Magyar Festőipar, 1925 (21. évfolyam, 1-12. szám)

1925-01-08 / 1. szám

C rf XXI. évfolyam. Budapest, SjLbN 1 klZVE MAGYAR FESTŐIPAR ELŐFIZETÉSI ÁRA: At I-ső negyed évre Budapesten . . 10.000 korona Vidéken .... 12.000 korona A budapesti szobafestő, cimfestő, mázoló, aranyozó és fényezők ipartestületének, hitelszövetkezetének, és a bpesti szobafestő és rokonszakmák anyagbeszerző szövetkeze­tének és egyéb szakmai szövetségeknek hivatalos lapja. MEGJELENIK MINDEN HÓNAPBAN Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VII., Wesseléuyi-u. 73. sz. Felelős szerkesztő: LOVÁSZ GYULA. Kiadja: AZ IPARTESTÜLET Telefon J. 46—15, Előfizetési felhívás!! A lap előfizetése 1925. éu I-ső negyedére Budapesten.................... 10000 K. Vidéken ........................ 12000 K. OKérjük a t. kartársakat, hogy az esedékes előfizetési dijakat befizetni szíveskedjenek, nehogy a lap küldése akadályozva legyen a Szerkesztőség. Felhívjuk vidéki kartársainkat, hogy lapunk I-só negyedévi fizetési diját januárban haladéktalanul küld­jék be, ellenkező esetben a lap elküldését beszüntetjük. “===== 1925. Az évek rohanó vonatán egy uj állomás­hoz értünk. Elhagytuk a régit, melytől nem búcsúzunk fájdalommal hisz olyan volt mint a többi 10 rossz esztendő, mely nem hozott nékünk semmi újat, semmi jót: több terhet, kevesebb munkát, kevesebb örömet. Most, hogy az újnál állunk reményeink újból fölsarjad­nak: talán ez az Uj!? . . . Pedig lehet, hogy szenvedéseinknek még nincs vége, talán lehet, hogy újabb terhek, újabb megpróbáltatások fognak jönni az Újban is! Talán újabb le­mondás . , . emberi igényeink újabb lefokozása lesz osztályrészünk! De hát bizzunk! Mint minden év kezdeténél szoktunk: hátha mégis nz 1925. szám lesz az, mely sorsunk jobbra- fordulásának kezdetét jelenti !? Mindenesetre ebben a sivárságban is van valami amit megkell szívlelnünk: — közös akarat, közös erő, kö­zös munka a közös bajok leküzdésére. Mi e lappal ott fogunk mindig állni, ott fogunk mindig dolgozni, hol ennek a közös nagy ér­deknek szolgálni lehet. Jobb uj esztendőt! Lovász Gyula Milät iztrktiiié. Figyelmeztetés! Jövő lapzárta január 30-án lesz ezen időn túl nem fogadunk el sem kéziratot, sem hirdetés változtatást, sem uj hirdetés felvételét. A Szerkesztőség. MEGHÍVÓ. A ,,budapesti szobafestők és mázolok szövetsége" 1925. évi január hó 25-én, vasárnap d. e. pont 10 órakor VII. kér., Wesselényi-utcza 73. szám. Rendes évi összülést tart, melyre t. tagtárs urat tisztelettel meghívjuk. T árgysorozat. 1. Végrehajtó-bizottság jelentése. 2. Az évi zárszámadás megvizsgálása és fel­mentvény megadása. 3. 1925. évi költségvetés megállapítása. 4. Tagsági dijak megállapítása. 5. 1 elnök, 2. alelnök, 1 pénztáros, 2 ellenőr és 10 végrehajtó-bizottsági tag választása. Alapszabályaink 7. §-a értelmében minden szö­vetségi tag. Köteles az ülésen megjelenni. Budapest, 1925. évi január havában. A végrehajtó-bizottság nevében: Lowetinszky János Volentik János szöv. titkár. szőv. elnök. ÜNNEPI GLOSSZÁK. Aranyparitásos adók, házbérek, mérhetetlen ter­hek, kétségbeejtő munkátlanság, nyomor és megkötött­ség a gazdasági élet minden vonalán, ezzel az ered­ménnyel zárhatjuk le a szanálás megkezdésének első esztendejét. A közhivataloknál pontosan nyilvántartják adó­inkat, adósságainkat, a zaklatások, végrehajtások, cső­dök és insolventiák napirenden vannak, az illetéke­sek pedig mindennek dacára hisztériás nemtörődöm­séggel siklanak át e vésztjósló bajokon és nem akar­ják észre venni még az utóbbi idők tanulságaiból sem, hogy a kétségbeesést az apáthia az elkeseredést pedig a szélső demagógia romboló és az egész gazdasági életre káros munkája szokta nyomon követni. Egész gazdasági berendezkedésünket és annak irányítását az ötlettelenség, a kapkodás és a dilettan-

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents