Bőripar, 1915 (22. évfolyam, 1-36. szám)

1915-01-05 / 1. szám

YVII évfolyam iV/Yll. Jahrgang m 0 Budapest, 1915. január 5-én. ELLENŐRIZve 155.5 Nr. 1. szám. Megjelenik minden hö 5., IS. és 25-én. Előfizetési ár egész évre bérmentes szétküldéssel: Magyarország és Ausz­triába ...............K 16.— Németországba M 16.— Más országba Frc. 20.— Intézetek, egyesületek és kávéházak . . . . K 24.— Hirdetési dijak: Egész éves hirdetések külön tarifa szerint. Értekezések, ismertetések nonpareille soronként K 5­Háromnál több mutatvány- szám elfogadása félévi előfizetési díj megfizeté­sére kötelez. ___________t> E ll rtff­bőripar (UNGARISCHE GERBERZÉITÜNG) Első magyar-német Bőripari és Kereskedelmi Szaklap. fD <Z> © A Magyar Borkereskedők Országos Egyesületének Hivatalos Közlönye. Erstes ungarisch-deutsches Fachblatt für Leder-Industrie und Handel. ® ® ® Officielles Organ des Landesverein Ungarischer Lederhändler. Szerkesztőség és kiadóhivatal: — Redaktion und Administration: BUDAPEST, II., Batthyány-u. 53. Telefon: 127-69 Telefon: 127-69 Erscheint am 5., 15. und 25-ten Jeden Monates. Abonnement mit portofreier Versendung ganzjährig Ungarn und Österreich K 16.— Deutschland . . M 16.— Andere Ländei Frc. 20.— Vereine, Institute u. Kaffe- häuser ............K 24 — Insertionspreise: Ganzjährige Inserate nach Special-Seitentarif. Eingesendet und Bespre­chungen per Nonpareille K 5.-. Die Annahme von mehr ala drei Probenummern ver­pflichtet zur Zahlung daa Halbjahresabonnements. fr ■ —O Kiadótulajdonos és főszerkesztő: — Herausgeber und Chefredacteur: PALLÓS JAKAB Felelős szerkesztő:— Verantwortlicher Redacteur : BÁNHEGYI ÁRPÁD w — Előfizetési felhívás. A jelen számmal lapunk a XXII. év­folyamába lép s bátorkodunk olvasóinkat annak előfizetésére, illetőleg az előfizetés meg­újítására felhivni. Lapunk irányzata változatlan marad. A jövőben is minden a szakma érdekében levő törekvést hathatósan pótolni, a kinövéseket és káros szándékokat ellenben ostorozni fogjuk. Többször említettük volt, hogy lapunk hasábjai minden szaktársnak indítvány, vagy panaszra nyitva állanak és mindenkor díjmentesen igénybe vehetők, bárhol lesz szó a hazai bőripar és kereskedelem érdekéről, a mi támogatásunkra mindenkor fognak számíthatni. Ugyanannyi gondot fogunk a hazai cipő­ipar és kereskedelem érdekeire is fordítani. Az előfizetési dij: Egész évre.....................16 korona Fél évre.........................8 „ Tisztelettel a „Bőripar“ szerkesztősége Budapest. II., Batthyány-utca 53. Pränumerations-Einladung. Mit dieser Nummer tritt unser Blatt in den XXII Jahrgang ein und erlauben wir uns, unsere geehrten Leser zum Abonnement, respektive zur Erneuerung desselben einzuladen. Die Tendenz unseres Blattes bleibt unver­ändert. Wir werden auch fernerhin alle gemein­nützigen und im Interesse der Branche gelegenen Bestrebungen eitrigst fördern, dagegen alle Auswüchse und schädlichen Bestrebungen be­kämpfen. Wir haben bereits mehrfach betont, dass die Spalten unseres Blattes jedem einzelnen Brancheangehörigen, sowohl zu Anträgen als Beschwerden offen stehen und jederzeit gratis’in Anspruch genommen werden können. Wo immer es die Interessen der heimischen Lederindustrie und des Lederhandels gelten wird, stets werden dieselben auf die Mitwirkung unseres Blattes rechnen können. Im gleichen Sinne werden wir uns auch mit den Interessen der heimischen Schuhfabri­kation und des Schuhhandels befassen. Der Abonnementspreis beträgt: Ganzjährig ....................16 Kronen Halbjährig.....................8 „ Hochachtungsvoll die Redaktion des „Bőripar“ Budapest, II., Batthyány-utca 53.

Next

/
Thumbnails
Contents