Az Est, 1938. október (29. évfolyam, 209-234. szám)

1938-10-01 / 209. szám

/ / s Ara 10 nitér Budapest, 1938. # Szombat * október /. XXIX. évfolyam * 209• szám. Előfizetési ár: £jy Hónapra ........3 pengő Egyes szám ára iO fillér. « Telefon *145-559, *146-419 Politikai napilap Szerkesztőség és kiadóhivatal * VII. kér., Rákóczi út 54. FŐSZERKESZTŐ: MIKLÓS JzNDQR 1910—1933 Jegypénztár, hirdetési•, előfizet tési«, utazásiz, és könyvosztály: VII,, Erzsébet körút 18-20. Orommámor az egész világon London. szeptember :o Ward Price, a Daily Mail Münchenbe küldött tudósítója ma reggel azt jelentette, hogy Chamberlain miniszterelnök azt a ké­rést intézte Hitler kancellárhoz, hogy pénteken d é 1 e 1 ő 11 V2II órakor magánjellegű megbeszélésre üljenek össze. Chamberlain még néhány függőbe^ maradt kérdést akar megtárgyal­ni Hitler kancellárral. Az angol miniszterelnök előreláthatólag csak a villásreggeli után utazik el a megbeszélésről. Mussolini még az éü@l hazautazott Szembenézíünk a sorssal, szívünk olyan kemény lett amilyen kemények izmaink. Felkészültünk, életünket adni az igazságért, a magyar igazságért. A nemzet lelke szorosan odatapadt annak a földnek göröngyeire, mely a miénk volt ezer eszten­dő vészeiben. Felkészültünk, test­ben lélekben készen marádunk éle­tünkért, jövendőnkért. De a komor magyar homlokra rámosolvgott ma reggelre az Úristen áldó és ör­vendeztető Napja. Boldognak kell ma lenni mindenkinek akiben em­beri szív dobog, boldognak lenni, hogy a harangszót nem fojtja el az ágyú dörgés., hogy a szép Euró­pa, a népek civilizációja megma­radhat. Boldognak kell lenni hogy így fordult, hogy a hatalmas négy államférfi, ki az utolsó órában Münchenben összefogott, le bírta győzni a Sátánt. Hogy a bölcse- eég diadalmat vett az erőszak, a lélek az idegek fölött. Százmilliók lélegzetek föl ma reggel, kéknek láthatják megint a kék ' eget, el­űzetvén a vér és koromszín felleg- zet amely a Föld annyi szépségé­nek és; javának iszonytató pusztu­lásával fenyegetett. A megköny- nyebbülésnek, a rendnek, megér­tésnek, az emberségnek e mai vi- lágunnepébe van foglalva a leg­szebb óra, a külön magyar ünnep, a magyar ügy igazának szentsé- ges nagy ünnepe. Felszökhet a szív a mellünkben, a szemünkbe lobbanhat az öröm gyönyörű láng­ja. A rab magyar Felvidék meg­szabadításának kérdésére elhang­zott a parancsoló felelet, A vaKsi ködből ragyogva lelkendezve siet felénk a testet öltött Reménység. Határnapot kapott a kötelesség, amit egy világnak kellett a le­ütött, összetaposott- Magyaror­szággal szemben érezni. Elértük ezt az igazságtételt, elértük jogun­kon, szavunkon, elszánásunkon ke­resztül. Igenis, kondult a Történe­lem harangnyelve, ez az időfor­duló el nem múlhatott a legkárval- lottabbnak, legkijátszottabbnak a meghallgatása nélkül. Három hó­napot engedhetett a konok foglár­nak, hogy kiadja Magyarország­nak, ami Magyarországé. S ha ez alatt nem venné elő a jobbik eszét, itt vannak a müncheni Négyek, kezeskednek a jussunkért. Es itt vagyunk mi magunk, együtt és egyek vagyunk, összefeszülve, mindenre készen igazunkért, éle­tünkért! München, szeptember 30 (Német Távirati Iroda) Pénteken hajnalban a megbeszélé­sek befejezése után először — két óra tájban — Göring tábornagy és Ribbentrop birodalmi külügy­miniszter hagyta el a vezérházat és a »Négy évszak« szállóba ment. Kö­rülbelül negyedóra múlva követte őket Daladier francia miniszter­elnök, aki előzőleg még rövid megbeszélést folytatott Chamberlainnel. Daladier az őt körülvevő újságíróknak rövid át­tekintést adott a megegyezés tartal­máról, majd visszavonult szállóbeli szobájába. A négy államférfiú közül első­nek Mussolini olasz minisz­terelnök utazott el Mün­chenből. A tanácskozások befeje­zése után Mussolini Hitler kíséreté­ben a főpályaudvarra hajta­tott. Útközben a lakosság szűnni nem akaró lelkesedéssel éljenezte a két államférfit. A Duce beszállt kü- lönvonatába és kocsija ajtajában szi­(Az Est londoni szerkesztőségének telefon jelentése) Este hét óra körül katonák jelen­tek meg- London egyik forgalmas fő­terén és falécekkel letakartak egy ágyút. Fogalmuk sem volt arról, hogy kötelességteljesítésük történelmi esemény volt. A falécek közé szorí­tott ágyúsorok ékesszólóan jelképez­ték, hogy London száméra megszűnt a háborús veszély. Estig még válto­zatlanul folytak a város védelmi elő­vélyes búcsút mondott Hitler kancellárnak. A két államférfi hoszú és szívélyes kézszorítással búcsúzott egymástól. A Ducc azután Göring tábornagytól és a búcsúztatására megjelent többi német úrtól vett búcsút, majd az ab­lakhoz lépett és a lassan elinduló vo­natból még sokáig visszainte­getett. Hitler vezér és kancellár megbízásából Dörnberg német pro­tokollfőnök a határig elkíséri Musso­linit. (MTI) Ráma, szeptember 30 (Magyar Távirati Iroda) Mussolini miniszterelnök különvo- nata ma este hat órakor fut be a Termini pályaudvarra. A Dúcét, aki­nek müncheni útját az olasz nemzet diadalútnak tekinti, Róma városa nagy ünnepélyességgel fogadja. készületei. (Technikai okokból öt napig meg is maradnak.) Jellemző Anglia lovagiasságára, hogy a lég­védelmi szervezet külön autója je-* lent meg a magyar követség előtt éa az ARP megbizottai a béke után is gázálarcokkal látták el a követség összes tagjait. A kormány ki is adta az utasítást, hogy a légvédelmi előkészületeket to­vább kell folytatni, de a közönség már nem veszi komolyan a szokatlan jelenséget. Ami órákkal ezelőtt tra­gikus volt, most érdekes lett. Feledelmi fogadtatás vár Chamberlainre London, szeptember 30

Next

/
Thumbnails
Contents