Lakatosmesterek Lapja, 1943 (15. évfolyam, 1-24. szám)

1943-01-10 / 1. szám

Lakatos, autószerelő- és javito, késes-köszcrüs, mérlegkészitő, pupka- műves, reszelővágó, vasesztergályos és vasöntő ipari szaklap ***** A BUDAPESTI LAKATOSOK STB. IPARTESTÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE e tsariestületf tagolt tapsági dijuk tejében kapják ELŐFIZETÉSI DÍJ: ®*y evTe P. 6.— félévre P 3.­Szerkesztőseg és kiadóhivatal: űuoasest, VI!., Hyar-u. 6. leieion: 223419 FELHÍVÁS a versenytárgyalásokon való részvéielre A m. kir. honvéde'mi miniszter ur 49.182. «tri. 11—l'íKé. sz. aiatt az alábbi leiratot intézte lparteslületünkhöz: A honvédségi építkezések biztosítására iártott nyilvános és zárt versenytárgyalá­sokra a legutóbb' időben feltűnő kevés ajánlat érkezett be, annyira, hogy egyes versenytárgyalások ennek folytán eredmény­telenek voltak. A kisiparosság hathatás támogatását min­denkor szem előtt, tartom. Ennek érdekében az építkezéseknél ha annak lehetősége megvan a munkákat nem generál vállal­kozóknak adom ki, hanem munkanemenként megfelelő szakiparo soknak. Ezen igyekezetem természetesen csak ab­ban az esetben jár eredménnyel, ha a szó- banforgó munkára megfelelő számú kisipa­ros is tesz ajánlatot. felkérem az Ipartestületet, hogy a kö­telékébe tartozéi iparosok 1'igyelmél hívja fel arra, hogy nyilvános versenytárgyaláson minél többen vegyenek részt, zártkörű ver­senytárgyalásra való felhívás esetén pedig minden körülmények között adjanak be ajánlatot. Amennyiben ezen felhívásom sikerrel nem jama, úgy az Iparügyi Miniszter Urnák ja­vasolni fogom kataszter felfektetéséit a Vál­lalkozókról, rnegbizhadóságuk^ tőkeerejük és log I alk oz t at oltságuk figyelembevételével. Ennek alapján fogom azután a kataszterbe felvett iparosokat zártkörű versenytárgya­láson való részvételre felszólítani. Bízva a magyar iparostársadalom meg­értő gondolkodásában, remélem, hogy a mai nehéz időkben a magyar iparosság is azon lesz, hogy a honvédségi építkezések lebonyolítása mindenkor a legsikeresebb le­gyen. A miniszter rendeletéből: Ries sk. mér­nök ezredes. A miniszteri leiratot különös fontosságá­nál fogva, érdekelt tagjainknak ezúton hoz­zuk tudomására azzal, hogy a versenytár­gyalásokon saját érdekükben is résztvenni szíveskedjenek. A vilfamosáram felhasználásának korlátozása A kormány 7430/1942. M. E. számú ren­deletével korlátozta a villamos energia fel­használását. A rendelet végrehajtása tárgyá­ban az iparügyi miniszter 77.900 1942. tp. VI. szám alatt egyidejűleg külön rendele­tet adott ki. A rendelet szerint alapfogy'asztás az az órammennyiség, amelyet a fogyasztó az 1941. évi julius hónaptól az 1942. évi julius hónapig terjedő idő alatt fogyasztott, av alapfogyosztásnak irányadó mértéke pedig 10.000 kilovattóra. Az az üzem, amelynek alapfogyasztása az irányadó mértéket nem haladja meg, nem ^V. évfolyam 1. szám 1943 január 10 M-cielenik mindrn hó 10-en es 25-én köteles csökkenteni, de nem fogyaszthat több áramot, mint amennyit 1941. júliusától 1942. júliusáig fogyasztott; az az üzem pedig, amelynek alapíogyasztása az irányadó mér­téket meghaladja, alap fogyasztásának leg­feljebb 90O/o-át, hadi üzemmé nyilvánított vállalat pedig legfeljebb 95°/o-át használ­hatja fel. A csökkentést az ezután következő egv- egy negyedévben kell végrehajtani, úgy, hogy» az alapfogyasztás időtartama megfele­lő negyedévében felhasznált árammennyi­ségnek csak 90, illetve 95».«-ál szabad fel­használni. A megengedett energiafogyasztási a m. kir. Ipari A ny aghi va! aj a villamosmü utján időnkint ellenőrzi. A m. kir. Ipari Anyagliivatal nagyobb mennyiségű villamos energia fogyasztását engedélyezheti, ha a nagyobb mértékű fo­gyasztást a honvédelemnek vagy az. ország J köz ellátásának rendkívül fontos érdeke in­dokolja, vagy ha az üzem az. általa fel­használni kívánt villamos energiamennyiség átvételének időbeli elosztását a villamos- miivel létesített megállapodás alapján oly módon változtatja meg, hogy ennek kö­vetkeztében a villamosmü jelentékeny szén- meglakürítést ér el. Az iparügyi miniszter az üzem által fo- . gyaszlhatö árammennyiséget kisebb mér­tékben is megállapíthatja, ha az üzem á.1- * tál a (rendelet értelmében, fogyasztható áraro- mennyiség az üzem közgazdasági jelentő­ségével nem áll arányban. A rendéletek büntető rendelkezések! is tartalmaznak s ezek alkalmazásán felül a korlátozó rendelkezéseket megszegő fo­gyasztót az iparügyi miniszter az áram­szolgáltatásból meghatározott időre ki is zárhatja. A rendteletek a Budapesti Közlöny 1942. december' 25-i számában jelentek meg és ugyanakkor hatályba is léptek.

Next

/
Thumbnails
Contents