Bőripar, 1900 (7. évfolyam, 1-36. szám)

1900-01-05 / 1. szám

VII. évfolyan. Jah ream: Budapest, 1900. január 8-én. 1$7r Nr. I, szám. BORIPAR Snprische fetar-Xeiiung] 1972/73 K!lw<5 mapfjar-néniflt íőfipar és kereskedelmi szaklap. Magyar Borkereskedők Országos Egyesületének és a Magyar Bőrszakma Alkalmazottak Országos Egyesületének hivatalos lapja. Erstes unearisch-deulfirfheu Fachblatt für Leder industrie a. Handel. Offizielles Organ des „Landesverein Ungarischer Lederhändler’ und des Landesverein der Angestellten der ungarischen Lederbranche Megjelenik minden hó 5. 15 és 25-én. i Erscheint am 5, 15. u. 25. jeden Monats. Előfizetési árak : ilagyarorszav as Austria j «*«“ evre frt J= Németország . . . . j evre M' ... 1 eeresz évre Frc 10-— Mas országok ' ' ' í fél 8 _ Hirdetések felvétetnek: a kiadóhivatalban. Messe Rudolf és Haasenstein és Vogier hir­detési ügynökségek által. Szerkesztő és kiadó: MELLER JEROME Redacteur und 1 Herausgebar. !i dilak. Vtiiinseraten Tarit.- 1 , Seite . : fi. 12.­V, oldal L­— i/_ Abonnements-Preise: Ungarn und Oesterreich j ) halbjährig , 3.— Deutschland ganzjähr. Hm. 12.— halbjähr. , <>. — \ miete Lände . . . ) ^ ) halbjähr. „ 8.— in8erate werden auf genommen: In der Admi. listration unseres Blattes, sowie in den Annon cen-Bureaux von Rudolf Mosse und Haasem stein & Vogler. Szerkesztősé:; és kiadóhivatal: Budapest, Vi!., Erzsébet-körut 56. Redaction u. Administration A nyersanyag beszerzési szövetke­zetek ellen. A bécsi „Journal für Lederindustrie“ reprodukálja legutóbbi jelentésünket a magyar bőrkereskedők audien- cziájáról Hegedűi miniszternél és csodálkozik azon, hogy az alkalommal lapunk főszerkesztője az osztrák ezipő- behozatal kiszorítása czéljából termelő szövetkezetek létesítését és támogatását ajánlot ta; egyúttal azon atyai tanácsot adja hirdetők'és előfizetőknek, hogy ez okból lapunkat ne támogassák. Ezen megjegyzésgk oly tévesek, a következtetés oly hami-, hogy alig a főszerkesztő tollából, hanem va­lószínűleg egy „jóakaró“ barátunktól származnak. Hisz igaz, hogy s behozatal Ausztriából Magyarországba kész czipőárukban jelenleg 10 millió forintra rúg, de hol áll az Írva, hogy ennek mindenkor igy kell lenni ? Hisz az a legelemibb hazafias kötelessége minden állampol­gárnak, hogy hazájának ipari önállóságáért küzdjön és csak esztelen ember tehet neki e miatt szemrehányást. A mi a hozzá fűzött következtetést illeti, bátor­kodunk megjegyezni, miszerint hirdetési megrendelése­ket nem a szerkesztő szép szemüvegei miatt szoktak Gegen die Ledereinkaufs Genossen­schaften. Schönmann’s „Journal für Lederindustrie“ repro- ducirt unz.eren Bericht über die Audienz der ungarischen Lederhändler beim Handelsminister Hegedüs und drückt seine Verwunderung darüber aus, dass bei dieser Ge­legenheit der Herausgeber unseres Blattes zur Verdrän­gung des österreichischen Schuhimportes die Errich­tung und Unterstützung von Produktiv Genossenschaften empfahl; gleichzeitig wird der väterliche Rath an In­serenten und Abonnenten hinzugefügt, aus obiger Ur­sache unser Blatt nicht zu unterstützen. Diese Bemerkungen sind so unlogisch, die Fol­gerung so falsch, dass sie kaum aus der Feder des Chefredacteurs, sondern wahrscheinlich von einem uns „wohlmeinenden“ Freunde stammen dürften. Es ist ja richtig, dass der Import fertiger Schuhwaaren aus Oesterreirh nach Ungarn circa 10 Millionen Gulden beträgt, aber wo steht denn geschrieben, dass dies immer so bleiben müsse ? Es ist nur die el mentarste patriotische Pflicht eines jeden Staatsbürgers, für die in­dustrielle Selbständigkeit seines Landes zu kämpfen und kein vernünftiger Mensch wird ihm daraus einen Vorwurf machen. Was nun die hieran geknüpfte Schlussfolgerung betrifft, so erlauben wir uns zu bemerken, dass uns Insertionsaufiräge nicht wegen der schönen Augen-

Next

/
Thumbnails
Contents