Amerikai Magyar Népszava, 1983. január-június (84. évfolyam, 1-23. szám)

1983-01-07 / 1. szám

2. OLDAL AMERIKÁT MáÜYAR NÉPSZAVA Áz is figyelemreméltó, hogy a vérnyomás mérésére egy kali­forniai laboratórium új módszert dolgozott ki. Ennek eszköze egy gyűrűhöz hasonló kis szerszám, amelyet az ember az ujj ára húz — és a vérnyomás mérése ezúton éppoly pontosan történik, mintha a jelenleg al­kalmazott komplikáltabb módo­Á cukorbetegek is kaphat-' nak jó hlrí: az EH Lilly Co. olyan új inzulin anyagot küld rövide­sen a piacra, amely 500 beteg esetében feltűnően jó eredmé­nyeket mutatott. Ez az anyag sokkal tisztább az eddigieknél, és így a legtöbb esetben nem jár káros mellékhatással; emellett jóval olcsóbb is lesz. kát alkalmaznák. Találkozott Wallenberggel, állítja a szovjet menekült TEL AVIV — Egy izraeli új­ság nemrég közölte egy szovjet bevándorló nyilatkozatát, aki azt állítja, hogy 1972-ben talál­kozott Raoul Wallenberggel, akinek sorsát 1945-ös eltűnése óta rejtély fedi. Asher Hanukaiev elmondta, hogy a Szovjetunió kelet-európai területén található Szverdlovszk város börtönében találkozott és beszélt Wallenberggel, aki azt mondta neki, hogy a szovjet hatóságok azért tartják fogva, mert zsidókat mentett meg a náci haláltáborokba való elhur­colástól. Raoul Wallenberg svéd dip­lomata 1947-ben a Szovjetunió­ban halt meg, állítják a szovjet hatóságok. Ismeretes, hogy Wallenberg, saját életét százszor is kockára téve, magyar zsidók ezreit men­tette meg 1944-ben Budapesten, svéd diplomáciai úlevelekkel látva el őket, melyek sértetlen­séget biztosítottak nekik. Elbe­szélések szerint még a lengyel- országi haláltáborokba induló vonatok előtt várakozó zsidók soraiból is kirángatott és meg­mentett sokakat. JÓ HÍREK Reagan adóemelést latolgat után”. A vesekövek által meg­kínzott milliók számára életbe­vágóan fontos ez a haladás, amely minden valószínűség sze­rint nemsokára általános gya­korlatba kerül. Egy másik, szintén nagyon jó hír: új asztma-gyógyszer kerül a piacra olyanok számára, akik nem képesek pirulát lenyelni. Apró gyermekeken kívül, akik természetesen ebbe a kategóriá­ba esnek, meglepő sok felnőtt­nél is előfordul ez. A gyógyszer neve ,,Theo-Dur Sprinkle”; a Key Pharmaceutical Co. gyártja. Rendkívül finom por alakjában kapható, amely egy kis kap­szulából hinthető ételbe, vagy italba. Hatása kb. 12 órán át kitűnő. Jelenleg kb. 7 millió az amerikai asztmások száma, és ebből 20 százalék 9 éven aluli. Évenkint több mint félmillió epekő-operációt végeznek Ame­rikában. A ,,New England Jour­nal of Medicine” közli, hogy rö­videsen két új módszert iktatnak be vesekövek kezelésére. Az egyik mód „főként azok eseté­ben roppant fontos, akiknek az állapota semmiféle fájdalommal nem jár, tehát csak akkor törté­nik beavatkozás, amikor már a baj előrehaladott.” WASHINGTON - Mint­hogy a szövetségi deficit, jelen­legi növekedési ütemét figye­lembe véve, idén megközelíthe­ti a 200 billió dollárt, Regan pénzügyminiszter felvetette az adóemelés lehetőségét, mely a harmadik lenne két éven belül a roppant szövetségi költségve­tési hiánnyal szembeni küzde­lemben. A pénzügyminisztert külö­nösen aggasztja a hatalmas de­ficit esetleges kamatnövelő ha­tása, mely komolyan hátráltat­ná a régóta remélt gazdasági fellendülést. Ezt szem előtt tartva, a pénzügyminiszter „felvetette az adóemelés lehetőségét is” a kor­mányzati tanácskozásokon. Nevezetesen, Reagan nem záija ki a befektetésekre és má­sodik otthonokra jelenleg eszkö­zölhető jövedelmi adólevonások megszüntetését vagy korlátozá­sát. „Azt mondanám, hogy Regan hajlandó latolgatni eze­ket az elképzeléseket, javaslat­ról azonban jelenleg nincs szó”, nyilatkozta Fitzwater. Az adóemelés növelné a szö­vetségi bevételt, csökkentené a deficitet. Reagan elnök szep­temberben kijelentette egy saj­tókonferencián, hogy egy „pa­lotaforradalomra” volna szük­ség ahhoz, hogy a Fehér Ház hozzájáruljon bárminemű adó­emeléshez. Csakhogy, nem sokkal ké­sőbb az elnök támogatásban részesítette a szövetségi benzin­adó gallononkénti 5 centes eme­lését, mely törvényjavaslatot a kongresszus december végén elfogadott. Korábban a kongresszus ugyancsak elfogadott egy kor­mányzati támogatást élvező ja­vaslatot, mely 98,3 billió dollár­nyi adóbevételt biztosit. Deportálják a volt SS-őrt CHICAGO — Hans J. Lip- chis chicagói lakos alávetette magát a szövetségi bíróság dön­tésének, miszerint 120 napon belül el kell hagynia az országot; a 62 éves Lipchis-t azzal vádol­ják, hogy SS-őrként szolgált két náci haláltáborban is — Ausch­witzban és Birkenauban. Nyugat- Németország hajlandó befogad­ni a háborús bűnösnek tekintett chicagói férfit. A kormányvádló rámutatott, hogy Lipchis 1956-ban törvény­telenül lépett be Amerikába, mert eltitkolta SS-múltját. Métiéjlm.. SALT LAKÉ CITY - Lassú, de kitartó javulás tapasztalható dr. Barney B. Clark, az első niűszí- vet kapó ember állapotában, je­lentette a kórházi szóvivő. Dr. Clark a halál kapujában állt ta­valy december másodikán, ami­kor a már alig dobogó szívét tnfi- szívvel pótolták. NEW YORK — A munkabér­költségek az Egyesült Államok­ban és másutt is lassabban emel­kednek az áraknál, ami annak je­le lehet, hogy világméretű gazda­sági fellendülés van kialakuló­ban, jelentette a Conference Board a minap. A jelentés arra is kiterjed, hogy a legfontosabb gazdasági jelzők szintén kiala­kuló fellendülésre utalnak, ám a „gazdasági bizonyítékok” egye­lőre nem elég meggyőzőek. STOCKHOLM - Egy svéd földrengésjelző intézet arról szá­molt be, hogy földalatti atom­robbantást hajtottak végre a Szovjetunióban, amit az intézet műszerei regisztráltak. A Hagfors katonai megfigyelő állomás jelentése szerint a rob­banás nem haladta meg a 150 kilótonnás határt, aminek betar­tását a Szovjetunió és az Egye­sült Államok egyaránt magára vállalta a hasonló kísérleteknél. WASHINGTON — A Szovjet­unió újabb 200 ezer métertonna amerikai búzát vásárolt szep­tember 30-ig történő szállításra, jelentette a mezőgazdasági mi­nisztérium. Ezzel Moszkva ösz- szesen 5,2 millió tonna gabonát vásárolt eddig 1982—1983-as szállításra Amerikától. WEST PALM BEACH, Fia. — A milliomos Herbert (Peter) Pulitzer megnyerte 5 éves iker­fiai szülői felügyeleti jogát, fele­ségének, Roxanne-nek pedig csupán 50 ezer dolláros nőtar­tást ítélt meg a bíró, aki a nem kevés nyilvánosságot kapott vá­lóperben elnökölt. FORT LAUDERDALE, Fia. — John B. Kelly Jr„ a nemrég elhúnyt monacói Grace hercegnő bátyja ellenállt egy ut­cai rablótámadás során és meg­sebesült, jelentették a ható­ságok. Az 55 éves Kelly ágyéká­ba kapott lövést. A golyót hamar eltávolították, állapota kielégítő. !f— ” ~iT ■ I AMERIKAI jÉjyL MAgYAR (NÉPSZAVA) ^ ____________AjgfglCAH MOWCMian » VQíCI . y • AH AVtftlCAN HrWtPAPtH IN TM6 HUNGAHlAN l ANGUAGf • Editor: ZOLTÁN GOMBOS (ÜSPS 023-960) Pnblifhcd evei; Frida; Second Cián Postage Paid at Cieveland, Ohio The Liberty Publishing Co. 4527 MONTICELLO BLVD. CLEVELAND, OHIO 44143 _____________Telephoné: (216) 291-8555 __________ Előfizet ési árak — Subscription rátér United States of America and Canada US $ Egy évre (one year): 20.00 US $ , Fél évre (hali year): 11.00 US $ Más országokba (other countries) egy évre (one year): $25.00 fél évre (half year): $15.00 Editorial and Circulation Office — Szerkesztőség és Kiadóhivatal AMERIKAI MAGYAR NÉPSZAVA 303 EAST 80th STREET, NEW YORK, N.Y. 10021 Telefon: (212) 737-9370 Péotok, 1983. jagraáí 7. A HÍREK MÖGÖTT Csupa rossz hír érkezik a közgazdasági, pénzügyi, tör­vénykezési, társadalombiztosítá­si frontról...de még mindig kapunk olyan híreket is, amelyek ebbe az örvendetes cím­mel ellátott időnkinti rovatba kívánkoznak. Mindjárt az első bizonyosan sok olvasónknak sze­rez örömet, mert különösen idősebb korban történik az a baj, amelynek megszüntetését teszi lehetővé. A Rochester, N.Y.-i világ­hírű Mayo-klinika szakemberei­nek közlése szerint a vesekövek eltávolítása műtét elkerülésével* válik lehetővé. Az eljárást 100 betegen próbálták ki — és az eredmény majdnem 100 százalé­kos. Egy csövön keresztül úgy­nevezett „ultrasound” hatást gyakorolnak a kövekre, amelyek ezáltal felbomlanak. Hasonló kísérleteket végeztek a Minne- sota-egyetem és a Wisconsin- egyeten; klinikáin, és az ered­mény ugyanolyan kitűnő. A Mayo-klinika urológiai osztá­lyának vezetője, Dr. Segura azt mondja, hogy a betegnek csak egy-két napig kell kórházban maradnia a kezelés után, „nem pedig az eddigi 9—10 napig egy súlyosnak mondható operáció

Next

/
Thumbnails
Contents