Magyar Fakereskedő, 1935 (42. évfolyam, 1-52. szám)

1935-01-03 / 1. szám

FAKERESKEDÖK LAPJA — UNGARISCHER HOLZHÄNDLER A Magyar fatermelők, fakereskedők és közlönye. lefjilenlk minden csütörtökön. Előfizetési dif i Vgyed évre 8 pengő = Félévre IC P Mindedé*! díj milliméterenként 25 fillér oldalon 30 fillér Felelős szerkesztő: || Szerkesztőség és kiadóhivatal: FODOR LIPŐT 1 Budapest, III. Újlaki-rakpart 3 TELEfONi Automata 511-40. alapította SZÉKELY iöNÁCZ 894. évben j Erscheint jeden Donnerstag Abonnement : Inland und Ösierreich 8 Pengő sonst, europäische Slaaien vieriel|ähri, 10 Pengő Inserate 25 h, per Millimeierzelle 42. ÉVFOLYAM 1935, január 3 /. SZÁM VJ esztendő küszöbén szeretette] köszöntjük lapunk előfizetőit és olvasóit, akik a lefolyt súlyos esztendők­ben is számos tannjelét adták lapunk iránt érzett ragaszkodásuknak. Immár 41 éve, hogy lapunk a magyar letermelés, fakereskedelem és faipar érde­kének lelkes, önzetlen szószólója és harcosa és büszkén valljuk, hogy ezen idő alatt rendkívül értékes szolgálatokat tettünk a szakma minden ágazatának. Olvasóközön­ségünk méltányolta is küzdelmünket: meg­ható az a ragaszkodás, mellet szaktárcáink a súlyos gazdsári viszonyok közepette la­punkkal szemben tanúsítottak és amely a lefolyt évben is lehetővé tette lapunk za­vartalan, pontos megjelenését. Lapunk a jövőben is az eddigi úton fog haladni. Szenzációhajhászást kerülve, hű tükrét fogja adni szakmánk mindenkori helyzetének, kívánságainak, panaszainak és a kormányrendelettel valamint a gaz­dasági viszonyok által szűkreszabott ter­jedelme ellenére mindent fel fog ölelni, ami a szakma tagjait érdekli. Hű barátja és tá­mogatója lesz a szakmának, melynek min­den tagja bármily ügyes-bajos dolgában bizalommal fordulhat hozzá. Lapunk hetenkénti megjelenése ré­szünkre nagy áldozatot jelent, melyre azonban több mint négyévtizedes múltunk és olvasóink szeretető kötelez. Arra kérjük előfizetőinket, hogy az elő­fizetési dijak pontos átutalásával, lapunk hirdetési részének minél gyakoribb igény- bevételével segítsék át lapunkat a jelenlegi súlyos időkön, melyeket remélhetőleg már nemsokára jobb viszonyok fognak követni. Lapunkat a szakma egy tagja sem nél­külözheti, de mi sem nélkülözhetjük szak- társaink anyagi és erkölcsi támogatását, melyre mint a múltban, a jövőben is szá­mítunk. Ismételten kérjük előfizetőinket, hogy az előfizetési dijat az üzleti pangás ellenére mielőbb utalják át, hogy na^v kö­telezettségeinknek akadálvtolanul eleget te­hessünk, amint mi is híven teljesíteni fog­jak kötelességünket. A szerkesztőség. ■Né Az előfizetési clij: félévre lő P. negyed­évre 8 P., melynek átutalása előfizetőink­nek béf'ize éri lapot küldtünk. A kiadóhivatal. i Magyar Fabehozatali Intézel Rt. közli: Ez utón hozzuk i. t. ügyfeleink szives tudomására, hogy a nffl. magy. kir. keres­kedelemügyi Miniszter úr az ausztriai szár­mazású és a vámtarifa 195—197 és 203 a-b. tételei alá tartozó fanemek behozatalára jogosító és teljes egészükben még ki nem használt f. évi december hó 31-i lejárattal megadott engedélyek érvényét 1935. évi uxi i—hmu^íuiw ■■. -»«1. .1 ■ »»■QWWI'S aK* február 28-ig meghosszabbítottá. Az ez év december 31-én lejáró és a fel­sorolt osztrák származású fanemek beho­zatalára vonatkozó engedélyek alapján te­hát a vámhivatalok 1935. évi február 28-ig bezárólag eszközölhetnek vámkezelést a nm, m. kir. kereskedelemügyi Miniszter Ur külön engedélye nélkül. A lassú javulás jeleit mutatta az 1934 évben a magyar fakereskedelem Fokozódott a. fogyasztás, simán bonyolódott te a behozatal Sok évi pangás es kuzk ödés után a ma­gyar fakereskedelem a lefolyt évben a bár lassú, de fokozatos javulás útjára lépett. Mint a statisztikai adatokból megállapít­ható, áz üzleti forgalom az előző évekhez képest jelentékenyen emelkedett. A műfa iránti kereslet javulása az ipar jobb foglalkoztatásának, a magasabb ter­ményárak következménye volt és hogy a magyar íakereskedeleni a nagyobb forga­lom ellenérje sem tudott megfelelő üzleti eredményeket elérni, annak oka kizárólag a szakma minden terén uralkodó féktelen verseny, melynek hatíysa alatt az árak lehetetlenül alacsony színvonalra csökkentek. A behozatali nehézségek az 1934 év fo­lyamán kisebbek voltak, mint az előző esz­tendőben, mert a magyar kormány előre­látása megfelelő famennyiségek behozata­lát biztosította a magyar piac részére. Eb­ben nagy érdeme van a szakmabeli érde­keltség közreműködésével létesített Magyar Fabehozatal'i Iidézetnek is, mely minden tekintetben hivatása magas­latán állt és amelynek minden törekvése' odairányult, hogy az igényléseket a rendel­kezésre álló kontingensek keretében méltá­nyosan és igazságosan kielégítse. Hogy ez nem minden tekintetben sikerült, annak nem a Maavar Fabehozatali Intézet az oka hanem az igénylések. terén észlelhető visz- szásságok. Llgv az üzlet vezetője, Gászner Aurél úr. mint annak személyzete minden­kor kész-é°',rel. bürokratikus formák mel­lőzésével állt a szakközönség rendelkezésé­re és minden ügyet a legnagyobb lelkiisme­retességgel, pártatlanul és-gyorsan intézett el. Az Intézet működése ellen egész év alatt egyetlen panasz nem merült fel. Fenyőfa Fenyő fasz ük spglet űri k ellátásában a le­folyt évben alig fordultak elő zökkenők. A behozatal a szomszédos államokból elég si­mán honvolódoti 1c. csak- az árucsere elő­írt arányszámának elérése tett szükségessé kisebb ■szüneteket. A kormány gondosko­dása tette lehetővé, hogy a forgalom szem­pontjából legfontosabb első három évne­gyedben fenyőf ürószáru búi 21.428, fara­gott fenyőfából 5501. fenyőgömbfából 15.426 vagont importálhassunk, amihez még a hazai fűrészek belföldi anyagból termelt áruja járult. Szükségletünk ellá­tásában Ausztriáinak jutott a vezető szerep, melytől az év első 5 negyedében 12573 vavon fenyő fűrészárut, 2353 vagon faragott fenyőfát és 8047 vagon fényőgömbfát szereztünk be. A romániai f ü rész á r u behozat a1 7000 vagon körül moz­gott. míg Csehszlovákia és Jugoszlávia csak kisebb mennyiségekkel részesedett. Len­A káczoszlopot minden méretben és akáczszöilökarót a z o n n a 1 • szállít korlátolt mennyiségben alsóbernádi feladóállomásról WINTER HERRMANN R.-T. BUDAPEST, V„ Vilmos császár-üt 72. OOO00O0OO0000OOOOOOO00O0OOOOOOOOO0 István Budapest, V. Fáik Miksa u. 26. Tel.: 254-7L Ausztriából és Romániából legjobb máikáju fűrészelt faanyagokat, faragomét léktermékeket afánl eXDOODOOOriOOOOOOO^^

Next

/
Thumbnails
Contents