Magyar textílipar, 1909 (4. évfolyam, 1-24. szám)

1909-01-01 / 1. szám

IV. ÉVFObYfiM I. SZ. í№ 1909. JANUÁR"!. MAGYAR TEXTILIPAR FOLYÓIRAT. / M/ UNGARISCHE TEXTILlNPUSTRIE СУ' /& f FACHZEITSCHRIFT. A PAMUT- GYAPJÚ-, SELYEM-. LEN-; KENDER- ÉS JUTA IPARI ÉS KERESKEDELMI KÖZLÖNYE, MEGJELENIK MINDEN HÓNAP 1-EN ÉS 15-ÉN. SZERKESZTŐSEG ÉS KIADÓHIVATAL ÚJVIDÉK. = TÁVBESZÉLŐ 110. SZÁM. === Sürgönyeim: COTTON. Felelős, szerkesztő: DEUTSCH KÁLMÁN. Társszerkesztők: Dr. REJTŐ GYULA oki. te^tü-gépészmérnök, Ifj. HALTENBERGER REZSŐ oki. tejrtilvegyész. Egy évre Fél évre ELŐFIZETÉSI ARAK : . . 12 K. Külföldre . . 6 K. Külföldre . . Egyes példány ára 50 fillér. (1 ül 5gen oloasóinftfjo^! 1172/73 L' {'УъУУ/оэ Negyedik éve köszöntjük e helyen igen tisztelt olvasóinkat. Célul tűztük ki a magyar textilipart szolgálni. A magasügyi kormány minden tőle telhetőt megtesz, hogy hazánkban egy erős és nagy textilipar megteremtessék. E célt követve mi is csatlakozunk szerény lapunkkal e dicső munkát teljesiteni és annak megvalósítását elősegíteni. A lefolyt három év nehéz munkája meghozta méltó gyümölcsét, mivel lapunk minden évben nagyobb és nagyobb tért hódított meg. Lapunknak eme nagymérvű elterjedése mutatja azt, hogy az igen tisztelt olvasóinkban mindjobban sikerült felébreszteni az érdeklődést a magyar textilipar és annak pártolása iránt. Nagy feladatok előtt állunk. E nagy küzdelemben, hogy lapunk a méltó részét kivegye és igy hivatásának minél tökéletesebben megfelelhessen, oly kiváló egyéneket sikerült lapuuk munkásságának megnyerni, akik nemcsak bő tapasztalataik által, amelyeket hosszú éveken ke­resztül úgy a kül-, valamint a belföldön szereztek, hanem akik éveken keresztül figyelemmel kí­sérve hazánk textiliparának fejlődését, ismerik azok bajait és akadályait. Ezért munkásságunk folytán — amelyet e lap hasábjain teljesíteni igyekezünk — meg fogjuk a lap hivatásának megfelelö- leg a kivezető utat találni és igy alapját megvetni egy nagy és erős magyar textilipar fejlődésének. Amidőn még olvasóinknak köszönetét mondunk szives bizalmukért és pártfogásukért, amelybe eddig bennünket részesítettek, kérjük ezzel az uj évfolyamban bennünket továbbra is megtisztelni és előre is biztosíthatjuk, hogy a reánk bízott hivatásunknak a fentiek folytán még sokkal inkább mint eddig megfelelhetünk. Jgen tisztelt olvasóinknak, hirdetőinknek, munkatársainknak minden igaz jóakarónknak őszinte szívvel boldog újévet kívánva, vagyunk kiváló tisztelettel Dr. Rejtő gyula, oki. textilgép ész-mérnök m. társszerk. Deutsch Kálmán, felelős szerkesztő és kiadótulajdonos. 3/j. Jíalíenberger Rezső, oki. textilvegyész, mint társszerk.esztö. LOPUNK KÖZLEMÉNYEI CSOKIS О FORRÓS TELJES MEGNEVEZÉSÉVEL VEHETŐK ÓT.

Next

/
Thumbnails
Contents