Pauler Imre: Az Ethikai determinismus elmélete (Budapest, 1890)

I. Történeti áttekintés

TÖKTÉNELMI ÁTTEKINTÉS. Wagner Adolf föllépésé. A szabadakarat problémája. Németországon: Wagner, Drobisch, Dettingen, Wundt, Engel Ernő. Erancziaországban: Quetelet, Legoyt, Dufau. Angolországban: Buckle, Mill Stuart, Lecky, Draper, Spencer. Azóta, hogy Wagner Adolf: Die Gesetzmässigkeit in den scheinbar willkürlichen menschlichen Handlungen 1864. czímű munkájával újból megindította a társadalmi bölcsészet terén azt a nevezetes mozgalmat, melyet Quetelet kezdeményezett, s a melynek az volt a merész föladata, hogy a társadalmi élet tüneményeiből ismerje ki az emberi cselekvések természetét, eredetét és indító okait; e nevezetes ethikai problema állandó tárgya volt, és az ma is — az újabb philosophiai kutatásoknak. Alig hogy megjelent a nevezetes munka, egyszerre újólag fölszínre került mindaz,'a mit щофгёг,' álláspont és tudomá­nyos apparátus dolgában emberi elme a legrégibb időktől fogva csak kigondolt vagy alkalmazott; sőt az egyoldalú specu­latio és syllogistika mellett, az inductiv kutatás és moralsta- tisztikai adatok is fölemelik a szavukat, nehogy a végleges ítélet megalapításánál talán riálok nélkülinondja ki a tudomány az utolsó szót. És ez az érdeklődés a mily örvendetes, épen oly természe­tes. A kérdés tudniillik, a melyről itt szó van, egyike a legfon­tosabb ethikai kérdéseknek: az akarat hatáskörének, erejének, 1 I.

Next

/
Thumbnails
Contents