Az Est, 1933. december (24. évfolyam, 274-296. szám)

1933-12-02 / 274. szám

Előfizetési ár t ág*' nőnapra 3 o&ngé Egyes szám ára 3 fővárosban, a vidéken é» a pálya udvarokon lO fllU Tmlefón, *3S-SO-té> {>•(• 414-14, 404—40 Emberi méltóság felől szól Molnár professzor a pécsi Erzsibe t-egyetemen. Arról az emberi méltóságról, amelynek az egyetemi ifjúságban mindig vissza kell riadnia attól hogy más­ban ugyanazt az emberi méltó­ságot megalázza. Az egész ország főiskolásainak szól a pécsi pro­fesszor magasrendű, nemes in­telme, hadd reméljük, hadd higy- jük hogy ezen a két-három vesz­teglő napon, míg újra megnyíl­nak a magyar egyetemek kapui, átjárja a csöndben az ifjúság ér­telmét és érzésvilágát a Pécsről hallatszó legigazabb és legmagya- rabb igazság. Hisszük, hogy a pi­henő órákon, mikor az emberi esz­méiét találkozót ad önnönmagá- nak, közelebb érkeznek sajatabb igazibb lényükhöz azok az ifjak akik miatt be kellett csukni az egyetemeket. Hisszük hogy súgók nélkül jobban felelnek majd, job­ba* felelnek a lovagiasság, a be csület, a lelkiismeret távol villá­mok gyanánt megvonagló kérdő­jeleire. Talán pontosabban jele nik meg most előttük a más val­lásra jutott egyetemi polgár társ­saik szenvedő arca, amelyet a kö zelségben elnagyol a szemükben a felizgatott indulat. És elképzelik a másik ifjúnak az éjszakai álmát, annak reggeli szívveré­sét, mikor fölkel és . elindul az egyetemre, a jószerencsére bíz­va, nem .fog-é ma., is sértő tekin­tetet kapni Trianon miatt, ezer éve balsorstól tépett országunk fátuma í miatt..? Elképzelik azok­nak a szülei mindennapos reme­géseit. S beleképzeli magát az inzultust osztó ifjú az inzultust fogadó ifjúnak a helyébe, s meg­sejti amabban is az emberi méltó­ságot, azt a világot hódító s ra­jongó büszke bevet, azt, az eget kérő isteni' sugárzást,"- ami minket a barom meg a bogáncs fölé, az Alkotó tanítványaiul és segédeiül rendel. Hol van azoknak a felelős­sége, akik gyengédtelenségre,-em­bertelenségre akarnak képezni egy magyar .orvosnemzedéket, ügyvéd-' nemzedéket jogtalanságra és igaz­ságtalanságra? Akik méltatlan­ságra nevelnének egy tanár­nemzedéket? Akik durva mar­kukkal lehorzsolják a drága szent hamvát egv nemes és művelt nemzet virágjának? Vi­lág koldusai lettünk, fájdalom. Shakespeare igéje szerint még a koldustól is van mit rabolni. Hisz- szük. hisszük, hogy a magva rj ifjúság nem engedi magától elra , bolni emberi méltóságát, ' Politikai napilap m : ■ r r * ■*'' r ■ 7 főszerkesztő . Miklós Andor VA Jaariemsat őségé IW kér.. Rákóczi át SS. "'Kiad 6 hivatal.' VU.. Erzsébet körút IŐ»20 ieerkesstőség Béesbea* . . Kphtmarkt 7. London, december. J Az alsóház 'számos magyarbarát tagja Csütörtökön este • gróf -Bethlen István tiszteletére lakomát adott a parlament étkezőjének különtei mé­hen. Sir Robert Gower, aki a lakomán elnökölt* az angol, királyra, majd Horthy kormányzóra ürítette po­harát. latú országok vezetői is tisztelettel is­merlek el. A;magyar; ügynek sok ba­rátja van a Házban és a világháborúban Angliában senki sem érezte a legcsekélyebb ellenséges- érzületet sem Magyar- ország. iránt, sőt az angol nép valóságos szeren­csétlenségnek tekintette, midőn tuda­békés és igazságos revíziót kivá- ; , , nunk. , A külföldöm gyakran' félreértik reví­ziós törekvéseinkét. Sokan azt hiszik, bogy a régi időket, az állító,agos feu­dális önkényuralmat akarjuk vissza­állítani, hogy tagadjuk a népek ön­rendelkezési jogát, más népeket aka­runk Tóigázni. ellenségei' vagyunk a haladásnak, a demokráciának, stb. . SIB ROBERT GOWER . . i * Ezután Hannon képviselő.. az alsó- ház 'nehézipari csoportjának vezéré, meleghangú beszédben üdúözött,: gróf Bethlen Istvánt. ' i Tizenhárom évvel ezelőtt szakadt ' Magyarországra a trianoni vér­tan nság és ebből tíz éven át gróf Bethlen Ist­ván vézette Magyarország kormá­nyát, mágprepy oly kiváló állam,fér­fiúi képességekkel, amelyeket még a Magyarország iránt ellenséges indu­GRÓF BETHLEN ISTVÁN [. tára * ébredt' annak,' v' hogy háborúba sodródott Magyarországgal. ....... ÍV ■ 2 '■ ■ » Wilson fenséges elvei és az igazi nemzetközi demokrácia •• / I V- i Gróf Bethlen István 'köszönetét mondóit a" vendéglátásért. — Mk magyarok, párt- és osztály- különbség nélkül F. LLEWELLYN JONES , Mindezekből a vádakból egyetlen szó sem igaz. -‘f Törekvéseink nem ellenkeznek azokkal a fenséges elvekkel, ame­lyeket Wilson hangoztatott először a nemzetközi életben. Magyarország- igazi demokratikus ál­lam. mért ragaszkodik nyclcszázéves alkotmányához, amely mindig- módot adott a népnek arra, hovy maga döntsön sorsáról, ragaszkodik a par­lamenti kormányformához, s ‘ MA KERESD A KULCSOT! 4­1933. * Szombat * december 2. Ili F. évfolyam * 274. szám. J " - , " 'I •'' -r 1 "-Vva ■ ; 1 ! iy."~ > • i ' . . • • . - s , v. • 1 i ' - '.’it i t Magyarországot ünnepelték Londonban az angol képviselők Bethlen-vacsoráján * „Európa békéje menthetetlen, ha Trianont két-hórom éven belül nem módosítják", mondta Llewellyn Jones — Bethlen az* igazságos és békés revízióról

Next

/
Thumbnails
Contents