Bőripar, 1895 (2. évfolyam, 1-36. szám)

1895-01-05 / 1. szám

2 RÓRIPAR Nr. 1. szám Felhívás Magyarország borkeres­kedőihez. Tisztelt szaklársak! , Múlt-év deczember 26-án a legelőkelőbb buda­pesti bőrgyárosok és kereskedők értekezlete egy »Ma­gyar Borkereskedők Egyesületének“ alapítását hatá­rozta el. A „Magyar Borkereskedők Egyesülete“ feladatául tűzte ki a versenyt a kereskedők között enyhíteni és így a budapesti mint az egész országban élő többi bőr­kereskedő közt kölcsönös egyetértést létrehozni. A „Magyar Bőrkereskedők Egyesülete“ tagjait csaló és roszakaratu vevők ellen fogja védeni amennyi­ben az egyes tagok szerzett keserű tapasztalataikat az úgynevezett „fekete könyvbe“ fogják bejegyezni. A Magyar Bőrkereskedők Egyesülete saját tag­jait a gyárosok és nagykereskedők versenye ellen saját vevőiknél a czipészeknél és csizmadiáknál fogja védeni. A „Magyar Bőrkereskedők Eegyesüléte“ tagjait jogtalan áremelések és kartellek ellen különösen külföldi gyárosokkal szemben fogjavédeni. A „ Magyar Bőrkereskedők Egyesülete“ tagjait fize­tésképtelenségeknél fogja megvédeni, a mennyiben úgy Budapestre mint vidékre bizalmi férfiakat fog kiküldeni, kik a fizetésképtelen vagyonát átveszik és liquidálni fogják. A „Magyar Bőrkereskedők Eegyesülete“ a magyar bőripar termelvényeit fogja első sorban támogatni és védelmezni. A kedvezőtlen viszonyok szakmánkban nem csak Budapestre szorítkoznak, hanem az egész országra ki­hatnak, a nehéz physikai munka, mely a börkereskedés- sel jár a hozadékhoz egy csepet sem arányos. Önökön van, hogy helyzetüket most javítsák, mert csak akkor, ha minden vidéki város kereskedői az egy­lethez csalatkoznak nyújthat az lényeges, hasznot, például szolgálhat Budapest, melynek majd minden bor­kereskedője tagja az egyesületnek. Senki se zárja ki magát abban a gondolatban, hogy a bőrszakmában egyesülés, közös elhatározás nem lehetséges, mindenki adja hozzá részét a javuláshoz és az egyletbe való belépés által legalább jóakaratát mutassa. Az évi tagságdij 3—5 frt lehetne és a nagygyűlés által fog meghatároztatok Felkérjük tehát hozzájárulásukat a „Bőripar“ szer­kesztőségének VI. Eötvös-utcza 41/b. bejelenteni, a saját anyagi érdekének, a bőrszakma viszonyai javulásának, hazájának tartozik ezzel! Tisztelettel A Magyar Bőrkereskedők Egyesületének előkészítő bizottsága'. Eisler József és fiai, Rosenbaum Mór, Hanel János, Rosenberg Adolf, Meller Jerome, Steiner Adolf, Steiner J. és társa. Aufruf an die Lederhändler Ungarns. Geehrte Fachkollegen! In einer am 26. Dezember v. J. stattgefundenen Besprechung der hervorragendsten Leder-Fabrikanten und -Händler Budapests wurde die Gründung eines Vereins ungarischer Lederhändler beschlossen. Der Verein ungarischer Lederhändler stellt es j sich zur Aufgabe, die gegenseitige feindselige Konkurrenz zu mildern und unter den konkurrirenden Lederhänd­lern in Budapest sowohl, als auch in den Provinzstädten ! gütliche Vereinbarungen zu Stande zu bringen. Der Verein ungarischer Lederhändler wird seine I Mitglieder gegen betrügerische und böswillige Kunden dadurch schützen, dass die einzelnen Mitglieder die bei einzelnen Kunden gemachten schlimmen Erfahrungen in sogenannte schwarze Listen eintragen werden. Der Verein ungarischer Lederhändler wird seine Mitglieder gegen die Konkurrenz der Fabrikanten und Grossisten bei ihren eigenen Kunden: den Schuh- und Csismenmachern schützen. Der Verein ungar\scher Lederhändler wird seine Mitglieder gegen ungerechtfertigte Preiserhöhungen und Kartelle seitens ausländischer Fabrikanten schützen. Der Verein ungarischer Led rhändlcr wird seine Mitglieder bei Insolvenzen schützen, indem er sowohl in Budapest, als auch in die Provinz seine Vertrauens­männer entsenden wird, welche das Gesammtvermögen des Insolventen zu übernehmen und zu liquidiren haben werden. Der Verein ungarischer*^ Lederhändler wird schliesslich die Erzeugnisse der speziell ungarischen Lederindustrie schützen und in jeder Hinsicht unter­stützen. Die ungünstigen Verhältnisse, welche diese Re­formen unumgänglich nothwendig machen, sind nicht nur für Budapest, sondern für ganz Ungarn mass­gebend; die schwere physische Arbeit, mit welcher das Ledergeschäft verbunden ist, steht zu dem Erträgnisse desselben in keinem Verhältnisse. An Ihnen liegt es nun, ob Sie Ihre Lage ver­bessern wollen, denn nur wenn sich alle Lederhändler jeder Provinzstadt dem Vereine anschliessen. kann er Erspnessliches leisten; nehmen Sie sich ein Beispiel an der Lederbranche Budapest, deren grösster Theil dem Vereine bereits beigetreten ist. Niemand darf sich ausschliessen, mit dem Ge­danken, dass in der Lederbranche ein einträchtiges | Vorgehen, ein Zusammenschliessen nicht möglich ist; Jedermann muss sein Scherflein zur Besserung bei­tragen und durch den Beitritt zum Verein wenigstens seinen guten Willen zeigen. Der Jahresbeitrag dürfte von der Generalversamm­lung mit fl. 3—5 festgestellt werden. Wir ersuchen Sie daher Ihren Beitritt sofort per Postkarte an die Redaction des „Bőripar“ VI., Eötvös- gasse 41/b anzumelden; Sie sind dies Ihrem eigenen materiellen Interesse, Sie sind dies der Gesundung der Lederbranche, Sie sind dies Ihrem Vaterlande schuldig! Hochachtungsvoll: Das vorbereitende Comité:Des Verein ung Lederhändler. Josef Eisler u. Söhne Johann Hanel Jerome Meller Moriz Rosenbaum Adolf Rosenberg Adolf Steiner J. Steiner u. Cie.

Next

/
Thumbnails
Contents