Molnárok Lapja, 1936 (43. évfolyam, 1-52. szám)

1936-01-04 / 1. szám

MOLNÁROK LAPJA Budapest, 1936 január 4. Automatikus gabonamértegek államilag hivatalosan hitelesítve a legjobb kivitelben ismét kaphatók: FUCHS G« mérleggyár R.-T.-nál, Bpest, VI., Váci-út 43. MUNKAREND Két dumb An 2 pengő. Az IpartOrvény értelmé­ben minden alkalommal 2 darab kiállítása szüksé­ges, amelyek közül egyik a malomban függeszten­dő ki, a másik pedig Iparhatóságnál marad Megrendelhető ai Molnárok Lapja kiadóhivatalában, Bu­dapest,VI, Podmanlozky-n. SÍ („Renta bei“ BESSER hámozóköpeny (daraloko AZ EGÉSZ VILÁGON VEZET. Vezérképviselet: GERLACH JENŐ, BUDAPEST, Hl., Béesi-át 112. Telelő»: 62-2-65. □ SZÉNÍRUSITÚ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 BORSODI SZENEI g szivóg á zg en erátorhoz- |tft kazánfűtéshez, csépléshez, A gőzekeszántáshoz, fűtéshez kitünően beváltak! u 8 a ol< B Meg] □□□□ Olcsó árak! Megrendelések: BUDAPEST, Pontos kiszolgálási V., ZQLTÁN-UTOA 2. szám alatti irodánkba clmzendők. □nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnaanaao SZÍYÓGÁZMQTOROK BARNASZÉNRE FÁRA és FASZÉNRE SZAKSZERŰ MOTORJAVÍTÁS MARTOS ÉS fclERZ Bpest, VII., Erzsébet királyné-útja 87. Nézzen csak körül malmában és udvarán, talál majd olyan gépeket, géprészeket és szer­számokat, de nyersanyagokat is, amelyekre Önnek nincs szüksége, ami csak útjában áll, mig mások szívesen megvennék. Erre való a Molnárok Lapja kishirdetési rovat« te 3 RovátkolásHf (fl és csiszolás legtökéletesebb gépekkel Jutányos áron GENEBAL l/AKATOSCZEH (FAKAGÖ) Budapest, V., Váel-út 42. Telefon : 91-4-14. Barnaszéntüzelésű X szívógázgenerátorok részér« mizssrfai generátorszén kapható i Salgótarjáni Kőszénbánya R.T. Budapest, V., Arany János-utca 25. szám. Telefon&iámok : 25-2-84, 10-8-58, 15-3-32, 25-2-80, S8-1-S&. Ismeretterjesztő tudományos könyvek (a királyi magyar Természettudományi Társulat kiadványai) mindennapi élet. 332 oldal, Ballcneggcr : A termőföld hibái. 192 oldal, 56 képpel. Dalmady : A rendkívüli testi megerőltetésről. 12 képpel .. Aujeszky L. : Az időjárás és 48 képpel és rajzzal uegge ady : Ehlk: Prémes állatok, ezüstróka, nyerc, nyest, szkunk, nutria, házinyúl tenyésztése (45 kép) ......................... Gö ldi és Gorka : A rovarok szerepe a betegségek előidézésé­ben és terjesztésében. 286 képpel. Kötve P 4-—, fűzve Hankó : A hal és halgazdaság. 56 képpel........................... Hollós : Magyarország földalatti gombái, szarvasgombaféléi. 5 tábla eredeti rajzzal és fényképekkel........................... Ho ward : A házilégy életmódja, fertőző betegségeket ter­jesztő szerepe és irtásának módja. Kötve 4-— P, fűzve Kaán : Természetvédelem és természeti emlékek. 312 oldal, 110 táblával. Kötve ...................................................... Kelen : Gyógyítás röntgen-, rádium- és ibolyántúli sugarak­kal. 15 képpel ................................................................. Kincseskönyy, gyakorlati tanácsadó a mindennapi élet ter­mészettudományi és technikai kérdéseiben. 886 oldal. Kötve................................................................................ Klob usitzky : Hormonok és hormonhatások. 20 képpel, 171 oldalon .............................................................................. Kormos : Az ősember világa. 40 képpel............................... Környei: A nem átöröklése. 8 rajzzal................................ Králik —Sass : Technikai chemiai vizsgálati módszerek ... LeelmerA női lélek és feminizmus orvos-természettudo­mányi megvilágításban .................................................. Moesz : A házigomba és az épületek gombásodása (39 kép) Rapaics : A kenyér- és táplálékot szolgáltató növényeink tör­ténete (46 kép) ............................................................... — A magyarság virágai. 436 oldal, 18 színes táblával, 125 szövegképpel. Kötve....................................................... Sch citz és Plank : A minőségi chemiai analízis módszerei. 13 ábrával ...................................................................... Sz abó : Űtmutató a virágos növények és harasztok gyűjté­sére, konzerválására és növénygyűjtemények berende­zésére, 34 képpel ........................................................... — A szobai növények élete és gondozása. 66 képpel........ Sz échenyi-Wolkenstein Erűimé grófné : A törpe gyümölcsfák ültetése és gondozása. II. kiadás. 176 képpel............. Termé szettudományi Lexikou .................................................. Valter : A mikroszkóp és kezelése. 245 oldl, 110 rajzzal.... Vak : Az élelmiszerek chemiai technológiája. 79 ábrával. Kötve P 4*—, fűzve ............................................... Ze lovich : A jövő energiaforrásai. 20 képpel ..................... Zem plén—Pogány—Pösclil : Az elektromosság és gyakorlati alkalmazása. II. kiad. 400 rajzzal. Kötve P 14‘—, fűzve ZiKnierinann: A házinyúl természetrajza, tenyésztése és hasznosítása. 214 képpel. Kötve.................................... 3 70 3.— —•30 3 — 3 — 2 — 3 — 30 — 1 — 14 — 2 — —•50 — 30 4 — — 30 4 — 3 — 12 — 2 — —•40 2 50 5 — 14 — 3 — 3 — IS­C’— Megrendelhetők lapunk kiadóhivatalában a pénz előzetes beküldése ellenében. Postaköltség 50 fillér­TIPP ££ 99 tányérfeibsRtsk, kétoldali golyóscsap­ágyazással készülnek. Egyszerű és kettős ki­vitelben azonnal rak­tárról szállíthatja: KEMÉNY MfillÚ Bpest, V, Rudolf-rakpart 8 SZEGŐ VILMOS BŐR- és GÉPSZÍJGYÁRA Pestszenterzsébet, Határ-út 61-66 Telefon: 47-5-03 uéphajtószflak legolcsóbban, legjobb minőségű ökörszínbőr crouponokból készítve, nedvesen nyújtva, tiszta gödörcserzésű és chrom speciális hajtószíjak, varró- és kötőszíjak stb., stb. Minőség szíjait: „Sze-W" „Rekord" „Favorit" „Globus“ Fatüzelésű motor ma problémája a mérnököknek, techniku­soknak, gépészeknek, gép- tulaidonnsoknak és gép- kereskedőknek egyaránt. Ha e kérdéssel alaposan meg akar ismerkedni, azonnal rendelje meg a Szívógázgépek, gázfejlesztők és erőtelepek c. most megjelent szak­munkát, írta: DOCTORICS BENŐ oki. gépészmérnök, ny. államgépgyári főfelügyelő A könyv 292 oldalon, 117 ábrával és 20 adat. táblázattal van ellátva. Ára 5 pengő. Postaköltség 50 fillér. Megrendelhető az összeg előzetes beküldése ellené­ben a kiadóhivatalban. Vámőrlő felek ga­bonáit megjelölő zsákbárcákat lOOO darabonként 2 pengőért szállít a: Molnárok Lapja Budapest. VI., Podmaniczky-u. 31 MALMI nyomtotuányoh Szállítási bárcakönyvek leszállított áron: 100 lapos (első lap kitéphető, perforált, második lap szilárd, rögzített, benne marad a könyvben) lapszámozva, indigóval ellátva, jó fehér papíron, darabonként 40 fillér. 20 db bárcakönyv ára egyszerre rendelve 6.— P 50 „ „ „ „ „ 14.- P 100 „ „ „ 25.— P 200 „ „ 40.— P Legalább 100 darab rendelésnél díjmentesen szállítunk tetszésszerinti szövegű cégbélyegzőt. 2/a. szállítási í. Vámfeljegyzési könyv kemény kötésben, jó írókópes papíron db-ként 2 P 2. Vámcserekönyv kemény kötésben, jó írókópes papíron db-kónt 2 P Vámcserekönyv isi bárcával kombinálva db-ként ....... 8 P 3. Gabonaraktárkönyv kemény kötésben, jó írókópes papíron db-kónt 2 P 4. Örleményraktárkönyv kemény kötésben, jó írókópes papíron db-ként 2 P 5. Őrlési (malter-) könyv kemény kötésben, jó írókópes papíron db-kónt 2 P e. Pénztárkönyv kemény kötésben, jó írókópes papíron db-ként 2 P 7. Folyószámlakönyv kemény kötésben, jó íróképes papíron db-kónt 2 P 8. Tárolási könyv kemény kötésben, jó íróképes papíron db-ként 2 P 10 Malmi melléktevékenységek könyve jó íróképes papíron db-ként ........................... 2 P Id egenkereskedelmi őrlés könyve jó írókópes papíron db-kónt ........................... 2 P íi. Zsákbárca külön a gabonához (sárga) és külön az őrleményhez (rózsaszín), 500 darabonként ............... 1 P Kö nyvrendelőinknek a kívánt mennyiségű TÁJÉKOZTATÓ - nyomtatványokat díj - mentesen küldjük. * Postaköltséget a megrendelő a kézbe­sítéskor fizeti. Ha cserével bonyolítja le a vámőrlést, kér­jük ezt a szállítási bárcakönyvek megren­delésénél közölni és akkor olyant szállítunk, amelyben a kiszolgáltatandó őrlemények fajtánként vannak felsorolva. * Az utánvéttel való megrendelést kér­ők lehetőleg mellőzni, mert az túl­ságosan megdrágítja a szállítást. MOLNÁROK LAPJA kiadóhivatala BUDAPEST, VI., PODMANICZKY-UTCA 31.

Next

/
Thumbnails
Contents