Budapesti Sütők Lapja, 1944 (5. évfolyam, 1-10. szám)

1944-01-01 / 1. szám

budapesti SÜTŐK LAPJA 2 összes járandóságok együttes összege. A vállalat a ki­mutatás beterjesztése mellett az abban feltüntetett járandóságok után járó nyugtailletéket 1944. évi január hó végéig köteles az illetékes m. kir. adóhivatalnak (Budapesten a m. kir. illetékkiszabási hivatalnak) a hivataltól kapott postatakarékpénztári befizetési lap felhasználásával megfizetni. A postatakarékpénztári be­fizetési lap «Értesítő lap»-ján fel kell tüntetni, hogy a fizetett összeg alkalmazottak nyugtailletéke. «' (2) Ha a vállalat szabályszerű üzleti könyveket vezet, amelyekből az 1943. évi július hó 1. napjától az év végéig terjedő félévben (pénzben és természetben) szolgáltatott járandóságok együttes összege könnyen megállapítható, illetőleg ellenőrizhető, az illetéket az alkalmazottaknak az említett félévben szolgáltatott járandóságai együttes összege után is leróhatják. Az illetéknek ily módon lerovása esetében az (1) bekez­désben említett kimutatást készíteni nem kell, de az alkalmazottak részére szolgáltatott járandóságoknak a vállalat könyveiből kitűnő együttes összegéből levonás­iak semmiféle címen nincs helye, tehát az egyébként illetékmentes járandóságokat nem lehet levonni. 6. §. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján, 1943. évi július hó 1-jei érvénnyel lép hatályba. (2) Az a vá'lalat, amely alkalmazottak nyugta­illetékét 1943. évi július hó 1. napja előtt is köteles volt fizetni, az 1943. évi június hó 30-áig fizetett illetmények után járó illetéket a korábbi jogszabályok szerint tarto­zik fizetni. (3) Ha az 1943. évi június hó 30. napja után első ízben fizetett heti járandóság (bér) még az 1943. évi július hó 1. napja előtt teljesített szolgálat ellenértékét (bérét) is magában foglalja, a fizetett járandóságnak (bérnek) csak annyiszor egyhatod része esik illeték alá, ahány munkanap az 1943. évi július hóra esik. Ezt a rendelkezést csak annál a járandóságnál lehet alkal­mazni, amely után az 1943. évi július hó 1. napja előtti jogszabályok értelmében alkalmazotti nyugta­illetéket fizetni nem kellett. Budapest, 1943. évi december hó 15-én. A miniszter helyett : dr. Csizik Béla s. k. államtitkár. < Az Ipartestület és a SütSiparosok Köre karácsonyi ünnepe. A Sütőipartestület és a Sütőiparosok Köre az ön­hibájukon kívül tönkrement sütőmesterek, valamint a munkában megrokkant sütőmunkások, ezek özvegyei és árvái számára ünnepség keretében december hó 22-én kiosztotta a karácsonyi segélyt. Az ünnep megnyitása előtt felsőőri Fábián Sándor, a Kör alelnöke felkérte a jelenlevőket, hogy mondják el a Magyar Hiszekegyet, amit az egybegyűltek felállva elmondottak. A Hiszekegy áhítatos elmondása után meleg szavakkal közölte a jelenlevőkkel, hogy a nyo­masztó gazdasági viszonyokra való tekintettel nem adhatunk annyit, amennyi az elnökség elgondolása, mégis fogadják el ezt a csekélységet olyan jó szívvel, mint amilyen jó szívvel azt adjuk. Egyúttal megjegyez­zük, hogy felsőőri Fábián Sándor alelnöknek fáradságos utánjárással sikerült 100 kg Ogg liszt, 20 kg cukor, 20 kg zsír kiutalását az illetékes hatóságok útján ki­eszközölnie, amiből kalácsot sütöttek. Karácsonyi segély címén a tönkrement sütőmeste­rek egyenkint 30 pengőt, egy kalácsot, az elagott mun­kások egyenknit 20 pengőt és egy kalácsot kaptak. 10 sütőmester, négy sütőmester özvegye és egy sütő* mester árvája á 30 pengőt kapott, 128 elaggott sütő­segéd á 20 pengőt kapott karácsonyi segély címén. A tönkrement sütőmesterek és az elaggott sütő­munkások, ezek özvegyei és árvái részére karácsonyi adományt adtak a következők : Budapesti Sütők Ipartestülete... 750 P Budapesti Sütőiparosok Köre ... 750 « Kecskeméti Árpád 100 « Takarék-csoport .................................100 S chupp József................................... 50 « S zalay János..................................... 50 « V ass Ká'oly ..................................... 40 « B úzás Gyula..................................... 30 « L enkey Sütőipari kft...................... 30 « ö zv. Schreiner Rezsőné ............... 30 « B árány András ..................... 20 P B árány Sándor....................... 20 i D ingnisz József ...................ú'... 20 « F ábián Sándor ................... 20 « Fonyódi Ferenc ............................... 20 « Fuchs Ferencné ............................... 20 « Galamb Imre..................................... 20 « G álján Hermann............................... 20 « Gerson Rezső ....................... 20 « d r. Razsik Andor .......... 20 « H olndonner József........................... 20 P H rustinszky István......................... 20 « K iss Lajos X. kér............................. 20 « K iss Vince ........................................ 20 « L őrinc István.........................................20 « ifj. Marisán Béla............................. 20 « M uhr Ferenc...................................... 20 « M üller József .................................... 20 « N agy József ...................................... 20 «t N émeth József .................................. 20 « dagasztógépek, kiflisodró­gépek, feladógépek és az összes berendezési tárgyak állandó nagy raktára SALZER J.HENRIX BUDAPEST, VII.. HÁRSFA-UTCA 1? SZ. TELEFON; 222-261.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents