Malomujság, 1936 (2. évfolyam, 1-24. szám)

1936-01-01 / 1. szám

ÍI. évfolyam, 1. szám Budapest, 193(1. január 1. Előfizetési árak : Egész évre ... ............................12 pengő Félévre ............................ ........... 6 pengő R. T. Ф B. T. • K. F. T. cégek részére egy évre 24 pengő. Megjelenik havonta kétszer postatakarékpénztári csekkszámla sz.: 32.275. FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ : Császár Ferenc SZERKESZTŐ SÉG ÉS KIADÓHIVATAL : Budapest, II., Margit-körut 26. Telefon: 51—4-32 Hirdetési árak: Egy hasábos (60%, széles) milimétersor 30 fül. Egy hasábos (40^ széles) milimétersor 20 fill. Apróhirdetések szavankint ............ 10 fül. Vastagbetüből ..................... ... ... 20 fill Tissia bort a pohárba! Meg kell végre történnie. Az új esz- endőnek mélyreható változásokat kell íoznia az Országos Malomszövetség éle- ébe. Mert ez az élet súlyosan beteg, ehetetlenné tesz minden komoly mun- cát. Pedig az Országos Malomszövet- iég komoly munkájára sohasem volt nég olyan szüksége a magyar molnár­iágnak, mint most. Sorsdöntő időket ?lünk. Az állami beavatkozások rendje nind mélyebben fog belenyúlni a ma­gángazdálkodások szabadságába, merő­ben új helyzetek előtt áll a malomipar, melyekben csak akkor tudja majd meg­védeni érdekeit, ha egészséges, erős, munkára képes szervezete lesz. Nincs még két esztendeje, hogy a Szövetség nehéz belső válságokon ment át. Akkor jöttek létre új alapszabá­lyai, akkor szerzett magának önálló új helyiséget, akkor vált független pénz­kezelésű szervezetté. Termékeny, új élet kezdetét reméltük' akkor. Dőre remény volt, nem lett termé­keny az új élet. Buján nőtt belső be­tegségek sorvasztják, szabad kifejlődé­sében akadályozzák. Hiába tették az új alapszabályok a molnárközélet gerincévé a vármegyei malomszövetségeket, maradtak sorvadó, vérszegény, tehetetlenül vergődő nyúl­ványok. Hiába fektettük le az új alap­szabályokban egy, csak a magyar ma­lomipar érdekeiért harcoló szövetség minden lehetőségét, lappangó belső okok megbénították és megbénítják a mun­kát. Csupán egy ennyire beteg szövetségi élet mellett történhetett meg, hogy az idei termésrendelet előzetes minisztériu­mi megtárgyalásában egyetlen molnár sem vett részt, sőt még a Szövet­ség országos elnöke sem. Az látja ennek az előttem még ma is érthetetlen ténynek a jelentőségét, aki a saját ká­rán érzi az új rendelet szinte jóvá nem tehető hatását éppen azoknak a mal­moknak a területén, melyek az Orszá­gos Malomszövetségben vannak tömö­rülve. Ebben a pillanatban nem célom a meddő szövetségi élet belső okainak fel­tárása és fejtegetése. Néhányan szívesen keresnék az okok egyikét abban, hogy az Országos Malomszövetségben kis- és nagymalmok egyesültek, holott érdekük ellentétes. Szeretnék megbontani a Szö­vetséget. Öva intek mindenkit ettől az eltévelyedéstől. Kisebb és nagyobb, de vámőrléssel foglalkozó malmok közt ér­dekellentét végeredményben nincs. Ha látszólag akad, azt kölcsönös megértés­sel és okossággal játszva ki lehet egyen­líteni. Szövetségünknek megbonthatatlan egy­ségben kell magát belső válságán átküz­denie. Ha beteg, meg kell gyógyítanunk. Ma, amikor a racionalizálás, talán a kény­szertársítás előtt állunk, amikor a 48 órás munkahét s a legkisebb munkabérek üzemi életünk alapjában való átalaku­lását fogják elkerülhetetlenné tenni, amikor a darálómalmok és cseretelepek szaporodása létében fenyegeti iparunkat: erőteljes, egészséges, egységes szövetségi életre van szükségünk. Elérkezett a végső ideje annak, hogy az Országos Malomszövetség intézőbi­zottsága tisztázza a Szövetség munka- képtelenségének igazi okait s hogy ki­küszöbölje magából a betegség csíráit. Kötelessége ez, mert a magyar mol- nárság azért küldte oda színét-javát, hogy sorsára vigyázzon, hogy az ő ér­dekeiért dolgozzék, minden más érdek­kel szemben. Ha pedig ezt a kötelességét teljesí­teni- -fjem tudná, akkor fel kell tárni a betegségeket a molnárság színe előtt, döntsön az összesség saját sorsa felett. De tovább tűrni a lappangó bajokat, látni a nyilvánvaló munkaképtelenséget s beletörődni abba: ez bűn volna ia magyar malomipar ellen. Tiszta bort kell önteni az újévi pohárba. Tudom, hogy a mai szövetségi élet­tel elégedetlenek egy része, megunva az örök meddőséget, ki akar lépni a Szövetségből, másik részük pedig be sem akar lépni. Uj egyesülések alapítását pedzik. Határtalanul helytelen állás­pont. A nagy mammutmalmokat kivéve, minden magyar malomnak az Orszá­gos Malomszövetségben van a helye. Aki benn van, az maradjon ott, aki még nincs benne, az siessen belépni. Hogy együtt legyünk mindnyájan, elé­gedettek és elégedetlenek. Együtt ke­ressük meg szövetségi életünk tehetet­lenségének okait s együttes akarattal hárítsuk el azokat utunkról. Ha ezt nem tudjuk megtenni, nem érdemeljük meg a boldogabb éij éveket s a jobb jövőt. Hajdúnánás, 1935. dec. 26. Csiha Győző (aricsonyi számunkhoz mellékelt csekklapon kérjük a „Malomujság11 előfizetési díját beküldeni a 32.275. sz. postatakarékp. számlánkra Kishirdetéseink a 18. és 19. oldalon találhatók.

Next

/
Thumbnails
Contents