Malomujság, 1943 (9. évfolyam, 1-36. szám)

1943-01-01 / 1. szám

Lapunk legközelebbi száma 1943. Január Ю-én Jelenik meq. TY Ä.rfnbo™ 1 »„í™ Kishlrdetásét Január S-iq kQláje be! „ , , . , , 1A. evtolyam. 1. szám. Budapest, 1943. jaunir,!. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V.. HOLLÁN-UTCA 9. SZÁM - TELEFON: 114-934 Belföldi előfizetési árak 1942. január hó 1-től : Egész évre .......... .......... ......................... 20 pengő Félévre ............................................................. 10 pengő R. T. -- B. T. ^ K. F. T. cégek részére egy évre 30 pengő Külföldi előfizetési árak : Egész évre ... 30 pengő — Félévre ..........15 pengő Megjelenik minden hó 1-én, 10-őn és 20-án SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ : CSÁSZÁR FERENC FELELŐS SZERKESZTŐ: ILLÉS SÁNDOR Hirdetési díjak : Egy hasábos (СО széles) milimétersor ... 30 fillér Egy hasábos (41) széles) milimétersor — 20 fillér Apróhirdetések szavankint 10, vastagbetiiből 20 fillér 1943. január hó 1-től 30°/o felár engedélyezve. Postatakarékpénztári csekkszámlák : Magyar Hr. postatakarékpénztár Budapest 32.275 Bucuresti . 24.954 ♦> Zagreb ................ 41.649 »Gloria in excelsis Deo«. Bármilyen szomorú, vérzivataros, dúló időket élünk is, néhány nappal ezelőtt: karácsonykor, a kereszténység lélekemelőén szép és ma­gasztos ünnepén így zendült fel a dicsé­ret. A lelkekben megrezdült valami. Az indulat, az elfogódottság pillanat­nyilag feloldódott a szívekben. Szent áhítatban és meghatódottságban kulcso- lódtak imára a kezek s boldog remény­kedéssel kértük a megváltást, az igazsá­got és annak békéjét. Csak pár nap következett a lélekemelő órák után s máris itt volt a Szilveszter, az emberiség küzdelmes útján egy kilo­méterkő. És a kilométerkővel együtt a számonkérése saját egyévi tetteinknek. Mielőtt belépnénk az új esztendőbe, be­szélgessünk a számon kérővel. Illetve csak számadás után lépjünk be az újévbe! Minden időknek leg jelentőségteljeeebb, eseménydús nagy napjait éljük. Az élet filmje gyorsított tempóban pereg és mégis ha a nagy Pásztor számonkérné tőlünk, hogy ebben az esztendőben mit és mennyi lelkiismerettel végeztünk, vájjon mi volna a válasz? A feltett kér­désre szinte magam előtt látom meg­hökkent kartársaimnak riadt nagy tö­megét, akik eltűnődnek és magukba, szállva csendesen mondogatják: »Mea culpa«, aszerint, hogy: »feketéztek« vagy »febéreztek«, »strómankodtak«, »aladár- kodtak«, ellenőrt uszítottak vagy »fel­jelen tgettek«, fuvarpénzt adtak és snap- szot osztogattak stb., stb. Szerencsére ez a kisebb tömeg. A nagyobbik tömeg büszke és jogos önérzettel eltelve latol­gatja komoly és. becsületes munkássár ! gának évi eredményét és rezignáltan ál­lapítja meg, hogy kevés a 3.30 P, de annál több a lombard kamat. Szakirodalmunk jeles művelői közül is csak néhányan dolgoztak illő buzga­lommal. Köszönet és hála nekik érte, mert komoly és maradandó értékű könyveket adtak közre, amelyeknek biz­tos eredménnyel várjuk nevelő hatását. A nem kisebb értékű és jótollú gárda mintha fáradt volna. Pedig minden el­Az idei ú. n. gabonakonstrukcióban a kenyérmagvak és a lisztek szállításának s egyéb felmerülő költségeinek fede­zésére tudvalévőén ú. n. Hombár-költ- ségegyenérték áll fenn, mint a kenyér- gabonák malmi vételárának szerves tar­tozéka. Viszont a rozslisztnek a búza- kenyérliszttel egyenlő ára érdekében a rozsőrlésre ú. n. árkiegészítés van rend­szeresítve. Ennek összege függ a min­denkori kiőrléstől. A 90/85 o/o-os kiőrlés előtt a költ- ségegyenérték búzára 2.55 P, a rozs­őrlés árkiegészítése pedig 2.75 P volt. Több malom a Hombár által újab­ban kiutalt búzát »30 P-j-2.55 P-f-0.80 P« kötlevélbeli áron kapta s nem ér­tette. A magyarázat — amit azóta a ke­reskedelmi őrlésre jogosított malmok megkaptak a Hombár-körlevélben — mostmár megvan: a 90o/o-os búzakiőr- lés miatt métermázsánkint 80 fillérrel emelkedik a búza alapára (költségegyen­maradt sorért kár, mert komoly szellemi értékek mennek veszendőbe. Szakmér­nökeinknek és technikusainknak értékes gárdája részben tétlenségre van kárhoz­tatva, másrészt üzemi átállítás és anyag­hiány miatt másirányú tevékenységre van késztetve. Komoly újítások tehát elvétve láthatók. Mindent egybevetve: a jó reménység éltethet bennünket. A komoly hit jö­vendőnk alapja. Minden törekvésünk oda irányuljon az újévben, hogy miként lehetünk javára szeretett hazánknak és embertársainknak. »Ki mint vet, úgy arat.« lérték emelése út.ián), ugyanakkor csök­ken a rozsőrlés árkiegészítése. 82 fil­lérrel, a rozs 8o°/o-ra emelt kiőrlése miatt. * A Hombárnak az összes kereskedelmi őr­lésre jogosult malmokhoz küldött, körlevélé előírja, hogy a búzaegyenérték az 1942 november 21-én 24 órától leszállított ke­reskedelmi őrlésű búza után emelkedik 3.'>ö P/q-ra s ugyanettől az időponttól fogva csökken, a rozs árkiegészítése 1.93 P/q-ra. A régi kiőrlésre természetesen a régi ösz- szegek kell, hogy esedékesek legyenek. En­nélfogva a csökkentett rozstérítés az 1942 nov. 21-én 21 óra után őrölt rozsra, nem pedig az ekkor raktáron volt rozslisztekre vonatkozik. Viszont az ekkor raktáron volt — vagy a raktárba irányított, nemkülön­ben a. már korábban megvásárolt, de a termelőknél hagyott búza minden métermá- mázsájára 80 fillér költségegyenértékkülön- bözetet kötelesek a malmok befizetni. Éppen ezért pontos készletbe jelentést is előír a Hombárnak a közellátási miniszter 167.337/1942. К. M. számú rendeletén nyugvó körlevele. % A változott kiőrléssel meg kell változniok az őrleményelvonások kö.ltségkulesainak is. Változás a költségegyen érték ben és az árkiegészítésben AZ IGAZI SZAKEMBER FOLYTON TANUL! Rendelje meg sajátmaga és alkalmazottai részére a Malomujság MALOMIPAR GYAKORLATI MŰSZAKI SZAKKÖNYV című, most megjelent kiadványát. Mestervizsgára készülőknek nélkülözhetetlen! Kitűnő papíroson, 314 eredeti oktató ábrával, ол n0nnn vászonkötésben és papiroslemez védőtasakban «Га JV RCIlijU Megrendelhető a /TTbxBonfmjffKLfo kiadóhivatalában BUDAPEST. V., HOLLÁN UTCA 9. Őszinte beszéd 1943 hajnalán Irta: Pernyész Dezső malomipari szakértő

Next

/
Thumbnails
Contents