Iparügyek, 1892 (6. évfolyam, 1-12. szám)

4 f A HAZAI IPARTESTÜLETEK KÖZPONTI KÖZLÖNYE. V SZERKESZTI RATH KAROLY. ■«smíív m.kir.techr;ok.^í7i\ fiU'ZEUM~ ! KÖNYVTÁRA. J TStfS' Iparügyek“ 1892. évfolyamának tartalomjegyzéke. A központi munkás-védegyici ruroBzm. Az osztrák iparfelügyelők a kisiparról ............ A választások és az iparos érdekek ..................... 2 A börgyártási tanműhely ügyéhez ..................... 2 A műhelyek szellőztetési berendezése ... ... ... 2 A kézműves mozgalom Németországban ............ 2 A mi húsz éves jubileumunk .............................. 3 Europa késműves-ipara............................................... 3 Osztrák-magyar bank ............................................ 4 A háziipar Tirolban ............................................... 4 Az iparosok minisztere ............................................... 5 Balesetek elleni védelem és felügyelet ............ 5 A fegyenczek ipari foglalkoztatása Ausztriában 5 A félbenmaradt munka............................................... 6 Kel eti Károly ........................... 6 Legyen vagy ne legyen — mikor legyen ? (I. kiál­lítási levél) ................................................................ 7 Az igazságügyi reformok és az iparosok érdekei 7 A »self made man«-miniszter ... .................. 8 Egy fejlődő iparág érdekében .............................. 8 A jövő kovácsműhely ............................................... 9 Kiállítási levelek (II.) 10 » » (III.) ................................................ 11 » » (IV.) ................................................. 12 A kerületi segélypénztárak érdekében..................... 10 Cseh ipart pártoló magyar iparosok ..................... 11 Fo gorvosok contra fogtechnikusok ..................... 11 A munkáskérdés. (Dr. Matlekovich Sándortól) __ 12 Tex til-iparunkról ..................... 12 Is mertetések. Jelentések. Felterjeszté­sek. Kimutatások. Szám .1 központi bizottság körlevele az ipartestületek­hez az 1890. évi aradi kongresszus határozatai­nak végrehajtása tárgyában ........................... 1 Az iparfejlesztési akczió. (A kereskedelmi minisz­ternek 1890. évi működéséről a törvényhozás elé terjesztett jelentéséből) ...................................... 1 A magyar ipar helyzete (kivonat a keresk. és ipar­kamarák 1890. évi jelentéseiből). XI. Pozsony, XII. Eszék ................................................................ 1 Hazai vasutak beszerzései ... ................... ... 1 A miniszteri jelentésből: Iparostanoncz-iskolák. Országos és heti vásárok. Házalási ügy.............. 2 Iparé rdekü döntvények .................. 2 Üz letnyitások a fővárosban ....................................... 2 Gyárvizsgálat és felügyelet (a miniszteri jelen­tésből) ......................................................................... 3 Elektrotechnikai intézetek külföldön (Straub Sán­dor jelentése) ................................... 3 Vásári ököljog Bács-Bodrog megyében ............ 3 Bo bula János beszéde a képviselőház 1892. ápril 7-ki ülésében ........................................................ 4 Miniszteri jelentés az iparoktatás állapotáról: Az iparos-tanulók tanfolyamai. Ipari tanműhelyek. A háziipar iskolai oktatása. Budapesti állami középiskola. Kir. iparművészeti iskola ............. 4 Körlevél az ipartestületekhez a segélypénztárak alakítása tárgyában .................................... 4 Az iparfelügyelői intézmény külföldön ............ 5 IP ARUGYEK. Szám Közgazdasági centralisatió (Matlekovits érteke­zése) .......................................................... 6 A magyar ipar helyzete. (A keresk. és iparkama­rák évi jelentéseiből): I. Szeged .............................. ... ... ... 5 II . Debreczen ......... 6 II I. Arad ................................................... 7 IV . Maros-Vásárhely ............................. ...7, 8 V. Kassa ................................................... 8 VI . Kolozsvár .............. 9 VI I. Beszterczebánya...................................... 9 VIII. Budapest ... ............... ................^ 10 IX . Pécs .................................................. 11 X. Győr ................................................... 11 Se gélypénztári mozgalmak ............................... 7 Budapesti állami középipartanoda ................. 7 Az alsófoku ipariskolák reformja. I. Általános hatá­rozatok. II. A tanítási időről és az iskolai szüne­tekről. III. Az iskolába-járás kötelezettsége, felvétel, felmentés. IV. A tanulókra vonatkozó rendtartási szabályok. V. Fegyelmi szabályok. VI. Tanhelyiségek és taneszközök. VII. Tanerők, alkalmazásuk módja, kötelességeik. Vili. Fel­ügyelet. IX Kivételes intézkedések. ... _8, 9 A mezőgazdasággal kapcsolatos háziiparunk. (Gr. Bethlen András földmivelésügyi miniszternek a törvényhozás elé terjesztett jelentéséből.) _ 8 Az orsz. iparegyesület ötvenéves jubileuma ... 9 Kilenczvennyolcz diszkötésü felirat ................. 9 Ip arügyi államköltségvetés 1893. évre.................. 10

Next

/
Thumbnails
Contents