Magyar Posta, 1944 (18. évfolyam, 1-12. szám)

1944-01-01 / 1. szám

\f0 3 u 7 * XVIII. ÉVFOLYAM. 1941. JANUÁR Hó. 1. SZÁM. MAGYAR POSTA SZERKESZTI ÉS KIADJA A M.KIR.POSTAVEZÉRIGAZGATÓSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL A M.KIR. POSTA JOGÁSZ'-ÉS MÉRNÖKTISZTVISELŐt ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA FŐSZERKESZTŐ: Dr FORSTER KAROLY m.kir.postaföigazgató FELELŐS SZERKESZTŐ [ARSSZERKESZTÖ; Dr. PÁZMÁNY ÖDÖN RÁKOSI GYÖRGY M. KIR. PObTAIGAZGATÓ M. KIR. POSTAMŰSZAKI TANÁCSOS H posiaszemélyzet jóléti alapítványának gondozó szolgálata Irta: Dr. RUTTNER BÉLA old. közgazda, in. kir. postatanácsos. Az első világháborút követő súlyos gazdasági válság a közalkalmazot­takat és így a posta személyzetét is, igen mostoha, sokszor szinte (kétségbe­ejtő helyzetbe sodorta. E szörnyű viszonyok között a postás társadalom az összetartás és az együttérzés kiemelkedő példáját szolgáltatva, elhatá­rozta, hogy önsegély útjain maga segít a támogatásra szoruló kan-társain. Erre a célra felajánlotta havonta kifizetésre kerülő üzemi jutalékának 3°/o-át. Ezzel az önkéntes adománnyal kívánt a személyzet lehetőséget nyújtani az arra rászorultak támogatására és olyan intézmények létesítésére, amelyek a postaszemélyzet jólétének emelését célozzák. A rendszeres havi hozzájárulásolkihól és egyéb adományokból idővel jelentős összeg képződött, amelyből a szcimélyzét képviseletében a posta akkori vezérigazgatója, Deimény Károly államtitkár, alapítványt létesített, s ez minit a magyar királyi posta jóléti alapítványa, 1927-ben kezdte meg, majd 1633-ban, mint „A magyar királyi posta személyzetének jóléli alapít­ványa“ folytatta működését. Az alapítólevél 2. pontja szerint az alapítvány célja a posta személyzete arra rászorult tágjainak pénzbeli segéllyel, vagy más módon való támoga­tása, a munkaiképesség megóvása és fokozása céljából üdülőtelepek létesí­tése, a.z erre szoruló posítai alkalmazottaknak üdültetése, postás árvaház létesítése és ez úton a postás árvákról és elaggott postásokról való gondos­kodás s általában minden olyan tevékenység, amely a postaszeimélyzet jó­létének előmozdítására irányul. Célja továbbá, a posta személyzetének ön­kéntes hozz áj árulása mellett, a hozzájárulásban résztvevő tényleges és nyugdíjas személyzetnek temetési segélyben váló részesítése. Az alapítvány által nyújtott támogatások igen jelentékeny részéta pénz­segélyek képezték s éppen ezek okozták a kezelési bizottságnak a legtöbb gondot. A bizottság a pénzsegélyezés előfeltételeit többször is szabályozta és 1

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents