Ipartestületek Lapja, 1938 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1938-01-01 / 1. szám

1972/73 /} OlL/-, .Я 5*70 * VN VII. Évfolyam. Budapest, 1938 január 1. líMTESFül яа ?jr,eo^oló^ irii 11УЙ ÁZ IPíRTESTölIIEK ORSZÁGOS KÖZPORTJÁMK ÉS AZ IPfiRTESTÜLETER ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE 7ilerfjtlenik tiftenlcint egyszer. E'JYES SZÁM ARA : 40 FILLER. Előfizetési díj: Egész évre 20 P. Ipartest (Hetek tu-к és kézműves­iparosoknak : Egész évre 10 pengő. LAPVEZÉR : PAPP JÓZSEF FELELŐS SZERKESZTŐ : Dr. SZEGHALMI LÁSZLÓ Hirdetések díja mm soronkint 16 fill. Hosszabb időre kedvezmény. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Bpest. VII. Erzsébet-krt. 9Д1. III. e. 7. Tel.: d. u. 5—6 óra között: 1-358-05. Postaiak.-pénztári csekkszámla: 12360. J&lédt ebi,., &i&úX04 ^гЪ£&д,рълма&& a kéoHiűveáipc&cMág&Cbb Az 1938. évben nagy feladatok előtt áll a magyar Katholikus rá: sadaioru. Az «icbrSsriäras világ- kongresszus nem csak lelkiekben és erkölcsiekben jelent felbecsülhetetlen értéket sokat szenvedett hazánknak, hanem mint idegenforgalmi esemény munkaalkalmat nyújt számos iparágnak. A családi otthon melegén és örömén át tanultam megismerni és megszeretni a kézmüvesipart, amely hazánk történelmében az ezeréves keresztény kultúrának mindenkor építője és védője volt. A kézművesipa­ros egyik kezében a szerszámot forgatta, a másik kezével pedig magasra tartotta a szűzmáriás magyar lobogót. A kézművesipar hatalmas és művészi alkotásai a századok folyamán egybeforrtak Anyaszentegyhá- zunk történelmi emlékeivel és kifejezőjévé váltak ann ak a hatalmas erőnek, amelyet az emberi lélekben a hit és Krisztus Urunk iránti vágyódás jelent. Az eucharisztikus év küszöbén arra kérlek Benneteket, hogy a mindennapi küzdelmes és munkás éle­tetekben se feledkezzetek meg a krisztusi igazságról és a hit erejéről. Az élet súlyát és csapásait könnyebben tudjátok elviselni, ha lelketek egyensúlyát a Krisztusba vetett hit biztosítja. A rendíthetetlen, szilárd hit erejével és a csorbíthatatlan keresztény erkölcsök támaszával biztosít­hatjuk mindennapi kenyerünket; elérhetjük a kézmüvesipar és a haza boldogabb jövőjét.----- »i чуиез5ВЕЯГ»у • -----­A kézművesiparosság újesztendeje Irta: Papp József m. kir. kormányfötanácsos, az Ipartestületek Országos Központjának elnöke. A gazdasági válság és a meqoldásra váró kéz­művesipari problémák sokasága, nehezebb és nehe­zebb feladatok elé állítják a kézmüvesiparossáq gaz­dasági jobb jövőjéért küzdő Ipartestületek Országos Központját. A Központot a kézmüvesipar angaqi megalapo­zottságáért és jobblétéért folgtatott érdekvédelmi numkásságában két fő szempont irángitja: Szorqalmazása az olgan törvényes rendelkezé­sek kiadásának, amelyek a küzdelmes életet élő kézmüvesipar napi kérdéseit a törvény erejével ren­dezik és oly állapotot teremtenek, amely a kézmű­vesipar érdekeinek érvényesülését biztosítja. Más­részről kimunkálása és megteremtése az iparosság összefogásának és egységének. Kiküszöbölése a szét­húzásnak, a megnemértésnek és a fékeveszett káros versenynek, amelyek a gazdasági talpraállás helyett a kézművesipar szétzülléséhez vezetnek. Az irányításom alatt álló Központ — a szó tel­jes értelmében — a magyar kézművesipar ütőerén tartja kezét. Rövid fennállása alatt nem merült fel olyan kívánság, sérelem, vagy óhaj, amelyre nyom-

Next

/
Thumbnails
Contents