Királyi főgimnázium, Arad, 1879

1 Garay János költészete. WIGAND JÁNOSTÓL Midőn Garay föllépett Vörösmarty dicsősége már csaknem teljes fényében ragyogott; geniusa ekkor már a költészet minden ágában egy­aránt kitűnő műveket teremtett. Garay Vörösmarty szárnyain emelkedik a magyar parnassusra, mégis csakhamar nem csekély népszerűségre tesz szert, a nagy közönség előtt nagyobbra, mint akár Czuczor vagy Bajza, a kiké­nél az ő költői tehetsége jóval sekélyebb volt. S a közben, hogy Vörös­marty dicsősége öregbedik, hogy Petőfi és Arany tűnnek fel, Garay nép­szerűsége még folyton gyarapodóban van, sőt a nemzeti ügy diadalának napjaiban főkép költői érdemeinél fogva ő reá bízzák a nemzeti irodalom oktatását a tudományos magyar egyetemen. Népszerűsége ma már csök­kent s költészetének pusztán költői értékét vetve latba, bajos volna egykori hatásáról világos számot adnunk. Toldy (Irodalomtört. 349. 1.) méltán csak Vörösmarty epigonjai közé sorozza, de hatásának tökéletes nyitját nem adja kezünkbe. Úgy hiszem, Jókai fején találja a szeget, a midőn Garayt (Emlékeim I. köt. 27. 1.) az „erények dalnokáénak nevezi. Garay át meg át volt hatva a köl­tőnek magasztos hivatásától. Olyan dalnoknak, troubadournak tekintette magát, a milyeneket ő énekelt meg, a kik lelkes és ékes szószólói minden nemesnek, jónak és szépnek. Ezért és különben is hijjával lévén kiválóbb alakító erőnek, nem annyira a költői hatás, mint inkább mondhatjuk — moralis tendontiák vezetik alkotásaiban. A tárgyaknak, eszméknek, a miket megénekel, nem költői magva ragadja meg képzeletét, hanem erkölcsi oldala eszét és szivét. Garay kiválóan a hazafias erények dalnoka. Költészetünk­nek mindenha a hazafias érzés volt a múzsája és pedig csak ritkán a köl­tői hatás rovására. A hazafias pathos Vörösmartynál párosul a legszeren­csésebben s leghatásosabban a költőivel, de épen epigonjánál, Garaynál már határozottan megrontja a költői hatást. Garay húrjaira veszi a jelen divatos eszméit, a közélet kiválóbb mozzanatait és egyéniségeit, megénekli a multat, a magyar dicsőség és gyász majd minden nagyobb alakját, fon­l

Next

/
Thumbnails
Contents