Malomujság, 1938 (4. évfolyam, 1-24. szám)

1938-01-01 / 1. szám

Belföldi előfizetési árak : Egész évre ................................................« — 16 pengő Felévre ... ... ................................................... 8 pengő R.T. - B.T. w K. F.T. cégek részére egy évre 24 pengő Hirdetési árak : Egy hasábos (60 ™ím széles) milimétersor 30 fillér Egy hasábos (40 "é széles) milimétersor 20 fillér Apróhirdetések szavankint 10, vastagbetüből 20 fillér Magyar ktr. postatakarékpénztár! csekkszámla Budapest : 32.275 Megjelenik havonta kétszer FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ : Császár Ferenc SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : Budapest, Y., Hollán-utca 9. Telefon: 11-49-34 Külföldi előfizetési árak : Egész évre ................... ......................... ... 20 pengő Félévre ... ......................... ........... ... ... 10 pengő Csehszlovák postatakarékpénztárt csekkszámla Praha: 501.763 Jugoszláv kir. postatakarékpénztárt csekkszámla Zagreb: 41.649 Román nemzeti postatakarékpénzt. csekkszámla Bucurestl : 24.954 December 21-én délelőtt 2 órán keresztül tárgyaltunk az Árelemző Bizottsággal, az Országos Malomszövet­ség képviseletében Nyiri István országgyűlési képviselő, Tóth István társelnökök, Illés Sándor főtitkár, a rozsőrlö malmok képviseletében Farkass Róbert s mint ügyvezető elnök én. Ugyanaznap délután 4*/г órán át nyertünk részletekbe menő betekintést az Árelemzö vizsgálati módszerébe : Tóth István, Illés Sándor, Farkass Róbert és én. December 22-én délelőtt kb. 45 percen át voltak az utolsó tárgyalások, a Szövetség részéről újból négyünk részvételével. Áz Árelemző Bizottság és a Szövetség álláspontja közt nagyon mélyreható számszerű, módszerbeli és elvi eltérések merültek fel, melyeknek összeegyeztetése magasabb döntést tesz szükségessé. A reám nehezedő s mélyen átérzett felelősségnél fogva ebben a pillanatban többet a nyilvánosság részére nem mondhatok. A lehető legrövidebb idő alatt össze fog ülni az Intézőbizottság, ha pedig szükséges lesz, rendkívüli országos közgyűlés, hogy döntsön, a teendők felől. Igazságunk — éppen az Árelemző Bizottság munkájába nyert betekintés után — ma nyilvánvalóbb, mint bármikor is volt. Érvényesítéséért mindent el kell követnünk és el is fogunk követni. Csißa Győsső az Országos Malomszövetség ügyv. elnöke Boldog újévei! Ha 1938 január elseje csak egy nap- ; túri dátum lesz a magyar malomipar életében, akkor nem nyertünk többet, mint egy ünnepnapot, a nagy rohanás­ban egy kis megpihenést. Ha január elseje után is megmarad minden a régiben, akkor nem számítha­tunk arra, hogy a malomipar ,sorsa ked­vezőbbre fordul az új esztendőben. De hát minek kell megváltozni? A felületes szemlélő bizonyára azt mondja: a külső körülményeknek kell megvál- tozniok. El kell tűnniük a malomipar életéből mindazoknak az akadályoknak, amelyek kereseti lehetőségében, nyugodt munkájában, ügyessége, élelmessége ki­fejtésében gátolják. El kell tehát tűnniök a gúzsbaszorító megkötöttségeknek, el kell tünniök azoknak az állapotoknak, amelyek következtében ma a molnár a malmában nem rendelkező tulajdonos, hanem előirt szabályok között bukdá­csoló szánandó teremtés. El kell tünniök azoknak a szabályoknak, amelyek meg­szabják az üzem- és üzletvitel módját, ha ez a mód ellenkezik is a kívánatos és szükséges módszerrel. El kell tűnni annak az állapotnak, amelyben a na­gyon fontos malomipar külső erők já­téka, külső érdekek - alárendelt szolgája és táplálója. El kell tünniök azoknak az intézkedéseknek, amelyek a malom­ipar területére, nap mint nap, több jöve- véuyt bocsátanak be és ezzel elveszik a mindjobban kisebbedő kenyér egy-egy részét. Mindez igaz. A külső körülmények valóban hatalmasok és akadályozzák a szabad mozgást, a szabad mozgás hiá­nyával a szabad érvényesülést, a rá­termettség, a tudás és szorgalom bol­dogulási lehetőségét. Ezeknek valóban meg kell szűnniük fokozatos és erősebb iramú visszafejlesztéssel. De sokkal fontosabb megújulás volna szükséges az új évvel belsőleg: a irm1 n ár viselkedésben, a molnárérzüb^" a mo In árösszet ártásban A sok eszkimó szeti adotts-'' teli ?" 44 rek ná Lapunk múlt számához mellékelt csekklapon kérjük a „Malomujság" elötizetési diját bekü! Kishirdetéseink a 21. és 22. older Jelentés az árelemzésről

Next

/
Thumbnails
Contents