Az Est, 1916. október (7. évfolyam, 274-304. szám)

1916-10-01 / 274. szám

2. oldat Németország szenet atántott fel a spanwolQ&nMfa Ba/ycelona, szeptember 28. (Az Est kiküldött tudósítójánál: . szikralávirala) Romanones spanyol miniszter­elnök kijelentette, hogy Németország három hónappal ezelőtt Spanyol- országnak néhány német hajót aján­lott fel gs azt indítványozta, hogy Hollandián át szenet szállít. Anglia akkoriban ezeknek az ajánlatoknak az elfogadását megakadályozta. Spa­nyolország most követeiéi fogja a semleges államokkal való szabad közlekedést. A spanyol hadügyminiszter ma délelőtt a katonai reformok szüksé­gességéről hosszabb beszedet mon­dott a szenátusban. R- A. Uoyd-üeorge tiltakozik a békekÖ2veíiíés ellen I c f ’ \1‘. ~ Rotterdam, szeptember 29. (Az Esi rendes tudósítójának távirata) A londoni lapok terjedelmesen foglalkoznak Lloyd-George tegnapi nyilatkozataival, melyeket egy ame­rikai lap közölt. Lloyd-George til­takozott minden békeközvetités el­len, mert Anglia mindaddig nem köt békét, ölig össze nem morzsolta a porosz militárizmust cs Németor­szág nincs teljesén összezúzva. Minden londoni lap helyesli azt az elvet, hogy a háború nem érhet eddig véget, mielőtt Németországot nőm zúzzak teljesen össze. De a Daily Xcivs arra figyelmezteti a közvéle­ményt, hogy a békekérdést mégse téveszszék teljesen szem elöl. Most, a mikor Lloyd-George azt mondja, hogy békére addig nem lehet gon­dolni, a inig Európa szabadságát nem vívják ki, értelmetlen dolog a békéről beszélni, de el fog jönni az az idő, a mikor a német milltái'izmus megtörik és akkor az angol állam­férfiaknak kötelességük igsz min­den erejükkel odahutni, hogy az a pokol, a melyet most végig kell szenvedni, egy nappal se tartson tovább, mint a meddig szükség van rá. Néipetorsgágon múlik, nem raj­tunk, — írja az angol lap — hogy meddig kell még ezt a poklot elszen­vedni. V. 1). Luyauó, szeptember 30. (Az Est tudósítójától) Egy amerikai tudósitó meg­kérdezte Lloyd-üeorgeiói, mit gon­dol, meddig fog még tartani a iiá- koFU és Lloyd-George igy válaszolt : — Az angol nép most nem törődik az idővel cs népi nézi a naptári, csak az eredménynek van értéke, de nem az időnek, a mibe az eredmény el- 1 érése kerül. Húsz évre volt szüksége Angliának, hogy Napóleont legyezze és az első tizenöt év nem hozott Angliának egyebet vereségnél. Hogy ebben a háborúban győzzünk, ahhoz nem kell bus? év, de gz idő közömbös, Győzni fogunk s mikor ez t mondom, nem habozom beismerni, hegy most még alig kezdtünk győzni. fogászati rendelését megkezdte Wesselényí-utea üti. oZ&m, I. 5. Rendel d, c* 10—1., d. uV 2—5-íg Beck báró és Sieghart a királynál StürgKh gróf állása megingott? Becs, September 30. (Az Est tudósítójától) Báró Beck Miksa Vladimir volt osztrák miniszterelnök, jelenleg a legfőbb közös számvevőszék elnöke, valóságos belső titkos tanácsos, pén­teken délben több mint egy óráig tartó kihallgatáson volt a királynál Schönbrunnbau. Ez a jelentés bizonyára nemcsak Ausztria, hanem Magyarország poli­tikai köreiben is feltűnést fog kelteni. A legnagyobb figyelemre érdemes, hogy az uralkodó az osztrák parla­ment és a delegáció egybehivásának kérdésében, a melyben a képviselő- háznak majdnem valamennyi pállja cs az urak ház a is olyan álláspontot foglal cl. a mely nyilván nem teljesen fedi gróf Stiirgkh miniszterelnök ál­láspontját, olyan politikai iránya ál­lamférfin véleményét kéri ki, mint a minő báró BccL. Az osztrák urakháza tagjainak utolsó tanácskozásán tudvalevőleg ezt határozták, lic|y gróf Stürgkhnek határidőt s;gbn«k, hogy ?z ausztriai alkotmányos élet fonalának «jobb felvétele tskiutetébfp. fejtse, ki .állás­pontját . Ez a határidő rövidesen lejár elnök — miként hiresztelik — az utóbbi napokban különböző politi­kusokkal behatóan tanácskozott is, a mennyire eddig ismeretes, az urak- báza tagjainak egyenes kérdésére piég nem adott választ. Báró Beck nem Vett részt az urak - 'bfca tagjainak a birodalmi gyűlés összehívása tárgyában tártett tanács­kozásain, sem azokon a konferenciá­kon, a melyek gróf Sylva-Tarouccáríál a törvényhozás mindkét • házának tagjai közt végbementek, azonban nem titok, hogy éppenséggel nem foglal el barátságtalan magatartást ezekkel a törekvésekkel szemben. De más szempontból is nagyjelentőségű­nek látszik báró Beck tegnapi audien­ciája. D\ Sieghart Rudolf iitke* taná­csos, az urakháza tagja, » ttoden- kredi1 anstatt kormányzója ;* kél ízben vall az utóbbi időben kihallgatáson a: uralkodónál. Sicghai tnak az osztrák politikái életben minden párttal össze­köttetése van. Egyáltalán nem valószínűtlen, hogy báró Beck és dr. Slegha; t kihallga­tásainak Ausztria politikái életében már a legközelebbi időbeli vajamé - I lyes ereárriépye lesz. és bár gróf Slip.gkh mipiszler- | —i.—e. Sserkesstőség két front között T'izciknrt., szeptember 38. (Az Est alkalmi tudós Hójától) Egy csomó újság fekszik előtt fin,, á Sicbcnbiirgisch-Deulsches, Tageblatt nagyszebeni néniét újságnak szeptem­ber 6-tól 21-ig megjelent számai. Es­ténként jelenlek meg ezek a nyomta­tott féli vek a magyar és román front közvetlen közepén fekvő városban. A magaslatokon délnek a mieink drót- mezői, a völgyben északnak a romá­nok harcsáéra megerősített vonala és a két drótakadály közöd Nagyszeben, az utcákon puskagolyók fütyörész- nek olykor, gyakran hegyi ütegek srapnelíüzében a fél város, és a Hal- íauer-utca 29. számú házban, a med­dig már eljutott egyszer egy román lovaspatrul, az íróasztala mellett ül Paschel: József szerkesztő cs a kefe- levonatokat javítja. Természetesen ebben a rendkívüli helyzetben a, Siebenbürgisch-Deui- sches Tageblatt nem közölhet napon­ként friss híreket, de a lap tartalma azért, különösen érdekes n künk ma, mikor már német és honvédcsapatok kilenc kilométerre a várostól vívnak kemény ütközeteket esz; ellenséggel. Híreit a szebeni újság többnyire Az Est egy-kér héttel megkésett szá­ll-.; iból meríti és a négy-öt nap késés­sel érkezett Höfer-jelöntésekből. A lap egyéb anyaga a katonai és polgári hatóságok közleményei és a városi újdonságok. A vezércikket szeptember 6-tól kezdve már Reiner őrnagy, áliomásparanes- nok írja. A szeptember 19-iki szám­ban például a vezető cikk ez a hi­vatalos hirdetmény: »Mintán as ellenség a vízvezetéket elvágtál járványok elhárítása miatt mindenki forralt vizet igyék. finden magán- és középület udvarán hordók, egyéb edények vízzel megtöltendök, hogy tűzvész esetén rendelkezésre álljanak. 4 uárps ludárairí kívül tartózkodni, az ellenséggel érintkezni sziaorucui lilos.s . E szám napiliir-rovatában olvassuk a következő újdonságot. : — A s utca k é p e: . Városunk utcái örvendetes módon megélénküllek. Míg ffz ijedtség első napjaiban alig egy-két üzlet maradt nyitva és élő lel­ket nem láttunk az utcán, ma már sok üzlet újra mégnyilt, ugyanígy az étterriiek, kávéhúzak és cukrászdák. A /ötéren, az idegenforgalmi iroda előtt a nap minden órájában sűrít tömegek állanak, mert mindig Unatkozik va­lami látnivaló: kytonai sjekérkolonnok, teheraulomobilok, menetelő csapatok. Az augusztus 20-iki és 50-iki pánik, a mely a lakosság nagyrészét mene­külésre késztette, elmúlt, sőt néhányon vissza is tértek elhagyóit otthonukba. As ágyul: dörgését is megszokta a mi népünk. Különös kép: az utcákon vízzel telt bögréket, kanosokat cipelő férfiak, asszonyok, gyerekek. Az ellen­ség elvágta a vízvezetéket a cselédnép a menekülőkkel futott és igy mindenki mayáról gondoskodik. A piacon na­gyon szép a zöldségjéte, a hús ára olcsóbb, mint augusztusban. Tejet is kapni. Hiányzik a vásárra jövő pa­rasztszekerek népes felvonulása és a villamos csengetése. Mégis bizalom­mal nézhetünk a jövő elé. A 20-iki számban A közönség köré­ből unni rovatban a polgármester nyi­latkozik : Mélyen lisztéit Szerkes: őség ! Meglepetéssel olvastam becses lap­jában a »Pester Lloydo egy közlemé­nyét, a mely szerint Nagyszeben szabad királyi város magisztrátusa, Zomborha, Városháza 31—32. sz. ajtó költözött: E bizonyára jóhiszemű közlemény sajnálatos félreértésekre adhatna okot, qzért itt közhírré teszem, hogy Nagy* szeben szabad királyi város ma, mint azelőtt és ezután is, a Fleischergqysse 1. számú városházán székel, miután a magisztrátus többsége, még pedig £p>r Albert polgármester, Hochmeister Al­bert helyettes polgármester, Simonis Róbert rendőrkapitány, Ackner Móric tanácsnok, Zimmermann Mihály irodaigazgató a helyükön, a városban maradiak és maradnak, ^ Elmenekültek dr. Bordán János tiszti ügyész, dr.Czekélius Dániel főorvos, és G ö ntz Vilmos főjegyző. Az első és utolsó 55 évnél fiatalabb. Köszönettel Dörr Albert pol­gármester. E számban a hírek között olvas­suk ; — H ir ek a mi polgárisé- besült jeinkröl. Dacára váro­sunk állandó bombázásának és a be­tévedt puskagolyók nagy számának aránylag kevés sebesültünk van.. A 13 éves Paraschiva Danila 13-ikáui jobb­vállába ellenséges golyót kapott, a 33 éves Müller Katalin az Erzsébet és Só-utca sarkán srapnellrepesztől, French Tono . napszámos skrapndt- golyótál szenvedett súlyos sérüléseket. A sebesülteket a Ferenc József köz­kórházba szállították. 16-án Hamnicrs- doijból igen nehéz sebbel hoztak be Stana Síempeán birtokosnét, a kinek állapota életveszedelmes. Tizenhetedi­ken egy felrobbant gyujlóbomba Vet Bologa fiatal leány tmegalte és Grosav Miron cs Grosav Miklós gyerekeken súlyos sebeket ejtett. A 21-iki szám tanügyi rovatában olvassuk — Evangclikusnépisk óla. Az előadások az ág. hitv. ev. nép­iskolában ma elmaradtak. Ha a mai nap csendesebben nmlik és a bőm- búzás elmarad, holnap a rendes időben kezdődik a tanítás. A 22. számban Dorr polgármester cikkét, a melynek címe : »Elhagyjuk-e városunkat é, a cenzúra ablakkal látta* el, 15 sort törölt a cikkből. Ebben :? derék polgármester többek közt ezeket hja : — A tegnapi számban Reiner őrnagy állomáspargnesnoi: felszólította Szeben népét, hogy a menekülésre mindig ké­sz j:í álljon. Ebből az következik, hogy a város esetleges teljes kiürítését katonai szükség parancsolhatja. Tisztességesen épiíeít házaink, falaink, pincéink pádig elég védelmei adtak ellenséges ágyulö- vedékel: ellen. (.Itt a cenzúra törölt 15 sort.) i Felső-Magyarországon az orosz invázió alatt azt mutatta a tapasz­talat, hogy aránylag azok a helységek szenvedték a legtöbb kárt, a melyek lakossága elfutott. Másrészt az élelmi- széfjét való ellátásunk nem megfelelő. Ma tízezer lélek él Nagyszebenben. Ezeknek egyharmadrésze nincs liszttel ellátva. A ki tehát nem rendelkezik legalább egy félesztendőre való liszt- készlettel, feltétlenül hagyja el a várost. A menekülőket Bácsbodrogmeggébe viszik. I Ez körülbelül a két front között szerkesztett újság megjelent számai­nak tartalma. kW/V\AVWVVV^Wk^VVVWV ftfagy. kir. szab. oszíálysors- játék főslárusitóhelyo DÖRGE SANK R.-T. Budapest, Kossuth Lajcs-u. 4. Sersjs-i/ok arai: egéaz 12 kor. fél 6 kor., nojjysd 3 kor., nyolcad ,.Q kor. ’ Levelezőlap elesendő. Sajtó alatt van a jelenkor iegárdéktesziiöbb műve: Enölanös .Hülíurii? .fearöarisciief Seioüclityns ........—..'■■■■■■ i» a................... , —­(.A nglia „kultúrája" „bgrbar" KiMvitygi- Usúanf. A londoni Palí-Kall Gazette 1835. evi leleplezései, s ci kék 1885- bao az egész világot megdöbbentették. Egyetlen német nyelvű kiadás rövidítés ilílkíii 1 Ara 3 koron i. Jllevjelenése után min en könyvkereskedésben kapható. Elő­jegyzést pcstaküidéssi.1 S'I5 koronán elfő, gad a kiidóc £ Gustav Féitzinger, Wien, Hl., Kpignitzgasse 9. A művet most fordítják minden nyelvre I 1" 1 ............. ’ ' JI!!L

Next

/
Thumbnails
Contents