívák, a munkásönigaz­gatás és önálló gazdálkodás alkalmazá­sára vonatkozó programok valóra vál­tása érdekében. Tovább kell tökéletesí­tenünk és még szélesebb körben kell felhasználnunk azokat a demokratikus kereteket, amelyék biztosítják az összes dolgozók közvetlen részvételét a terme­lés, az egész gazdasági-társadalmi élet szervezésében és vezetésében szocialis­ta társadalmunk minden megvalósítá­sa tulajdonosainak, megtermelőinek és közvetlen haszonélvezőinek minőségé­ben. Legyen elsőrendű törekvésünk az exporttermelés legjobb körülmények közötti előállítása, a külkereskedelem és a nemzetközi gazdasági kooperáció, (Folytatása a 12. oldalon) A forradalmár tudós Gondolatok Elena Ceauşescu elvtársnő születésnapjára Üj évet kezdünk — a sokoldalúan fejlett szocialhta társa latom építésé­ben új szakaszt nyitó jelenlegi ötéves terv második évét. Az ország vala­mennyi tudományos kutatója világos tervekkel lát munkához, hiszen a Tu­domány- és Oktatásügyi Országos Ta­nács legutóbbi plenáris ülése lelkesítő munkaprogramot dolgozott ki szá­munkra. Hangsúlyoznom kell azon­ban, bogy a hazai tudományosság s ezen belül a mi gyakorlatra, ku­tatásra ós oktatásra orientált te­rületünk, az orvostudomány, eddig is pártunk és államunk messzeme­nő támogatásának köszönhette ered-* ményeit, s annak a bizalomnak és biz­tatásnak, amely a párt főtitkára. Nicolae Ceausescu elvtárs tudománypo­litikájának mindenkori nemes sajátos­sága. Az 1986—I990-es ötéves terv most zárult első évében is intenziven fejlő­dőit az orvosi és gyógyszerészeti kuta­tás minden ágazata a Tudomány- és Oktatásügyi Országos Tanács, doktor Elena Ceausescu mérnök akadémikus elvtársnő, a jeles közéleti személyiség és világhírű tudós közvetlen irányítá­sának köszönhetően. Amint az említett fórum legutóbbi plenáris ülésén Is több felszólaló hangsúlyozta, doktor Elena Ceausescu mérnök akadémikus elv­társnő eddigi sokoldalú tevékenysége felbecsülhetetlen értékűnek tekintheti a tudománynak a gyakorlat szolgálatá­ba való állítása hazai folyamatában, nemkülönben államunk bel- és külpo­litikájának életbe ültetésében. A Román Kommunista Párt politiká­jának, Nicolae Ceausescu elvtárs tág ölelésű koncepciójának megfelelően a jelenlegi ötéves terv társadalmi-gaz .la- ságl célkitűzésének megvalósítása el­képzelhetetlen a tudományos alkotó­munka úi minőségének érvényre jutta­tása nélkül. Ezt az igényt, a tudomá­nyos műszaki forradalom megvalósítá­sának szükségszerűségét juttatta kife­jezésre tudományos és közéleti tekinté­(Folytatása a 12. oldalon) Dr. CONSTANTIN ARSENI egyetemi tanár, az Orvostudományi Akadémia elnöke Üdvözlet — új év kezdetén Esztendők fordulóján üzenetek áramlanak mindnyájunkhoz: köze­lebbi és távolabbi barátok, ismerő­sök küldik élőszóval, telefondróton, levélben jókívánságaikat. Régi, szép hagyomány, szokványosságában is szívet melengető. Sohasem felesle­ges tudatosítani: gondolunk egy­másra, embertársainkra, és nem va­gyunk egyedül a világon. Ez a tu­dat nemcsak biztató, vigasztaló, hanem elkötelező, figyelmeztető is: nem lehetünk közömbösek, érdekte­lenek, felelőtlenek egymás iránt. A fizikai és szellemi kézfogások csil­lagláncolata az időben nemzedékek hosszú sorát, a térben emberek, ki­sebb és nagyobb közösségek vonula­tait kapcsolja egymáshoz; az egyes ember a maga véges és behatárolt életével része, képviselője, kifeje­zője a bolygélakó emberi nemnek. Az újévi jókívánság, persze, csak csekély, szerény jelzése az emberi szolidaritás nemünk életét, jövőjét óvó tudatának. Egymagában a leg­őszintébb, legszebb kívánság, törek­vés, jó szándék sem varázserejű, de talán hívószava lehet az embersé­ges, értelmes cselekedetnek, maga­tartásnak és vitaminja a legigazabb bátorságnak, a reménynek. Az újévi jókívánság azért is na­gyon emberi, mert többet akar, mint ami lehetséges: boldog új esztendőt. Egy egész boldog évet? A boldogság csak utópiákban és ön­járó iidvtanok fanatikusainak fra­zeológiájában tartós állapot. A bio­lógiai és történelmi lét határaival és kérdésességeivel szembesülő em­ber életében csak a boldogság vágya az örök, maga a boldogság kivéte­les, illanó pillanat, amelynek érté­két ritkasága is növeli. Amit józa­nul és racionálisan kívánhatunk magunknak és másoknak, az a bol­dogságért vívott küzdelem, az értel­(Folytatása a 11. oldalon) GALFALVI ZSOLT

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents