Az Est, 1930. augusztus (21. évfolyam, 173-197. szám)

1930-08-01 / 173. szám

Budapest, 1930 * Pß/ltok * augusztus U Apa IO fillér XXI. évfolyam * /75- szánt. Előfizetési árt Mg» hónapra .... 3 pengi Egyes szám ára elővárosban, a vidéken és a pálya udvarokon lO fill. Taleffm J. 4ss—so*6l ss.lg, J. «64—ti, J. 464—19 Politikai napilap FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS ANDOR Szerkeszt 6 ség t ült. kér.. Rákóczi út 54. Kiad 6 hivatal» Üli., Erzsébet körút 13.20 Szerkesztőség Bácsban t l„ Kohlmarkt 7, 3i Di Crollalanza olasz miniszter szerint túlzottak a földrengés­ről szóló hírek A pápa építészeket küldött a rombadölt ' '' ; Városokba V ' Senki Be mozdult ki a házakból, inig az el- Bötétített város éjszakája fölött a háború szirénája riadt s a kis front szakaszon, amely a lyon-kör- íiyéki domboktól a felhőtömegekig nyúlik fel, 16 üteg viaskodott a repülőgépek százaival. Próbahá­borúnak is lehetne mondani amit most Lyonban lejátszottak, — de talán még inkább: próbabékének. -{Nemcsak a hólnapi háború pró­bája. éz, hanem a mai békéé is. !Ázt akarták megtudni a kolosszá­lis kísérlettel, meg lehet-e védeni és milyen eszközökkel lehet raeg- védem egy héké^ yaros,polgári la-' kosságát at ellenség légi bömba- és gaztámadásaivai szemben. A békás város: Lyon és még renge­teg városa a kerek világnak, — de hol az ellenség 2 és ki lesz az ellen­- ség? és miért olyan aktuális ez a probléma, hogy egyszer az egyik,-máskor a másik, meg a harmadik nagyhatalom foglalkozik vele ' ilyen szédítő, ilyen hihetetlen, ilyen borzalmas és gigászi alapos­sággal? Hulljuk a kísérlet meg­nyugtató eredményét,, hogy igenis meg lehet védeni a békés polgári lakosságot. De he»l késik a meg­nyugtatás arranézve, hogy miért van szükség erre a — megnyug­tatásra. Hányszor halljuk, hogy »a levegőben van« az új háború — pedig egészen más van a leve­gőben, sőt nem is a levegőben, ha­nem a világgazdaságnak és^ világ­hitelnek minden statisztikájában, a munkanélküliség roppant ará­nyaiban, a világrészek táplálék­csatáiban, a nagy gabonakampá­nyokban, a nagy tőzsdék árfolyam­lapjain, a fogyasztóképesség csök­kenésében, parlamenti krízisek­ben: s ez a másvalami a békeszer­ződésekben legázolt igazság drá­mája. Van nyugtalanság a földön s főleg Európában, de mennyivel egyszerűbben lehet ezt elintézni egy igazi békekonferenciával, mint egy új világháborúval. Valóban ez volna a jelen század regénye, nap­jainknak és holnapjainknak re­génye: az elsötétített .város, ame­lyet gáz- és bombatámadásoktól kel) megvédeni? Ez volna a jelen század regénye, nem pedig a kul­túr népek, kultúrversengése, az igazi béke, amely megszelídíti a gépet, megnemesíti az embert, fel­virágoztatja a nemzeteket a békés munka új' és új értékéivel? Ré- gento volt egy jelszó, hogy: ha bé­két akarsz, készülj a háborúra. Ma az igazi jelszó^ az, ha békét akarsz, készülj az igazságra. — lét Est tudósítójától — A budapesti olasz követséghez és a budapesti olasz fassióhoz közelálló személyiség; aki abban a helyzetben van, hogy a legilletókesebb forrásból szerezzen közvetlen információkat a délolaszországi földrengésre vonatko­zóan. felhívta figyelmünket ari’a, hogy Di Crollalanza olasz munkaügyi miniszter közvetlenül a földrengés Után a katasztrófa színhelyére uta­zott. ma is ott tartózkodik és onnan napról-napra távirati jelentést küld Mussolini miniszterelnöknek. Ezek a kimerítő távirati jelentések sokkal higgadtabban szólnak az olaszországi földrengés pusztításairól, mint a kü­lönböző külföldi laptudósítások. A hivatalos jelentések szerint túlzottak mindazok a hírek, ame­lyek sokezer halottról szóinak, minthogy a romok alá került halót; tak kiásása, mint ezt a munkaügyi államtitkár egyik távirata a. leghatá­rozottabban megállapítja, mar majd­nem teljesen befejeződött, A halottak száma a legutóbb kiadott hivatalos jelentés óta lényegesen nem változott. Az egyes külföldi lapok által közölt számok tehát, amelyek 15—20.000 ha­lottról szólnak, csupán fantasztikus kitalálások. .... .... . A földrengés által sújtott vidék la­kossága. sátrak alatt nyert elhelye­zést. Arra vonatkozóan, hogy a la­kosság eltávozott volna a veszélyez- téTett vidékről. Crollalanza megálla: pítja, hogy a földrengést követő első huszonnégy órában már visszatért a földművelő lakosság a mezei munká­hoz és nagyon sok helyen abba se hagyták a. munkát. A segélynyújtás szervezete kitűnő és a segélynyújtás már 24 órával a földrengés után megkezdődött. Reszt­vesznek ebben a királyi hadsereg tisztek vezetése alatt, a fasiszta mili- cia, nagyszámú technikai csapatok, továbbá prefektusok és podeszták. Az egészségügyi szolgálatot az olasz vöröskereszt csapatain kívül az orvosok ezrei látják el, akik részben önként jelentkeztek erre a szolgálatra, részben a fasiszta párt felkérésére utaztak oda. Az ásatási munkálatokat a római és nápolyi tűz­oltóságon kívül a fasiszta milicia tagjai végzik. Különös gondot fordí­tanak az árván maradt gyermekek megmentésére és elhelyezései-e. Egyedül az iskolasegédégyvsülétek kétezer holyet biztosítottak a földé rengés által sújtott vidékek gyerme­kei számára. Az élelmiszerrel való el­látást nagyon megkönnyíti -az a körülmény, hogy a károsult terület közéjében három nagy város Jván: Nápoly, Bari é-s Foggia, amelyek­nek hndtestparancsnökságaf-'iiapról- napra hosszú autó-oázlopokbai/ kül­dik a károsult terűiéire az éleli9*i«fze- reket, gyógyszereket/ és ruhákat. ’■ Minden helységben felállítottak már sütőkemencéket is, úgyhogy a kenyérrel raid'ellátás a legtöbb községben már a helyszínen tör­ténik. Július 28-án, hétfőn, Nápolyiból két autó-kolónia indult 60.000 kenyéradag­gal, 6000 tejdobozzal és ugyanezen a napon Costellino képviselő egy har­madik autóoszlopot vezetett, ámelyt 6000 tonna tejet és 420 rend ruhát szál­lítót a károsult lakosságnak. A földrengés következtében meg­Berlin, július 30 Kellemes nyári délben háromne­gyed egykor, az Unter den Lindenou. Berlin főuccáián. a volt trónörökös palotája előtt, egy magas, izmos sző­ke fiatalember állított meg. lehetett úgy húsz, huszonkét éves és nagyon határozottan rámszólt: fc= Herrl Sie machen auf mich den repedezett házak helyreállítlfcínijrt- kalatai is megindultak már a vb- ■Bzélyben lévő házakat pedig lerom­bolják. Nagy gondot fordítanak a ter­més és az állatállomány megmenté­sére is. különösen ott. ahol a tulaj­donos elpusztult. A pápa a földrengés színhelyére küldte Luca Beltrami szenátort és Leone Castelli építészeket, »kik a vatikáni várost építik, hogy az egyházi épületek és templomok ja­vítási és újraépítési munkálatait meg­kezdjék. Nápolyban kedden az ottani háztulajdonosok szervezete közgyű­lést tartott, amely külön bizottságot küldött ki _ a földrengés által sújtott községek újjáépítési munkálatainak vezetésére. Az egyes külföldi lapokban megje­lent túlzott hírek -cáfolata az a renge­teg távirat, a mély Mussolini minisz­terelnök címére érkezik és amelyben a megmenekült lakosság megköszöni a kormányelrökaék a hathatós segít­séget és a gyors támogatást, amely­ben a.károsult lakosságot részesíti. Eindruck eines wohlhabenden Bür* gers. Erfüllen Sie Ihre Pflicht gegen Ihre darbenden Mitmenschen! (Uram! Ön egy jómódú polgár benyomását teszi rám. Teljesítse kötelességét nél­külöző embertársaival szemben!) ... Hosszabb berlini tartózkodá­sunk során, amelynek folyamán al­kalmunk volt a politikai, a. gazdasági *w*ww*mwwwwwwwwww wwwwMMwwwwvmwmy Munkanélk üliség, idegesség és pesszimizm Berlinben Irta: Ruttkay György T

Next

/
Thumbnails
Contents