Kelmefestő Ujság, 1934 (11. évfolyam, 10-12. szám)

1934-10-01 / 10. szám

XI. évfolyam Budapest, 1934. október 1. 10. szám KELMEFESTŐI ÚJSÁG KÉPESÍTETT KELMEFESTŐ ÉS VEGYTISZTÍTÓ MESTEREK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAP] A A BUDAPESTI KELNE-, FONALFESTŐK ÉS VEGYTISZTÍTOK IPARTESTÜLETÉNEK HIVATALOS LAP]A Szerkesztőség és kiadóhivatal Bpest, VIII, Nagytemplom u. 11 Telefon: J. 35-8-81 Megjelenik havonta Felelős szerkesztő és kiadó: HEGEDŰS IMRE Hirdetések ügyében felvilágosítás: Budapest, Vili, Hunyadi u. 43, Telefon: 43-6-79 Merkantil-nyomda Laptulajdonos: a KÉPESÍTETT KELMEFESTŐ- ÉS VEGYTISZTÍTÓ MESTEREK ORSZ. EGYESÜLETE Előfizetési díj évi 10 pengő. Segédeknek évi 6 pengő. — Egyesületi tagok a lapot tagsági díjuk fejében kapják. Bérmozgalom iparunkban A budapesti kelmefestő és vegytisztító üzeme­ket szeptember 13-án reggel meglepetés érte, mert a szakma segéd és segédmunkásainak egy része részleges sztrájkba kezdett. A sztrájkmozgalom előzménye a következő: A budapesti kelme-, fonál­festők és vegytisztítok ipartestületét a segédek egyesülete egy levéllel kereste meg, melyben a bé­rek rendezését kérte. A bérrendezést az alábbiak­ban kérték: A minimális órabér a szakmunkások­nál Ö0 fillér, a segédmunkásoknál 40 fillérben ál­lapíttassák meg. Folyó évi szeptember 10-étől 20 százalékos béremelés. A szabadságolás üzemen- kénti rendezése. A fent nevezett levelet augusztus 30-án kapta kézhez ipartestületünk, melyet a szep­tember 10-én megtartott előljárósági ülésen ismer­tetett. Az előljárósági ülés kijelentette, hogy a mi­nimális órabér rendezése tárgytalan, amennyiben az a kívánalmak 98%-ában ma is fennáll, vala­mint a 20%-os általános béremelésről szó sem le­het, mert ilyirányú béremelést e szakma nem bír el a ma fennálló visszafelé tendáló árak mellett. A szabadságolást szintén nem teheti magáévá a szakma, mert ma már órabérben fizetik legtöbben a munkásoknak SO'jí -át, így tehát ezt általánosí­tani nem lehet. Az ipartestület elöljárósága mindezek dacára neun zárkózott el az esetleges bérrendezéstől és ezért úgy határozott, hogy kikiild egy bizottságot, valamint felhívja a segédeket is egy bizottság ki­küldésére, hogy ezen kettős bizottság legyen liiva- tott az esetleges sérelmekről és panaszokról előze­tes eszmecserét folytatni és az ipartestületi kikül­döttek beszámolni tartoznak a tárgyalásról. Ezen határozatot ipartestületünk ismertette a segédek egyesületével. Szeptember 12-én este, a kiküldöt­tek tárgyalása folyamán, a segéd-kiküldöttek a legterrorisztikusabb modorban léptek fel, aminek folytán a tárgyalások félbeszakadtak, anélkül, hogy érdemleges tárgyalásba lehetett volna kez­deni. Másnap, szeptember 13-án Budapesten ösz- szesen 17 üzemben részleges sztrájkba kezdtek. Ennek folytán aznap este az ipartestület rend­kívüli értekezletet tartott, ahol az az álláspont alakult ki, hogy a szakszervezet terrorisztikus vi­selkedése folytán nem folytatja, vagyis nem bo­csátkozik addig tárgyalásokba, míg a munkások a munkát százszázalékban fel nem veszik, mely ha­tározatot szintén ismertetett a szakszervezettel. Egyben felkérte az ipartestületben tömörült mun­kaadókat, hogy azokat a munkásokat, akik

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents