Bőripar, 1897 (4. évfolyam, 1-36. szám)

1897-01-05 / 1. szám

folyam ahi'srang Budapest, 1897. január 5-én. Ellenőri zve ü TYr. 1. szám. arische * + El «<5 magyar-német •f qJm Erste« nngariseh-deutscheu Bőripar és kereskedelmiszaklap. - FschWatt für Leder-Indnstrie n. Handel. Magyar Borkereskedők Országos Egyesületének Magyar Börszakma Alkalmazottak Országos Egyesületének hivatalos lapja. rAcf/ Offizielles Organ des „Landesverein Ungarischer Lederhändler” und des Landesverein der Angestellten thr ungarischen Lederbranche Megjelenik minden hó 5, és 25-én. Erscheint am 5, 15. u. 25. jeden Monats. Előfizetési árak: egész évre frt 6.— Magyarorszag es Austria ' ^ g _ Németország . ) egész évre M. 12.— ) fél , , 6.— ... , ) egész évre Frc 16.— Mas országok ■ • ■ ) fél 8 _ Hirdetések felvétetnek: a kiadóhivatalban, Jlosse Rudolf és Haasenstein és Vogler hir­detési ügynökségek által. Szerkesztő és kiadó: MELLER JEROME Redacteur und Herausgeber. Hirdetési dijak, — Inseraten Tarit. lh oldal — 1!i Seite . . .fi. 12.— i __ 1 7 7« , - V* » • • • » 4 ­l / _ 1 / t> _ e t « n •••»“* Abonnements-Preise : Ungarn und Oesterreich \ P"zj5'iri^ 1 ![ halhiahrig , .5. Deutschland . Andere Lämler ) ganzjähr. Hm. 12. ) haihjähr. , 6 — ) gan/.jflhr. Frc. 16. - ) ha Inj Ahr. . 8.— Inserate werden aulgenoinmen: Inder Admi­nistration unseres Blattes, sowie in den Annon cen-Bureaux von Rudolf Moss« und Haasen­stein & Vogler. Szerkesztőség és kiadóhivatal: iäudapest, VII., Erzsébet-körut 56. lledaction n. Administration Magyar borkereskedők országos egyesülete. A legközelebbi választmányi ülés szombaton, f. hó 9-én este fél 9 órakor az egyleti helyiségben fog meg­tartatni és főtárgyát a legközelebbi közgyűlésre való elő­készületek fogják képezni. Az egyesületbe belépett: mint rendes tag: Kőim Mór, Szeged, mint pártoló tag 20 frt évi tagsági dijjal: Abeles Adolf és Fiai, Budapest. * * * A magyar borkereskedők országos egyesületének tagjai a következő helyeken részesülnek kedvezményes belépő­díjakban : a vígszínházban, a Szt.-Lukácsfürdőben, a Plasticonban. Landesverein ungarischer Leder­händler. Die nächste Ausschussilzung des Vereines wird Samstag, den 9. Jänner Abends halb 9 Uhr im Vereins­lokale abgehalten und werden den Hauptgegenstand dieser Sitzung die Vorbereitungen zur nächsten Generalver­sammlung bilden. Dem Verein ist beige treten: als ordentliches Mitglid: Moriz Kolm, Szegedin, als unterstützendes Mitglied mit 20 fl. Jahresbeitrag: Adotf Abeies & Söhne, Budapest. * i’fi Die Mitglieder des Landesverein ungarischer Leder­händler gemessen an folgenden Orten ermässigles Entrée : im Lustspieltheater, „ Sct.-Lucasbad, „ Plasticon.

Next

/
Thumbnails
Contents