A Fa, 1945 (1. évfolyam, 1-6. szám)

1945-08-31 / 1. szám

A FA A FAGAZDASÁGI KUTATÓ ÉS SZAKISMERTET0 OSZTÁLY JELENTÉSEI 1945. augusztus 31. üdvözöljük az Olvasót! Most, hogy a háború hullámai végre elültek és a vüág népei a megbékélés hűs lombfái alá húzódnak, mi is felemeljük az elejtett tollat, hogy a fás-szakma szolgálatában erőink megfeszítésével dolgozzunk az újjáépülő Magyarországon abban a szellemben, ame­lyet töretlenül hirdetni és ér le helyt állani veszélyt, sőt gyakran a pusztulást jelentette. Akik helyt álltunk és azok..is, kik csak átvészel­7 ,5; t tünk, tudatában voltunk anriásj hogy szükség lesz még a szakmára, a képzett fás :ai£társakra, szorgos szakmai tisztviselőkre és lelkiismeretes famunká­sokra, valamint a szaksajtóra, amely hivatása magas­latán s a demokratikus eszmék szolgálatában a boldo­gabb, mert szociálisan haladó Magyarországért küzd, a szakma egyetemének területén. Őszinte, bensőséges együttérzéssel fordulunk Kartársainkhoz és minden Olvasónkhoz. Arra kérjük, fogadják szeretettel szaklapunkat, amely számít ér­deklődésükre, hogy ismereteiket és tudásukat gyara- píthassák vele. Terjesszék lapunkat minél nagyobb körben, mert minden egyes lappéldánnyal egy-egy téglát raknak le hazánk s azzal mindannyiunk jövő boldogulásához. A Szerkesztők. A Fagazdasági Kutató Központ feladatai Irta: ifj. Gaul Károly. A fatermelő, fakereskedő és faiparos érdekelt­ségek a Fagazdasági Kutató Központot azzal alakí­tották meg, hogy a fagazdaságra vonatkozó minden újdonságot és jelenséget nyilvántartsanak és az érde­keltek figyelmét azokra felhívják. Lapunkban ezért a fakutatás tárgyaival állandóan foglalkozni szándé­kozunk, helyet adva a tisztán tudományos és elméleti felkészültségnek is, de föképen a gazdaságilag fel­használható anyagot kívánjuk az érdeklődők széles rétegeivel ismertetni. A kutatás és megfigyelés tárgyköre ki kell, hogy terjedjen elsősorban a faanyagnak úgy bel-, mind külföldi beszerzési lehetőségeire, módozataira. A fá­nak a munkahelyekre történő szállítására, teljesen belterjes, minél gazdaságosabb feldolgozására, a hul­ladék csökkentésére, amennyiben lehet kiküszöbölé­sére, az előállítandó cikk,ek helyes megválogatására. Ez utóbbinál javaslataink célja az lesz, hogy minél több értéket minél kevesebb munkafelhasználással állíthassunk elő. Ismertetni fogjuk a kémiai és mecha­nikai megmunkálás gépeinek és készülékeinek beszer­zési és alkalmazási lehetőségeit, a meglévő ily gépek korszerűsítésére és regenerálására szintén kiterjesz­kedve. Kívánatos lesz ezért, hogy a meglévő készülék és gépkészletről is nyüvántartás létesüljön. Fentiekben vázolt teendőink megoldásához kér­jük tagjaink és olvasóink szíves, hathatós közremű­ködését. Az árkérdés Irta: dr. Rózsa György. Két alapvető kérdése van a szakmának, melye­ken lényegében áll vagy bukik s ezek a faárak és a faellátás. A két kérdés szervesen annyira összefügg, hogy egyiket a másik nélkül sem tárgyalni, sem meg­oldani nem lehet. S mégis, ha a Közellátásügyi Mi­nisztérium a faárak szabályozása mellett foglal állást, ellentétben a szakma kérelmével, hogy szabad ár­alakulás legyen, úgy múlhatatlanul szükségesnek ta­láljuk, hogy ezen a helyen a kérdéssel egy kissé beha­tóbban foglalkozzunk. Mik azok az érves okok, amiért a faszakma a szabad áralakulást kérte és most is kéri? Vessünk csak egy pillantást a fa útjára az erdőből a fa feldol­gozó iparig. Vájjon ismerjük-e azokat a költségeket, amelyekért a fát kitremelik, kiközelítik, kifuvarozzák stb? Nyugodtan és kategorikusan állapíthatjuk meg, hogy nem. De nemcsak ezek a tényezők ismeretlenek, hanem ismeretlen maga a fa is, mert jelenlegi nem­zetgazdaságunkban oly elenyésző mennyiségben áll csak rendelkezésünkre az újjáépítés céljaira, hogy előrevetített árszabályozással nem elnyomni, hanem mindenkép, tehát áralakulással és adókedvezmények­kel serkenteni kellene. De ha már fenti érvektől függetlenítve, egy ár- szabályozást mégis végre kell hajtani, úgy legyen az, az adott helyzetben a legjobb. Nem maradhat figyel-

Next

/
Thumbnails
Contents