Magyar Gyáripar, 1928 (19. évfolyam, 1-12. szám) - Iparjogi Szemle, 1928 (22. évfolyam, 1-11. szám)

1928-01-01 / 1. szám

Magvak GYÁRIPAR A MAGVAD GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA XI r. EVFOEYMM A Magyar Gyáripar megjelenik min­den hó 1-én. Nem tagok részére elő­fizetési ára epy évre 12 P BUDnPEST, 192S JftMUJtn 1. SZÁM Szerkesztőség és kiadóhivatal: BudapestV, Zrinyi u. 1. T. T.242-17 A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségének tagjai tagsági járulé­kul kapják. Egyes szám ára; 1'2*’ P TARTALOM Szemle. — Karácsonyi nyilatkozatok. — A Máv. elnö­kének nyilatkozata. — Az új munkásbiztosító kinevezések. — A Talbot-ügy. — A Népszava és a gyáripar ...............................................................1 Az ipar kilátásai, Mezőgazdaság és ipar, Kartellek. Irta: Fellner Henrik .............................................4 Az ipar népszerűsítése. Irta: dr. Schiller Ottó . • ö Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége: A gyáripar felsőházi képviselete. — A Nép­egészségügyi Múzeum átszervezése. — A luxus- adó-ankét. — A számlabélyegek megleletezése. — A biztosítási szaktanács.........................................7 Gyáripari hírek: Dr. Pap Géza — államtitkár. — A kereskedelmi miniszter és a nemzetközi vásár. — A cukor forgalmi adóváltsága. — Székely Imre műszaki doktor. — A Nemzetközi Iparjogvédelmi Szövet­ség. — Családos munkások elbocsátása. — Ki­nevezések a munkásbiztosítónál. — A kereske­delmi utazókért. — Hétköznapi munkabérfizetés. — Az új munkásbiztosítási törvény életbe­lépése. — Az alkalmazottak 1927. évi illetményei után járó nyugtailleték. ■— A fúziós illeték- mentesség meghosszabbítása. — A táviratlevél­forgalom kiterjesztése. — Tanfolyam szeszgyár- tulajdonosok és vállalkozók számára. — Krayer E. és Társa....................................................................H Vámpolitika: Az új év kereskedelempolitikai programja. — A tömegáruk vámszemledíjai. — Az új osztrák vámtarifanovella életbeléptetése. — Vámmér- sékl-sek a német—jugoszláv kereskedelmi szer­ződésben ........................................................................14 Közgazdasági irodalom: Budapest statisztikai évkönyve. — Textil Lloyd. — Bádogosok és Szerelők Naptára .........................16 SZEMLE Ami Ígéretet a kormány tagjai az ország kará­csonyfája alá tettek, attól ez a szegényesen díszített fa nem igen vált ragyogóbbá. Valahogy mintha az a fásultság, mely e pillanatban az országnak egész közéletét, a politikait úgy miut a gazdaságit jellemzi, mintha egész súlyával a kormányra is ránehezedett volna: s azok, akik máskor a ragyogóbbnál ragyo­góbb ígéretek aranyláncait aggatták e fára, most va­lahogy ígérni is kifáradtak, egy-két halvány mondat, amivel az új esztendőre az országot útnak bocsátot­ták. Azok a tárcák, amelyekkel a gyáripari termelés a legszorosabb összefüggésben van, a pénzügyi és ke­reskedelmi tárca, alighogy megemlékszenek ennek a termelési ágnak jelentőségéről, szükségleteiről, nélkü­lözhetetlen életfeltételeiről. A pénzügyminiszter úr kijelentette egyik nyilatkozatában, hogy a jövő esz­tendőben egyetlen pénzügyi jellegű javaslatot sem terjeszt be, a költségvetést kivéve, tehát megfeledke­zett arról, hogy két esztendőn keresztül ígérte az ipari hitel megvalósítását. Elfeledkezett arról, hogy két esztendő óta középipari vállalatok egész sora várja ennek az intézménynek a meg­valósítását s miközben erős hozzáértéssel, sőt szociá­lis érzéssel megteremtette a mezőgazdasági hitel kii- lömböző formáit, a kisipari hitelt s a legjobb úton van arra, hogy a földbirtokreform íinanszirozásának lehetőségeit is megteremtse, a hosszúlejáratú ipari hitel ügyét a legcsodálatraméltóbb szói-akozottsággal kezeli, mélyen sértő módon nemcsak az ipari terme­lés érdekei, de érzései szempontjából is. Hát persze ilyenkor, ha az ember a pénzügyminiszter nyilatkoza­tában nem talál egy barátságos szót az ipar iránt, ezt a kereskedelmi miniszter nyilatkozataiban keresi, ahol sajnos, majdnem olyan kevéssé találja meg. Mi joggal remélhettük, hogy a kereskedelmi miniszter karácsonyi nyilatkozataiban benne lesz erélyes követe­léskép az ipari hitel terve, benne lesznek az exporttörek vések alátámasztására alkalmas intézmények kontúrjai.

Next

/
Thumbnails
Contents