Az Illatszerész, 1936 (16. évfolyam, 1-24. szám)

1936-01-01 / 1. szám

4. oldal m JlUÍSZíRBZ 1. szám Haj ápolószerek A Drug and Cosmetic Industry táblás összeállításaiban át­tekinthetővé teszi a kozmetikai cikkek összetételét. Az eddig közölt táblázatok folytatásaként a következőkben adjuk a bril­A készítmény elnevezése Mire használható Tulajdonságai BRILLANTIN A frizurának forma, a haj­nak fény adására. Folyékony, vagy szilárd keverék, kellemes illatosítás. A hajtörést ja­vítja. SHAMPOON A haj és fejbőr tisztítása A hajat jól tisztítja, puhává, bár- sonytapintásuvá teszi és annak fényt kölcsönöz. lantin és shamponok jellegzetes tulajdonságairól szóló táblá­zatot: Főbb összeállítása Tipikus előiratai Ásványolajok, vagy drágább készít- Foly. Krist. Szil. ményekben növényi olajok. Nem isvánvnlai 70 — 60 száradó olajokat kell használni, Földi dióolaj .' 30 - ­hogy a ragadóssagot elkerüljük. Olívaolaj ..........................— 83 — Cetvelő ...................— 17 — Am.-vazelin ...............— — 35 Cerezin...................— — 5 Illatosítás tetszés szerint. Tisztító keverék, mely szappanból, I. II. III. szulfonán növényi olajokból, szül- olívaolaj ..........................30 - ­fonált alkoholokból stb. all, jelen- Mandulaolaj _ 93 _ tékeny százalék olajjal a haj pu- kókuszolaj . 25 Z1 hítása céljából. Szulf. ricinuszolaj . . — — 75 Szulf. olívaolaj ... — — 20 Kálilúg .........................10 11 — Natronlúg .....................2 1 — Ásványolaj .... — — 5 Szesz ................................8 10 — Víz ............................... 25 23 ­Illatosítás tetszés szerint. get jelentett, amelyek leküzdésére hosszú időre van szükség, de minél több a nehézség, annál jobban növekszik az ener­gia, az akaraterő, amely a küzdelmekben szinte megacélo- sodik. Ezt az akaraterőt fejlesztené az egyetértés és együtt­érzés a szakma határán belül, minden egyes illatszerkeres- kedőnek támogatnia kell azokat, alkik az összesség érdeké­ben dolgoznak és fáradoznak, egy táborban kell valameny- nyinek lennie, buzdításaival, eszméivel, új terveivel elő kell mozdítania azoknak a törekvéseit, akiknek szeme előtt egy cél lebeg: A szakma boldogulása! A jövő év a küzdelmek korszaka lesz. Számos esemény és rendelkezés veti előre árnyékát, amelyek az amúgyis erő­sen igénybevett illatszerszákma helyzetének megnehezíté­sére szolgálnak. Egység és összetartás esetén azonban re­méljük, hogy az illatszerkereskedelem ellen irányuló moz­galomnak eredménnyel ellent fogunk állani és a jövő év boldogabb, eredményesebb lesz, mint az idei volt. fl magyar illatszer- és pipereszappanipar az 1935. évben Dr. Sándor László, a Baeder Illatszer- gyár Rt. nagytehetségű cégvezetője, a Pesti Tőzsde karácsonyi száma részére a magyar illatszer- és pipereszappanipar az 1935. évé­ről igen érdekes cikket írt, amelyet a követ­kezőkben közlünk. «Ha mérleget készítünk az illatszer- és pipere-szappan- ipar ezévi helyzetéről, úgy sajnos, azt kell tapasztalnunk, hogy a serpenyő a kedvezőtlen jelenségek felé billen.. Kedvező jelenségnek tekinthetjük, hogy a forgalom ez évben nem csökkent, sőt az előző (1934) évvel szemben ár­nyalatnyi emelkedést mutat. 'A készáruk árhanyatlása meg- állott s a külföldi készáruk behozatala még jobban megne­hezült. Ezzel szemben a mérleg másik oldalán fokozódó ne­hézséget találunk a ngersangagbehozatal terén, különösen francia viszonylatban. Márpedig finomabb áruk készítésé­hez a francia illatanyagok úgyszólván nélkülözhetetlenek. Másfelől az év közepétől kezdve valamennyi nyersanyag és félkészáru ára igen nagy mértékben (25-—50%-kal) emelke­dett. Ehhez járultak e hó elején a Nemzeti Bank új valuta- rendelkezései, melyek szerint kliringes viszonylatban a felár 41, egyéb nemes valutájú országokkal szemben 53%-ra emelkedett. A nyersanyagok drágulása különösen azért esik súlyo­sabban latba, mert a kicsinybeni és viszonteladó árakat nem lehetett felemelni. A fogyasztóközönség jövedelme ugyanis legjobb esetben változatlan maradt, de semmiesetre sem emelkedett. így az áremelkedés feltétlenül fogyasztáscsök­kenésre vezetne, minthogy ugyanazon összegből magasabb árak mellett természetesen kisebb árumennyiség vásárol­ható. Kivételt egyedül a legolcsóbb árkategóriába tartozó pipereszappanok képeznek, melyeknél egy kisebbmérvű ár­emelés feltétlenül szükséges volt, mert különben gyártásuk effektiv veszteséget jelentett volna. Az emelkedő nyers- anyagárak mellett a készáruk árának változatlan szinten való tartása lehetővé tette ugyan a gyárak számára forgal­muk fenntartását, de lényegesen csökkentette természetesen haszonkulcsukat. Végül tehertételnek kell tekintenünk, hogy a magyar illatszer- és pipereszappanipar régi sérelmét még mindig nem sikerült orvosolni: az ú. n. külföldi töltőállomások bel­földön készült árucikkein még mindig változatlanul szerepel a Páris, London, stb. származási helyimegjelölés, anélkül, hogy az áru belföldi eredetére legcsekélyebb utalás tör­ténnék. Mindent összevéve, egy rövid mondattal jellemezhetjük iparunk helyzetét az elmúlt évben: «változatlan forgalom, csökkenő haszon.» Dr. Sándor megállapításai nem kedvezőek, mert bár a forgalom az 1934. évivel szemben árnyalatilag emelkedést is mutat, ez nem tulajdonképpeni emelkedés, mert bár 1934- ben is igen nehéz volt a behozatal, mégis külföldi áru érke­zett az országba, mig 1935-ben ezt az amúgyis lemérsékelt behozatalt majdnem semmivé csökkentették le. A külföldi árufogyasztás elmaradása következtében a magyar illatszer­ipar készítményeinek fokozottabb vásárlásában kellett volna megnyilvánulni, ami pedig nem következett be. A cikkben dr. Sándor már előreveti árnyékát annak a szomorú eseménynek, hogy a valutafelárak és a behozatali nehézségek következtében beálló nyersanyagbehozatali ne­hézségek hamarosan, és pedig még ez év folyamán a magyar illatszeripar készítményeinek áremelkedését fogja előidézni. Sok rossz nap után EGY JÓ NAP január lö-án, amikor elmegyünk asz lllaísszeréssz Bálba!

Next

/
Thumbnails
Contents