Az Est, 1936. szeptember (27. évfolyam, 199-223. szám)

1936-09-01 / 199. szám

Mz Osztátysovsjáték teljes gyovsítstáját közöljük í Előfizetési árt (ft Hónapra .... 3 pangó Egyes szám ára 10 fillér. Telefon 1-455-59 .tó! 1-455-50-lg feoroeatj 1-464-19-tői 1-464-17-lg (sorozat) Nem pihent a belpolitika a vakáció alatt, de most, hogy vége felé botorkál a nyár, fontos volna, hogy pihenő nélkül is legalább -• nyugalomhoz jusson. Nem valami idilli csendről álmodozunk, a nyugalom túlzásai­ra épúgy nincs' szükség, mint a pártharcok túlzásaira. De mindenki tudja, micsoda nemzetközi helyzet viharkoszorújában élünk — nos, minél feszültebb a nemzetközi poli­tikai helyzet, annál fontosabb a nemzeti egység, az, hogy a belpoli­tikai helyzet minden feszültségtől megszabaduljon. Ez volt mindig Gömbös Gyula miniszterelnök in­tenciója, aki, mint olvassuk, legkö­zelebb kihallgatáson jelenik meg az .maun. A minisztereumk teljes felgyógyulását bizalommal és reménykedve várja az egész or­szág. Mindenki azt kívánja, hogy a miniszterelnök, ha majd újabb sza­badságáról visszatér, egy belpoliti­kájában is teljesen megbékélt és valóban egységes országot találjon. Ha a miniszterelnök intencióit csak félannyira respektálta volna saját pártjának egy csoportja, mint az egész ellenzék! De ez a csoport a legmagasabb feszültségű árammal kapcsolta be a pártpoliti­kát. Előbb »nemzeti egység« volt a jelszavuk. Később világnéz­eti egységről beszéltek. Aztán már világosabban: jobboldali — tulajdonkép szélsőjobboldali — egységről beszéltek. Ha így megy tovább, kis idő múlva még őszin­tébben fognak beszélni. Mert egész őszintén a helyzet az, hogy nem a nemzeti egység lebeg előttük, még csak nem is a világnézleti egység, hanem saját párthatalmaskddásuk egysége. Előttünk nem kormány­párt vagy ellenzék szempontja lebeg. Minden magyar ember az idegei­nek hullámzásában érzi, hogy akár­ki győz a NÉP által ilyen végle­tekig kiélesedett pártharcban, a vesztes: az egész magyar élet lehet. Ezt kell megakadályozni, ezért van szükség összefogásra. De nem ám arra az összefogásra, amelyet most a NÉP egy része láttat, amely most »összefog« egy ^ párthatalmi pozició érvényesítésére, hanem minden alkotó magyar erő össze­fogására. Gömbös Gyula miniszter- elnök igazán megérdemelne annyit ettől a csoporttól, hogy ne borítsák fel minduntalan azt a békességet, amelyet az ellenzék és a NÉP több­sége is ép a rávaló gyengéd tekin­tettel. az ő teljes felgyógyulásáig is biztosított volna. Politikai napilap Főszerkesztő : Miklós Andor 1910—1933 Smorkmsztőség #« ktadóhtoatat* UH kér,, Rákóczi út 54. Jegypénztár, hirdetést•, előftxe* tést*. utazásié, és könyvoszt Alyi VII.. Erzsébet körút IS.20. SmerketetÓMég Bóesben. Kohlmarki 7. PAPÉN NYILATKOZATA AZ ESTNEK Antalfia miniszteri tanácsos már meg is jelent a Szövetségnél — 'Az Est tudósitójától — A Budapesti Színészek Szövetsége körül hónapok óta folyó harcnak vá­ratlan fordulata van: a belügymi­niszter felfüggesztette a szövetség autonómiáját és élére dr. Antalfia Antal miniszteri osztálytanácsos sze­mélyében miniszteri biztost ren­delt ki. A felfüggesztés annak ellenére, hogy váratlanul .iött és színházi körökben a legnagyobb meglepetést keltette, egy régi vizsgálat eredménye. Annak idején a lapok bőven foglalkoztak dr. Molnár Dezső, a Színészszövetség ak­kori ügyvezető igazgatója és a szövet­ség tagjai között, mindgyakrabban felmerülő nézeteltérésekkel, amelyek végül arra vezettek, hogy több Pol­gári peren kívül a szövetség több jelentékeny tagja bejelentette kilépését. A bonyodalmakat végül úgy sike­rült elsimítani, hogy dr. Molnár De­zső lemondott tisztségéről és helyébe dr. Bársony Dezső ügyvédet válasz­tották ügyvezető igazgatónak. A vizsgálat azonban, amely a szö­vetség elsőfokú hatóságánál, a. fővá­rosnál megindult, tovább folyt- Három főpanasz tette a vizsgálati anyag zömét. Az első Spitz Artúrnak, a Király Szín­ház volt igazgatójának ügye volt- Az igazgató a színészi tiszteletdíjak biz­tosításaként 5000 pengőt bankletétbe helyezett. Nem sokkal a színház meg­nyitása után az igazgató azzal a ké­réssel fordult Molnár Dezsőhöz, hogy szabadítsa fel a biztosítéki összeget, mert különben nem tud gázsit fizetni. A szövetség volt ügyvezető igaz­gatója a Király Színház társulatá­nak tudta nélkül felszabadította a pénz\ Az ügyből polgári per lett, amelynek során a bíróság kimon­dotta, hogy Molnár Dezső nem kép­viseli egymaga a Színés®szövetséget, a bank tehát nem fizette ki szabály­szerűen a színigazgató letétjét. Végül a bíróság kötelezte a bankot, hogy az 5000 pengőt a gázsi nélkül maradt színészeiknek fizesse ki. A második ügy egy kölcsön volt, amelyet a szövetség a Magyar Szín­ház nyugdíjintézetétől vett fel. A vi­tát itt is per, majd egyesség fejezte be. Az utolsó panaszpont az illusztris tagok kilépése volt és a vizsgálatot megindító végzés szintén arra utalt, hogy meg állapítani, miért hagyják el a szövetséget éppen a legjelentéke­nyebb tagok. A vizsgálat iratai másodfokon a belügyminisztérium illetékes ügy­osztályához kerültek. A szövetség könyveit felkórették a minisztérium­ba, végül úgy döntöttek, hogy miniszteri biztos kiküldésével kell új szellemet teremteni a belső ineghasonlástól szenvedő szövetségben. Miután a belügyminisztérium véle­ménye szerint az ügy végleges elin­tézéséhez kulturális és művészeti kér­dések alapos ismerete szükséges, azzal a kéréssel fordult a kultuszmi­nisztériumhoz, tegyen javaslatot a kiküldendő miniszteri biztos szemé­lyére vonatkozólag. A kultuszminisz­térium dr. Antalfia Antal miniszteri F elfüggesztették a Színész Szövetség autonómiáját és miniszteri biztost küldtek ki

Next

/
Thumbnails
Contents