Építőmesterek Lapja - A Munkaadó, 1934 (21. évfolyam, 1-52. szám)

1934-01-04 / 1. szám

1934 január 4. ÉPÍTŐMESTEREK LAPJA — A MUNKAADÓ 5. oldal Fénymásoló Intézel Fénymásoló papírok MAGYAR VEGYKÉSZÍTMÉNYŰ PAPÍRGYÁR, OSER JAKAB Budapest, VI., Ó-utca 40. Telefon: 238—90. fiWÁROS Az OTI közgyűlése Fagyos időben nem sza­bad falazó- és beton­munkát végezni A Fővárosi Tudósító jelenti: Bor­vendég Ferenc alpolgármester rendele­tet adott 'ki, amelyben közli, hogy a magánépítési ügyosztály előterjesztése szerint a mostani hideg időjárás elle­nére is fokozott erővel folynak az épít­kezések, amit az építést végzők azzal indokolnak, hogy a pénzügyminiszteri rendelet értelmében csak azok az épü­letek kaphatnak adómentességet, ame­lyek még 1933. év folyamán tető alá ke­rülnek. Az építésrendőri hatóságoknak azonban elsőrendű kötelességük, hogy az építkezések biztonságára felügyelje­nek, miért is feltétlenül szükséges az építkezési munkálatoknak, a falazások­nak, de főleg a betonozási munkáknak a betiltása. Borvendég alpolgármester felhívta ezért a kerületi elöljárókat, hogy a most folyó építkezéseknél a falazási és betonozási munkálatokat fagyos idő esetén tiltsák be. A magán­építési ügyosztály azt is jelentette, hogy sok épületen készültek olyan vas­beton-munkák, amelyek a szükséges óvóintézkedéseket nem tartották be, valószínű tehát, hogy ezeknél az épüle­teknél a beton nem fogja a kellő szi­lárdságot elérni és a fagy elmúltával építési balesetek is előfordulhatnak. Az alpolgármester ezért az elöljárókat még arra is felhívta, hogy az új építkezése­ket vizsgálják meg és szükség esetén tartsanak próbaterhelést. Wossala Sándor fővárosi tanácsnok, a középítési ügyosztály vezetője meg­gyógyult és átvette hivatala vezetését. Uj evangélikus templom épül Óbudán. A Budapest III. kerületi (óbuda-újlaki) ágostai evangélikus egyházközség kére­lemmel fordult a fővároshoz és tem­plom, valamint papiak létesítése céljára terület kijelölését kérte. A főváros a Selmeci-út mentén enged át az egyház- községnek megfelelő nagyságú területet az új! templom építésére. Az OTI tárgyalásai a fővárosi kór­házakkal. A Társadalombiztosító Intézet elnöki tanácsának csütörtök délelőtt megtartott ülésén tárgyalták az OTI megállapodását a fővárosi közkórházak­kal. A fővárossal történő megállapodás végrehajtását nagyban hátráltatja, hogy a kórházi ellátás túldrága. Ezért, a tár­gyalás további folytatását határozta el az elnöki tanács és mert különösen az élelmezési ellátás terhe nyomja a fővá­rost, ezért a tárgyalás folytatása cél­jából az elnöki tanács megbízott szak­értőit: Farkas Elek és Reisz Móric el­nöki tanácstagokat megbízta a tárgya­láson való részvétellel. ÉPÍTÉSI INCIDÍIIIK A városrendezési és magánépítési szak- bizottság f. évi december hó 22-én tar­tott ülésében a következő építési enge­délyek kiadását javasolta a polgármes­ternek: A) Nagyobb építkezések: Özv. Róthfeld Leóné, VI., Erzsébet ki- rályné-út 38, egyemeletes hármas iker­lakóház, lak.: V., Bálvány-u. 6, terv.: Rimár István, VII., Erzsébet-körút 36; Kalós Lajos, X., Mirtusz-u. 26, X., Rá­kos, fűtőházi főépület, Gömör József kő­művesmester, földszintes családi ház és lábazatos kerítés. SAJÚ-FÖDÉM Tel.: 41-1-78. B) Kisebb építkezések: Barna Károlyné, I., Kelenhegyi-út 48/a/b, terv.: Szivessy Tibor, II., Csónak- utca 5; Juhos Miklósné, X„ Szentml- hályi-út 2086/1. hrsz.; íSzteiner Hugó, IX., iSoroksári-út 28 és a Gróf Haller-u. 2. alatt, terv.: Hirschfeld Dénes, IX., Rá­day-u. 5; Rendőrtiszti Atlétikai Club el­nökségének (Budapest, V., főkapitány­ság), III., Rupp Imre és Timár-u. men­tén; Paschpischill Oswald, !VIII., Tán- csics-u. 35.160/1. új hrsz., terv.: Varró István, VIII., Kálvária-u. 19; Hidrogén Gázelválasztó Oixgén, Nitrogén, Hidro­gén sé egyéb gázokat gyártó Rt., I., An­legjobb, legszebb ÉS LEGMAGASABB A „KÖRÖSIT“ NEmESUAKOLOT Gyanta : KOCH ÉS SZILÁGYI ül, Bajza-Ulca 30. T. 290-78 dor-u. 4008/1. új hrsz., felelős építőmes­ter Szirtes Béla építőmester, VI., Vilma királyné-út 40; özv. dr. Kresz Gézáné, V. , Vág-u. 5, Mutsi Gábor építőmester, VI. , Székely Bertalan-u. 5; Papes Jó- zsefné, VII., Gervay-u. 3887/2. új hrsz., terv.: Kurucz Répás Péter Pál, X., Mo- gyoródy-út 129; Goldberger íSám. és Fiai, V., Arany János-u. 32, terv.: Feny­ves és Fried, VII., Damjanich-u. 37; ifj. gróf Almássy Dénesné és btársai, V., Csanády-u. 4/a, terv.: ifj. Németh Sán­dor kőművesmester, V., Mária Valéria-u. 15/b; Weil Andor, Lovas-út 23., terv.: Lenes István építőmester, VII., Thököly- út 43; dr. Moór Oszkár, I., Fortuna- és Verbőczi-u. 6858. új hrsz., terv.: Bene- dekfalvy Benediczky Sándor, II., Pasa- réti-út 20. C) Személyfelvonó:' Pénzintézetek Országos Biztosító Rt., Sas-u. 3, terv.: Rotor Felvonó- és Gép­gyár, VIII., Kisfaludy-u. 9. SAJÚ-FÖDÉM Tel.: 41-1-78. D) Kirakatszekrények: Gr. Károlyi Imre tejüzemi Rt., va- VII., Thököly-út 27. E) Fűtőberendezések: Magyar Telek- és Ingatlanforgalmi Rt., VIII., Kálvária-tér 6, vállal: Koch Jenő, Szondy-u. 6; Óbudai s Fehérítő, Festő- és Impregnáló Rt., III., Bécsi-út 267, terv.: Grünbaum és Strattner, V., Paínnonia-u. 37. F) Elektromotorok és gépek: Zuglói Harisnyagyár Rt., VII., Telep­utca 14. Építő-, kőmives- és ács­mesteri vizsgára felelősség Sfszít Andrássy Dezső Budapest. IX., Mihálkovics-ütca 12. II. em. 17. A szokottnál gyöngébb részvétel mellett folyt le december 23-án az OTI rendes évi közgyűlése, amely az 1932. évi működés lezárását és az 1934. évi költségvetés elfogadását volt hivatva elintézni. A munkaadói részről tapasz­talható gyengébb érdeklődés teljes ma­gyarázatát találja abban,, hogy a köz­gyűlést a miniszter a kereskedőknek aranyvasárnapját megelőző szombatra tűzte ki, ami az amúgy is gyönge for­galom által sújtott munkaadók jóré­szét visszatartotta attól, hogy foglalko­zási körét ezen a napon hagyja ott az OTI közgyűlése kedvéért. Erre az okra hivatkozással a kézmű­iparosság részéről napirend előtt Lippay István dr. az IPOK igazgatója fel is szólalt és bejelentette a kézmű­vesipari csoport passzív rezisztenciájéit, ami abban nyilvánult meg, hogy ennek a csoportnak a jelenlevő tagjai sem a vitában, sem a szavazásokban nem vet­tek részt még olyan esetekben sem, amikor az ő részükről beadott indítvá­nyok sorsáról volt is szó. A közgyűlést különben a Vigadó nagytermében Huszár Károly elnök nyitotta meg és Lippay dr. felszólalása után az OTI vezérigazgatója, Weis Ist­ván dr. szólalt fel, akinek ez a felszó­lalás egyúttal a bemutatkozója is volt az autonómia legszélesebb körében. A vezérigazgató röviden, vázolta a munka- programmját és ennek során rámuta­tott arra, hogy a betegségi biztosítási ágazat nemcsak nálunk, hanem világ­szerte a legsúlyosabb válságban van. A biztosítottak számának csökkenésén kí­vül csökkent még a járulékok alapját képező munkabérek mértéke is, míg ellenben a szolgáltatások igénybevétele fokozódott. Mind a mellett a deficitet az 1934. évi előirányzatban sikerült nagymértékben csökkenteni. A vezető­ség teljes erővel azon van, hogy az ügyvitelt olcsóbbá és jobbá tegye. Ma már nincs az OTI-nál szerinte huza­vona és a munkatorlódás is szünőben van. A cél az ügyvitelnek az egész vo­nalon leendő egyszerűsítése, a tisztvise­lői kar fegyelmezettsége. Az ellenőr­zést a jövőben még fokozni fogják, ami­nek a révén a vezetőség ügyel arra, hogy a szolgáltatásokból senki jogosul­tat ki ne zárjanak, de viszont csak azok kapjanak szolgáltatásokat, akik arra valóban rászorulnak. Megszűnt az az állapot, amikor az ügyvitel magát kü­lönállónak, mintegy az Intézet felett állónak tekintette. Chorin Ferenc a munkaadói érdekelt­ség nevében üdvözölte az OTI új vezér- igazgatóját, dr. Weis Istvánt, akinek személye biztosíték arra, hogy erős kéz­zel, de megértő szivvel fogja irányí­tani az ügyvitelt. Annak ia reményének adott kifejezést, hogy az új vezetőség mindenkor tiszteletbeli fogja tartani az önkormányzat jogait és érvényre juttatja azt a helyes felfogást, hogy az ügyvitel az önkormányzatot helyesen és tökéletesen informálja, a kijelölt célo­kat megvalósítsa és a törvényes hatá­rozatokat végrehajtsa. Annak idején ki­fejezésre juttatta, hogy az 1932. évi költségvetésben előirányzott 8 és fél millió pengős hiány alatta marad a tényleg várható hiányösszegnek. Ez az aggodalom helyes volt: az intézet beteg­ségi ága az 1932. évi üzletév 9.2 miliő pengős hiánnyal zárta. Azok az intéz­kedések, amelyeket 1933-ban foganatosí­tottak, komoly lépést jelentenek az in­tézet életében és komoly javulást ered­ményeznek a betegségi ágazat pénzügyi eredményeiben. Köszöni, hogy a belügy­miniszter az önkormányzat munkáját erőteljesen támogatta, a hiányokat még nem sikerült teljesen eltüntetni. Az ön- kormányzatnak és az ügyvitelnek a még mutatkozó hiány kiküszöbölésével kell foglalkoznia. A zárszámadás és a költ­ségvetés kérdésével foglalkozva, rámu­tatott arra, hogy a munkaadók hátra­léka óriási összegre rúg. Gyakran hallja, hogy a hátralékos összegek nagy számrendje megtéveszti az intézeten kívül állókat. Azt hiszik, hogy az inté­zetnek valóban 40—50 millióra rúgó künnlevőségei vannak. Okos volna, ha a félrevezető nagy számok eltűnnének a költségvetésből és a behajtható követe­lések behajtása minél erélyesebben és gyorsabban történjék meg, viszont a be­hajthatatlan követeléseket minél előbb írják le. Az OTI helyzete természetesen elsősorban függvénye a gazdasági élet­nek. Mindenütt az a kívánság, hogy bárcsak jelentené az elmúló esztendő a gazdasági válságnak végeszakdását és a javulás folyamatának régen várt meg­indulását. Adja az Isten, hogy a javu­lás hullámait, amelyek — úgy érzem — már útban vannak hozzánk, ne törje meg a külpolitikai helyzet bizonytalan­sága^ és merész gazdasági kísérletezők kétséges próbálkozásai. Munkavállalók részéről Peycr Károly megállapította, hogy az általános gaz­dasági leromlás és a munkabérek csök­kenése folytán egyre többen és többen kerülnek alacsonyabb osztályokba. Az Intézet terhei ellenben nem csökken­tek. A nagy válságban a női munkaerők tolulnak előtérbe. 1931-ben Budapesten a taglétszám a férfiaknál 8.3%-kal, a nőknél csak 5.3%-kal csökkent. Főként vidéken alkalmaznak női munkaerőt. Itt a taglétszám csökenése a férfiaknál 19.2%-ot tesz ki, a nőknél úgyszólván semmit. Kifogásolta, hogy a deficit csökenését a beteg munkás járandósá­gának a megrövidítésével érték el, úgy­hogy azoknak kellett az áldozatot meg­hozniuk, míg a munkadók szerinte lé­nyegesen engedményekben részesültek. Az állami hozzájárulást lényegesen csök­kentették, nem oldották meg az Intézet­nél a tisztviselői problémát. Becsülete­sen dolgozó kistisztviselők hosszú évek múltán sem léphetnek elő és ugyanak­kor a kormány újabb alkalmazottakat nevez Id olyan működési körökből, ahol a szociális tevékenységet nem volt al­kalmuk elsajátítani. A belügyminiszter méneskan altiszteket, fogházőröket, fo­lyamőrségnél, határrendőrségnél szol­gált altiszteket nevezett ki az OTI tiszt­viselői karába legutóbb is. A hátralé­kok 51.2 millió pengőre növekedtek s ha ez rendelkezésre állana, nem kellene de­ficitről beszélni. Helytelenítette Peyer, hogy a kormány az érdekelt intézmé­nyek kérdezése nélkül adott ki rendel­kezést aiz OTI és MABI hátralékok kedvezményes fizetési módozataira. A tisztviselőknek adott karácsonyi jutal­mak alkalmából jelezte, hogy azokat voltaíképen a munkások izzadták ki és ha a karácsonyi segélyek nem fájtak a munkásoknak, ne fájjon azoknak sem, akik a sajtóban támadnak, akiknek a munkásbiztosításhoz semmi közük. Az orvosi és tisztviselői létszámban további apasztást kell véghezvinni, az orvosi választott-bírósági ítéletek, szerinte túl­zottan enyhék és így nem járhatnak kellő eredménnyel. Tiltakozott az öreg­ségi biztosítás korlátozása ellen is. Nérnethy-Vurga József sürgette, hogy az OTI építkezzék és ne vásároljon kész házakat. Zala Zsigmond ugyancsak a kislakásépítkezések mellett foglalt ál­lást és kérte, azonkívül a meglevő kórházak kibővítését, Légrády Ferenc a harkányi reuma-szállóról és a kará­csonyi jutalmakról szólott bírálólag. Heiman János a baleset következtében megrokkant munkásak érdekében szólalt fel, Lázár Emil pedig a munkanélküli­ség elleni biztosítás bevezetését sürgette, s a munkaadói igazolványok és a recep­tek díjazása ellen szólalt fei. Hain József a bányamunkások keserves hely­zetére mutatott rá. Jobb egyéb felszólalás is hangzott még el az egyesítve tárgyalt évi jelen­téssel, 1932. évi zárószámiadással és 1934. évi költségvetéssel kapcsolatban, amelyeket együttesen tárgyaltak és fo­gadtak el. Ezután gyors tempóban tár­gyalta le a közgyűlés a többi napirendi tárgyakat, aminek megtörténte után 2 óra tájban az elnök a közgyűlést be­zárta. Mai számunkhoz mellékelt befize­tési lapon kérjük az előfizetési díjak beküldését. KORÁNYI ÉS FRÖHLICH REDŐNYGYÁR Kedves vevőinek és üzletborátainok boldog új esztendőt kíván Budapest, Vili.,Kisfaludy-ucca 5. Telef.: 32-3-76, 45-9-86

Next

/
Thumbnails
Contents