Honi Ipar, 1907 (8. évfolyam, 1-24. szám)

1907-01-01 / 1. szám

tartó tényleges Közösséget szövetségnek vagy szerző- lésnek nevezik-e, ezért sem mennek a magyar iparosok abarrikádra. Minden­esetre módot nyuj tottunk az osztráknak újabb követelések támasztására, az ide nem tartozó hadseregszállitás kérdé­sének perfid belevonására, a minek következménye csak az lehet, hogy a külföldi tőkét ismét sikerül elriasztani attól, hogy hazánkban iparvállalato­kat létesítsen. Ezeknek az állapotok­nak várható következményeivel azon­ban más helyen foglalkozunk. Az 1906. esztendő legvigasztalóbb tünete az, hogy a világkonjunktura határozottan segítségére sietett a ma­gyar iparnak, a mely nagyjában és egészében nem rossz eszfeM#|. tekn - hét vissza. Mindent egybevetve, a jövő tölte­tében kénytelenek vagyunk pessn_ misták mellé állani, a kik bhT0 QS aggodalommal szemlélik a rózsásoynak hirdetett fejleményeket. A jövő E,gja megmutatni, hogy a rózsák mit tak;ir. nak. Sugár Ottó. 1 Nyolczadík évfolyam* (Nem öndicséret, de nem is a viszonyok dicsérete.) Nyolczadik évfolyamába lép a »Honi Ipara. Ha visszatekintünk eddigi küzdelmeinkre, bizonyos elégedetlenség tölti el lelkünket. Igaz, hogy alakban, nagyságban, súlyban, tartalomban, sőt talán tekintélyben is megnövekedtünk, de azért gátló akadályként érezzük a magyar iparosok végtelen indo- lencziáját, a magyar kereskedelem közönyösségét. Vessünk egy pillantást a szo- cziáldemokratákra és nézzük meg, milyen lelkesedéssel, milyen tömegesen állanak azok sajtójuk mellé. Elszorul a szivünk, ha összehasonlításokat teszünk és latolgatjuk, mennyire jobban tudják megbecsülni ők a maguk sajtójukat ! Minden egyes mun­kás önkéntes ügynöke a maga sajtójának, mig a magyar iparos és kereskedő hideg közönynyel nézi azok erőlködését, a kik életük mun­káját dobják bele a közgazdasági élet serpenyőjébe, a magyar ipar és kereskedelem jogos érdekeinek érvényesülése érdekében. Az uj esztendő kezdetén nem akarunk az önámitás és a mások ámitása tetszetős eszközéhez fo­lyamodni. Azért kérdezzük, mi­kor tekinti • majd a magyar ipa­rosság, a magyar kereskedelem becsületbeli kötelességének füg­getlen, szókimondó sajtójának tá­mogatását ? Nem kenyerünk a dicsekvés, de fel kell vetnünk a kérdést : szolgálta-e hivebben valaki az iparpártolás ügyét a »Honi Ipar­nál ? Tájékoztatta-e valaki ki­merítőbben a közönséget az ipar- fejlesztés alakulásairól, mint a »Honi Ipar«? Dolgozott-e valaki bátrabban a magyar munkaadók tömörüléséért, a »Honi Ipar«-nál? Képviselte-e valaki függetleneb­ből a gazdasági közvéleményt fel­felé és lefelé egyaránt ? Nem ígérgetünk semmit, csak azt, hogy a jövőben is tovább akarunk haladni a megkezdett utón. Küzdeni akarunk az ipari Magyarországért még intenzi- vebbül, mint eddig tettük. Még jobban akarjuk megfeszíteni az erőnket, mint eddig tettük, de a magyar társadalomtól, a ma­gyar iparosságtól és a hazafias kereskedelemtől is elvárhatjuk azt, hogy tömörebb sorokban áll mellénk, mint eddig tette. Ha reményünkben csalód­BENES TESTVEREK VEGYI IPAR. ===== GYŐR. nánk, a mi kiábrándulásunk sú­lyát azok is meg fogják érezni, a kik okozták. A »Honi Ipar« szerkesztősége. * A »Honi Ipar« az 1907-ik év­ben több nagyobbszabásu és költséges újítással fog olvasói­nak kedveskedni. Az előkészü­leti munkák befejezéséig ezekről részletesen be nem számolhatunk, de ezektől eltekintve is felkérhet­jük az iparosokat, a kereskedőket, a magyar társadalmat, hogy a »Honi Ipar«-ra, a magyar ipar- pártolás és iparfejlesztés pótolha­tatlan, független közlönyére elő­fizetni kegyes legyen. A »Honi Ipar« bő és tanulságos tartalma, előkelő munkatársai, de függet­len iránya is felbátorítanak arra a kijelentésre, hogy az ipari és kereskedelmi testületek, az ipa rosok és kereskedők kötelesség mulasztást követnek el, ha £ »Honi Ipar«-ra elő nem fizetnek A » Honi Ipar« előfizetési ára egész évre 16 korona, fél évre 8 korona. A »Honi Ipar« kiadóhivatala, Budapest, VI, Király-utca. 34. es Bőrkenőcs, lakk appretura-készitmények MRXOS csiszolóárugyár részvény-társ. Budapest fpr és központi iroda; VI., SZRBOLCS-U. 4. Smlrglikorong-gyár. Smirgliáru-gyár. Uan*rorizág egyedüli nagy gépberendeaéeeel rendelkező oaisxolóáru-gyára. Ajánlja saját gyártmányait és pedig: Naxos osiszoló - korongokat, carborundum, oorund és fürészélesitő-korongokat stb. Csiszoló-vásznakat a legkiválóbb minő­ségben, valódi Naxos fedéssel, üveg, kova és rubypapirt, szemcsét és üvegport stb. Kü­lönlegesség! Saját gyártmányú legkivá­lóbb minőségű, magas hótoknál égetett csl- szolókorongokban, melyek az amerikai első­rendű gyártmányokat felülmúlják 1 Megrende­lések smirglikorongokra bármely alakban és kivitelben, méret, rajz vagy minta szerint a legpontosabban eszközöltetnek. A csiszoló­korongokat a gyár próbagépein a kétszeres fordulatszámra kipróbáltatja s kiváló minő­ségéért szavatosságot vállal. TELEFON 81-53.

Next

/
Thumbnails
Contents