Bőripar, 1894 (1. évfolyam, 1-32. szám)

1894-05-19 / 1. szám

TT BOR PAIf Bőripar- és kereskedelmi szaklap.^Fachblatt für Leder-Industrie u. Handel Megjelenik minden szombaton | Erscheint jeden Samstag1. Előfizetési árak : Magyarország-és Austria jf|^SZ g’ Németország.....................j egész évre M. 12.­Frc. 16.— » 8.­Más országok .................jffi^SZ * Szerkesztő és kiadó : MELLER JEROME Redacteur und Herausgeber. Hirdetésekre mérsékelt díjszabás. Für Inserate massiger Tarif. Abonnement Preise: Ungarn und Oesterreich *'/ ne„tQPhi»nd $ganzjähr.Rm,12.­JJeutscnlancl.....................jhalbjähr. . 6.­i ganzjähr.Frc. 16.- halbjähr. „ 8.­Andere Länder Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Szobi-utcza 4. Redaction und Administration. Tisztelt Olvasóinkhoz! Az első Magyarországban megjelenő, ma­gyar és német nyelven irt bőripar- és kereskedelmi szaklap első számát terjesszük ezúttal igen tisztelt olvasóink elé. E lap vezénylő czélja gyanánt tűztük ki: A hazai ipar emelését és pártolását, ré­szint az ezen téren már ismert javítások közlése, részint az eme szakmába vágó újítások és találmányok azonnali ismertetése által; a legújabb cserzésmódszerek nyilvános­ságra hozásával, a legczélszerübb gépek és minden technikai készülékek ajánlásával s végre újabb vállalatok ösztökélése által a bőripar te­rén, melyek eddig vagy ellianyagoltattak, vagy figyelmen kivül hagyattak. Pontos feladatunk gyanánt továbbá szem előtt fogjuk tartani a bőrkereskedés terén ta­pasztalt számos viszásság orvoslására hatni, a mit azáltal igyekszünk elérni, hogy mindazon tényeket, melyek a bőrkereskedés egészséges fejlődésének útját állják, akár Budapesten, akár a vidéken, kíméletlenül nyilvánosságra hozzuk. Azon kivül el nem fogjuk mulasztaui, tisz­telt olvasóinkat más országok üzleti viszonyai­val megismertetni, mi által alkalmuk An unsere geehrten Leser! Wir legen Ihnen hiermit die erste Nummer des ersten in Ungarn erscheinenden ungarisch und deutsch geschriebenen Fachblattes für Le­derindustrie und Handel vor. Als leitendes Ziel dieses Blattes haben wir uns vorgestreckt: Die Unterstützung und Hebung der vater­ländischen Industrie, theils durch Mittheilung aller auf diesem Gebiete bereits existirenden Verbesserungen, theils durch sofortige Ver- , ständigung von allen in dieses Fach schlagen­den Neuerungen und Erfindungen, durch Ver- öffentlichug der neuesten Gerbmethoden, durch Anempfehlung der zweckdienlichsten Maschi­nen, sowie aller technischen Vorrichtungen und schliesslich durch Anregungen zu neuen Unter­nehmungen auf dem Gebiete der Lederindustrie, welches in unserem Vaterlande bisher ver­nachlässigt oder unbeachtet blieb. Als wichtige Aufgabe halten wir uns fer­ner vor Augen auf die Sanirung der vielfach im Lederhandel vorkommenden Uebelstände ein­zuwirken, was wir durch schonungslose Ver­öffentlichung aller jener Thatsachen, welche einer gesunden Entwickelung des Lederhandels sowohl in Budapest als in der Provinz entge- genstehen — bewirken wollen. Wir werden auch nicht ermangeln unsere eser von den Geschäftsverhältnissen yA m.kir.tetba#l«gial . MUZEUM ^ könyvtara.

Next

/
Thumbnails
Contents