Bőripari Szemle, 1904 (3. évfolyam, 1-24. szám)

1904-01-01 / 1. szám

(TÍMÁROK LAPJA) A bőrgyártás, a tímár-, bőráru-, czipő- és H«tyű-ipar, Készbőr, nyersbőr-, szőrmeáru, cserzőanyag és timársági .v a*----------------- melléHterméHeH HeresHedelméneH szaHlapja. ------------------­k 1 n Előfizetési ár: A belföld 4digész évre K- 6 és Ausztriába T fél „ „ k Külföldre egész évre „ 9 Egyes szám ára. . 30 fillér. Szerkesztőség és Kiadóhivatal: Budapest, VI., 5ziV-utcza 50. KéziratoK Vissza nem adatnak* Kiadótulajdonos és felelős szerkesztő: HŰVÖS JAKAB. hirdetési dijak: Egész éVi hirdetésen legjutá- nyosabban számittatnaK. hirdetésen petit-sora . 30 fii. Apró hirdetés minden szó 4 „ j\yilt-tér petit sora . . 1 Kor jVUgjeleniK havonta Kétszer: 1 -jen is 15.|ji R.. /lilZMI 156» Harmadik évfolyam. Budapest, 1904. január hó 1. í. sz. I AI* 'M u Előfizetési felhívás a: „BŐRIPARI SZEMLE harmadik évfolyamára. ^ | ü) Vagyunk a kik voltunk és leszünk a kik vagyunk: az egyetemes hazai bőriparnak füg­getlen, szókimondó szócsőve. Harmadik éve immár, hogy a porondra kiléptünk. Ezen idő alatt megmutattuk, hogy a magyar timáripar elhanyagolt érdekeiért tudunk s akarunk küzdeni. S hogy küzdelmünkben fiatalos hévvel, lángoló lelkesedéssel szállnak sikra mindaz ellen, ami a haladás útjába vág, azt hétről-hétre, hónapról-hónapra megmutattuk. Mert nem szabad felednünk, bőriparunk még ma is az apáktól átöröklött kikészitési mód szerint űzetik s a hazai timárság legnagyobb részének halvány sejtelme sincs azokról a lényeges műszaki átalakulásokról, melyek a jövő timáriparát jellemezni fogják. A kikészitési módszer rendszeres és fokozatos átalakulása a cél, amelyért közel a jövőben küzdeni fogunk. S e módszerek s cserzési eljárások gyakorlatias ismertetéséért fogunk harcolni. Harcolni fogunk továbbá egy magyar tímár szakiskola létesitéseért, amely ma már egyetlen kulturállamban sem hiányzik. Azonban az ipartörvény revíziójáról sem feledkezünk meg. Köve­telni fogjuk a segédi vizsga kötelezővé tételét, hogy törvényes intézkedéssel gátat vessünk a kon­tárok káros versenyének. Követelni fogjuk továbbá a kereskedelmi-törvény sokat Ígért revízióját is. Az egyre sza­porodó szövetkezetek pusztulással fenyegetik a borkereskedelmet, követelni fogjuk a bőrkeres­kedők védelmét a kereskedelemellenes szövetkezeti gründolások ellenében, hogy ebben oltamat és védelmet leljen a magyar kereskedelem. Nemkevésbbé a csődtörvény halasztliatlan revíziójáért és sikra szállónk, követelve, hogy csődeseteknél, az érdekelt felek választassanak meg tömeggondnokul. A kereskedelmi alkalmazottak jogviszonyait szabályozó törvényjavaslat sürgős elintézését is sürgetjük. Fontos kérdések ezek egytől-egyig. E programmal lépünk a harmadik évfolyamba! Ha e programúinak csak felét is megvalósítva látjuk, máris szép eredménynyel dicsekedhetünk. Szóval, lesz miért harcolnunk! Hogy e harcot sikeresen vívhassuk meg, szükségünk van olva­sóink pártfogására, szeretetére. Mert e nélkül szép, nemes és hazafias törekvésünk, csak tö­rekvés maradna. ELŐFIZETÉSI ÁRAINK: Egész évre 6 korona, fél évre 4 korona, portómentes szétküldéssel. Az előfizetési, nemkülönben a hátralékos előfizetési dijak mielőbbi megújítását kérve maradtunk _____^ hazafias tisztelettel: a „BŐRIPARI SZEMLE“ szerkesztősége és kiadóhivatala. Budapest, VI., Szív-utca 5Q.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents