Az Est, 1933. január (24. évfolyam, 1-25. szám)

1933-01-01 / 1. szám

Ára IO fillér Budapest, 1033. * UCLSCLVflGLß * január XXIV. évfolyam * /. szám. Előfizetési ár: Egy hónapra » .. . 3 pangó Egyes szám ára afőoárosban, a vidéken és a pályaudvarokon lO fl.ll. Telefónx J. 4SS—SOetől S7*lg, J. 464—18, J. 464—19 Politikai napilap FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS JiNDOR Szerkeszt őség: VII. kér., Rákóczi út 54. Kiad 6 hlo atali üli., Erzsébet körút 18»20* Szerkesztőség Bécsbenr /., Kohl markt 7. Az arany, a beteg világ lázmérője megint megkezdte baljóslatú, nyugtalan fut kározását, mint a higanyoszlop a lázmérő üvegcsövében. Tavasz­tól őszig ömlött az aranyfolyam Amerikából Európába. Gyors­hajók, kereskedelmi gőzösök és hadihajók hozták a szőke kincset. De az arany nyomában járt a bal­sors, terjedt, mélyült a válság és most újra útrakelt a titokzatos sárga érc, ezúttal visszafelé: Euró­pából Amerikába. A világ óriási teste nem gyógyult meg, sőt bete­gebb mint valaha. Üjabb orszá­gok, mint Belgium is, újabb világ­részek, mint Afrika, készül letérni az aranyalapról. Ez az alap többé ¥ nem szilárd és nem biztos alapo­zás a meglévő gazdasági rendszer építménye alatt. Valami nagy vál­ság van az arannyal, vagy az arany elosztásával. A legtöbb or szág vérkeringéséből teljesen el­tűnt a nemes érc, ugyanekkor ha talmas új aranymezőket fedeztek fel Dél-Afrikában, de a mezők tu­lajdonosa egyelőre nem is gondol kitermelésükre, mert a régi bányák is dúsan ontják kincsüket. Hát mi ez, hol itt a baj, mi itt a ^ baj ? összefügg-e a világ nyomorúsága az aranykérdéssel, ok ez, vagy oka zat, maga a betegség, vagy annak csak tünete? Az aranyfedezet hívei és ellenzői heves elméleti vitákat vívnak a nagy kérdésről, de a tudós szócsaták nem tudják eldön­teni és megoldani a kérdést. Annyi bizonyos csak, hogy az aranyat is­mét hatalmába ejtette a nyugtalan rémület s a lazas sárga áram megint megkezdte futását Ame­rika partjai felé. Texasban a Sa­vanna folyó olyan sárga, mint a kifacsart narancslé, ilyen sárga folyó hömpölyög most aranyból az óceán vizén, áttörve Európa testé­ből Amerika testébe. Meddig ma­rad új szállásán, ki tudja! Visz-e oda nyugalmat és gyógyulást? Le­het hogy az a mérleg, amelyen az emberiség erkölcsét, munkáját és értékét aranysúlyokkal mértük le, hamis mérleg volt. De az is lehet, hogy a mérleg pontos, a súlyok he­lyesen jeleznek, azonban a mérleg kezelői nem becsületes kalmárok. Egyelőre csak azt látjuk, hogy az arany megnyugvásáról beszélni sem lehet. Titokzatos törvények parancsára száguld országból or­szágba, világrészből világrészbe s rémülten és tehetetlenül nézzük a láz magasságát, amelyet sárga oszlopa jelez. ____ Vá dat emelt az ügyészség Dréhr Imre ellen 18 rendbeli bűncselekmény Dréhr g* ikeréit a* ihTiilszfeL hatalmat és nem Vass József ? Baróthy főügyész nyilatkozik az ügyészség gyors munkájáról — Az Est tudósítóidtól — Az 1932. esztendő utolsó napjának eseménye: az ügyészség vádirata Dréhr Imre ellen. Ma, december 31-én az ügyészség teljesen elkészített vád­iratát elküldte dr. Törek.y Gézának, a büntetőtörvény szék elnökének, hogy most már a bíróság tegye meg a szükséges intézkedéseket és vonja fe­lelősségre a népjóléti minisztérium volt államtitkárát, akit az ügyészség súlyos bűncselekmények tömegével vádol. A vádirat a legizgalmasabb ol­vasmányok egyike. Kor és kórkép, amely a maga terjedelmességével, ér­dekességével és részleteinek ismeret­lenségével felülmúlja az utóbbi év­tizedek bármelyik politikai, vagy bűnügyi perének anyagát. A HO oldalas vádirat Or. Baróthy Pál főügyész nyilatkozik a nyomozás és vádkészités nagy munkájáról A vádirat 110 oldal terjedelmű. Dr. Baróthy Pál főügyésznek, a buda­pesti ügyészség elnökének vezetésé­vel három ügyész végezte a nyomo­zás és a vádirat összeállításának munkáját. Dr. Alter György, dr.Bary Zoltán és vitéz dr. Széchy István ügyészek dolgoztak hat hónapon keresztül, úgyszólván éjt nappallá tévő fárad­hatatlan munkával, amíg sikerült tisztázni egyes vádak alaptalanságát és sikerült összehordaniok azt a ren­geteg bizonyítókot, amelyekkel vád­iratukat alátámasztják. Amíg más, nagy politikai vagy bűnügyi perek­ben évekig tartott a nyomozás és a vizsgálat, addig a Dréhr-ügyben az ügyészség munkája. szinte egyedül­állóan gyors, mert 193.2 februáréban elkezdett ügyészi munka már be is fe 'eződölt. Erről az ügyészi munkáról és azok­kal. az egyes támadásokkal kapcsolat­ban, amelyek azt hangoztatták, hogy a Dréhr-ügyben az ügyészség nem dol­gozik elég gyorsan, dr. Baróthy Pál főügyész, a budapesti ügyészség el­nöke a következőket mondotta Az Est munkatársának: — Dr. Dréhr Imre ügyében a fegyelmi eljárás 1932 február 29-á n nyert be­fejezést. A hivatalvesztést kimondó íté­letet a fegyelmi bíróság a bűnvádi el. járás megindítása céljából február 27-én küldte meg hozzám. Minthogy dr. Dréhr Imre országgyűlési képviselői mentelmi jog védelme alatt áll, első teendőm volt, hogy egybe gyűjtsem azokat aa adatokat, amelyek alapján a mentelmi jog felfüggesztése végett szükséges intézkedése­Dr. Baróthy Pál Dr. Auer György Dr. Bary Zoltán Dr. Széchy István két szorgalmazhattam. Ebben az irányban március 23-á n már a büntető törvényszéknél megtettem indít, ványomat, amelynek eredményeképpen az április I8-á n visszaküldött iratok» kai a mentelmijog felfüggesztését ki» mondó határozat is megérkezett a kir, ügyészségre.

Next

/
Thumbnails
Contents