Fémiparosok Lapja, 1925 (3. évfolyam, 1-24. szám)

1925-01-05 / 1. szám

III. évfolyam Budapest, 1925. január 5. 1. szám FÉMIPAROSOK LAPJA A BUDAPESTI BÄDOGOS, SZERELŐ, FÉMNYOMÓ, LEMEZELŐ, RÉZÖNTŐ, BRONZ ÉS RÉZMŰVES IPARTESTÜLET Szerkesztőség és kiadóhivatal: HIVATALOS KÖZLÖNYE Megjelenik havonta kétszer A SZERKESZTÉSÉRT FELELŐS: BECSEY ANTAL Ipartestül^tMag°k^tegsägi dijuk Munkatárs: Dr. RÉVAY ZOLTÄN iparhatósági biztos Előfizetési dij negyedévre K 40.000 üHHii::::::3:: c::::::: :;k: Budapest, VI. Liszt Ferenc-tér 7 Telefon-szám ... 86—20 Sürgős felhívás áss ipartestület tagfaißoss í A testület anyagi helyzete az uj évben nehéz napok gondját rótta a vezetőségre, kik az átmenet hónapjában, amig a folyó évi tagdijak befolynak, csak üggyel-bajjal tudják az admi­nisztráció folytonosságát biztosítani. Az 1925. évi tagsági dijak és szaklappótjárulékok befizeté­sének gyorsabb tempóját kell biztosítanunk, miért is lapunk mai számához postatakarékpénztári csekklapot mellékeltünk és kérjük a kartársakat, hogy külön felhívás bevárása nélkül már most küldjék be járulékaikat. Tekintettel arra, hogy a tagdijak és szaklapjárulékok mindenkor a fizetés beérkezése napján érvényben lévő szakmunkás-órabérek alapján számoltatnak el, minden kartárs jól teszi, ha biztosítja magának azt az előnyt, hogy a jelenleg érvényben lévő skála szerint fizeti a járu­lékokat. A lassú indexszám-emelkedés valószínűleg már e hó második felében újból órabérváltozást, tehát a tagdijak kényszerű emelését vonja maga után. Aki azonban tagdíj-járulékát január 20-ig az egész évre befizeti, további emeléstől az egész évben mentesül és semmiféle pótlékot nem fizet. Az elnökségnek az elöljáróság által is jóváhagyott határozata szerint a szaklappótjárulék az egész 1925. évre 5 szakmunkás órabérében állapíttatott meg. A szaklappótjárulék jelenleg tehát 68.500 korona. A testületi tagdijak az 1925. évre is a régi osztályozás alapján állapíttattak meg. Az első osztályú tagdíj 137.000, a második osztályú 274.000, a harmadikosztályu 411.000, a negyedik osztályú 548.000 korona. Fizetendő tehát összesen a szaklappótjárulékkal együtt: I. osztályú tagoknál..........................................K 205.500*— II. „ „ „ 342.500 — III. „ „ ...................................... ...... 479.500*— IV. „ „ „ 616.500*— Azon kartársakat, kik múlt évi járulékaikkal még hátralékban vannak, ezek sürgős be­küldésére kérjük, annál is inkább, mert nemfizetés esetén ezen járulékokat most már közigazgatási végrehajtás utján kényszerülnénk behajtani és a hátralékosokat a lap hasábjain névszerint is felsorolni. Az elnökség. Újévi ajándék A szanálás első félesztendejének válságai után ime a második félesztendő küszöbére értünk és ez a for­duló egybeesik az uj autonóm vámtarifa életbelépteté­sének időpontjával. Ettől az intézkedéstől a pénzügyi haruspexek a gyógyulási folyamat gyorsabb ütemü le­zajlását várják és az uj vámtarifa jegyében kezdődő 1925. évtől a szanálás ma még alig látható eredmé­nyeinek megszilárdulását remélik. Újévre kaptuk ajándékba a vámtarifát és ezer bajunk között is örülünk neki, de ezt az ajándékot szeretnők később is megbecsülni, ha hasznos voltáról már meg is győződtünk. A kereskedelem is általában örömmel üdvözli az uj tarifát, mert azzal együtt a sok visszásságra alkal­mat adó behozatali korlátozások is megszűntek. Más kérdés az, hogy a tetemesen felemelt uj vámok akadá- lyozzák-e a fogyasztás gyarapodását, illetve a forgalom­ból eddig kizárt importcikkek újbóli vásárlási lehetősé­gei kompenzálják-e majd az eddigi cikkekben a vámemel­kedés folytán szükségképen beálló átmeneti forgalom- csökkenést. Az ipar terén az uj vámtarifa részben már évek óta sürgetett védelmi intézkedés a külföldi iparcikkek beözönlése ellen és igy közvetve munkaalkalmakat teremtő és biztositó eszköz (ha kellő körültekintéssel alkalmazzák), részben azonban erősen drágító tényező a nyersanyag és félkészáru beszerzése szempontjából, mert a belföldi gyárak árpolitikájának kedvez és igy a kisipart súlyosan érinti. Hiába igyekszik ugyanis a kisi­paros, munkájának a termelt cikkek árában kifejezésre

Next

/
Thumbnails
Contents