Az Est, 1933. február (24. évfolyam, 26-48. szám)

1933-02-01 / 26. szám

Ara 10 ftííér Budapest, 1933. r SZGrdCL * február /. XXIV. évfolyam * 2Ó. szám. Előfizetési ár i «*> 1 ónapro 3 pengő Egyes szám ára a fővárosban, a vidéken és a pályaudvarokon 30 fill* Telefon. 4S3 — 30 *tői S7'ig, 464—13 464—10 Ma délután ülóst tart az, — íme — esti munka ra átszerelt Ház és ezen az ülésen fel fog szólalni a pénzügyminisz tér. Xmródy pénzügyminiszter, hogy bejelentse, miként akarják csökkenteni a költségvetési kiadá sokat és miként fokozni a bevéte leket. Fájdalom... Egy, fájdalom, általánosan elterjedt es fájdalom senki által meg nem cáfolt hír sze­rint új adóemeléssel akarják fokoz­ni a bevételeket. - Emelni akarja az adókat, amelyeket a háború óta egyre csak emelnek, közepette olyan gazdasági viszonyoknak amelyek a háború óta egyre csak romlottak. A kereset mélypont ján az adózási kötelezettség egy idáig nem ismert magassági mu tatványa — matematikai kísérlet nek is szédítő. Életkísérletnek pe dig? Mi is tudjuk, hogy adót fizet ni kell. Törvény, erköics, közszük ség, minden erre kötelez, írott és Íratlan parancsaival az egész mai műveltség, erre kötelez az állam polgári és nemzeti tisztesség. Azon­ban ... Nem elég azt az adót ceru­zával papíron kiszámítani és meg­rögzíteni, azt az adót előbb meg is kell keresni annak az adózónak aki ezt az adót kifizetni köteles Csökkent jövedelmekből emelt adókat fizetni... A jó adóztatási politika talán mégsem csak pénz ügyi politika és csupán pénzügyi politika, mert a jó pénzügyi poli­tika medencéje a jo közgazdasági politika keli hogy legyen, az adó fokozás igazi alapja a termelés, a munka, a forgalom, a polgári jőve delem és kereset fokozása, azé a magángazdaságé, amely minden állami gazdasag egyedüli egészsé­ges alapja. Polgárainak erejében él a kincstár és az adópánztár sor­sa is végső fokon nem a politika tárgyaló és nem a bürokrácia zöld asztalánál dől el, hanem kint az életben. Kint a földeken, kint a gyárakban, kint az üzletekben. A polgárok agy- és izomerejében, munkás nappalok békés zajában előtte olyan estéknek, amelyeken a parlamentnek bejelentik, hogy újra' fel fogják emelni;.. Nem színvonalát az életnek, de tarifá­ját az adónak. Amit azonban nem­csak kiszámítani és nem csup:ín kivetni, hanem — hiszen nyilván az új rendelet is így gondolja — megfizetni és megkeresni is kell. Megkeresni. De miből? Olyan kér­dés, amire ta’án szintén megkap­juk ma este azt a választ, armt várunk hnjm.l óta. Úristen, de sok, de mennyi hajnal ó'r- ­Politikai napilap Főszerkesztő • Miklós SInoor Szerkesztőségi üli kér., Rákóczi út S4. Kiadóhivatal' ült., Erzsébet körút 18.30. Saerkesxtöség Bécsbaa* Kohlmarkt 7 A kormány p © p «e o uj pénzügyi rendeletéi Hogyan akarja rerídbehozni a kormány az államháztartást' Új adók és fizetéscsökkentés — 'Az Est tudósítójától — A képviselőház mai délutáni ülésén fogja tájékoztatni az ország közvéle­ményét Imrédy Béla pénzügyminisz­ter az állam pénzügyi helyzetéről és azokról az intézkedésekről, amelyeket a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a kormány elengedhetetle­nül szükségesnek tart. Már jelentette Az Est hogy az államháztartási egyensúly biz­tosítását a kormány adóemelések nélkül nem tudja megvalósítani. A pénzügyminiszter mai beszédében már részletesen tájékoztatni fogja a Házat, hogy milyen adók emelését tartja szükségesnek és hogy ezektől az emelésektől, részben pedig új adók létesítésétől mekkora bevéteit remél. Az errevonatkozó kormányrende­letek készek és a képviselőház ülése után a 33-as bizottság .már, valamennyit tárgyalni is fogja. A tárgyalástól tejesen füg getlenül megtörténik a rendeletek életbeléptetése, mert pénzügyi tech­nikai érdekek kívánják, hogy bizonyos intézkedések azonnal hatálybalépjenck. Hangsúlvozni fogja a pénzügymi­niszter, hogy ezek az adórendeletek az államháztartásnak nem hoznak új be­vételeket, hanem úgyszólván teljes egészükben arra szolgálnak, hogy az adók behaj­tása terén már eddig jelentkező hfynyokat pótolják, mert ha e pótlásról a kormány nem gondoskodnék, úgy teljességgel felbo rulna a már törvényerővel bíró Ko­rányi-féle költségvetés, ez pedig kor mányzati szempontból nagyobb zavart jelentene. A pénzügyminiszter beszámol a genfi tárgyalások eredményeiről is és közlni fogja, hogy a kormány milyen formában valósítja meg azo­kat a tanácsokat, amelyeket a Nép- szövetség pénzügyi bizottsága adott. A b'zottság felfogásával teljesen megfelelően meghosszabbítják a transzfermo­ratórium érvényét 1933 decembor 23-ig bezárólag és a ma bemutatandó kormányrende­letben részletezni fogják az erre vo­natkozó admini ztratív intézkedése­ket. Ezzel kapcsolatos az aranyban eszközlendő fizetések újabb szabályozására vonatkozó kormányrendelet, amely az etekintetber eddig felmerült nézet­eltéréseket tisztázza és az aranyban eszközlendő fizetések körét határozza meg. E két rendeletén kívül előterjeszten­dő többi rendelet úgyszólván Livétel nélkül mind az államháztartási bévé-1 telek fokozását, illetve a már törvény­erőre emelt irányzat biztosítását cé­lozza. Első a jövedelmi adó pótlékának meg­duplázása, ami az egyetlen tétel, amelyből a pénzügyminiszter nemcsak az elő­irányzott összeg bevételének biztosí­tását, hanem ezen felül olyan összeg elérését is reméli, amely a fenyegető deficit egyrészének eltüntetésére lesz alkalmas. A házadó felemelése szintén nagyarányú lesz. Az 5 száza­lékos adópótlékon kívül, amelynek beszedéséről intézkedik a rendelet, meglepetésként fog hatni, hogy a pénzügyminiszter a házadók kive­tési kulcsát is felemeli, amennyiben a jelenleg Budapesten érvényes .... 18 százalékos házadé helyett ezen- • túl a nyers házbérjövedelem 20 százalékát kell fizetni. Ezenkívül természetesen az adónak külön 5 százalékos pótlékolása is flze- temdő­A rendelet az áthárításról nem in­tézkedik úgy, hogy eFreláthatóan igyekezni fognak a háztulajdonosok az új adót egészben vagy részben a lakókra áthárítani. A pótló’* áthárí­tása mar p régebbi rendelet érteimé-

Next

/
Thumbnails
Contents