Molnárok Lapja, 1938 (45. évfolyam, 1-50. szám)

1938-01-01 / 1. szám

2 MOLNÁROK LAPJA Budapest, 1938 január 1. Kiárusítás: Különféle régi típusú egyszerű és kettős detasőrök olcsó áron: Kemény Manó, Budapest (V., Akadémia-utca 21.) 3101/1 m aialomgépek a legjobb ki- • vitelben, használtak gyári­lag javítva, szabadonlengő sík­sziták, Reform-daragépek, tá nyér-detasőrök, hámozógépek stb. bármilyen inalomgépalkat- részek, teljes malomberende­zések, jutányos árban kapha­tók. Kriszháber Károly, Buda­pest (VI., Podmaniczky u. 19) 3478 Exhaustor vasházban 600 mm-es átmérő­vel raktárról kapható: Rácz Ármin és Társa, Budapest (VI., Ó-utca 7.) 3654/3 Henaerszék-f°gaskerekek> nengerszen tartalékhen_ gerek, kővasrészek, malomkö­vek minden méretben, henger­szék- és malomgép-alkatrészek jutányos árban kaphatók: Geiger Benő, Budapest (VI., Gömb-utca 36.) ________3505/a Lá llCOk az ös*zes fajták­ban, kivitelekben és méretekben leggyorsabban és legelőnyösebben: Szász Osz­kár vasipari rt.-nál, Buda­pest (VI., Petneházy-utca 74.) 3650 Mindennemű “iszakj dk­kék malmok részére állandóan raktáron. Kérjen árajánlatot: László és Fia műszaki és malomi'elsze- relési kereskedők, Budapest (V., Alkotmány-u. 25.) 3564/a GdnZ 3/8-os, 22/65 szimpla vasszekrénye*, 11/a, 21-es hengerszékek, 2-es há­mozó, 800 mm-es faszekrényes Ganz hengerszékhez kettéosz­tott garat, Exhaustorok, hasz­nált francia kövek, kőjáratok eladók: Kriszháber Károly, Bu­dapest (Podmaniczky-u. 19.) ______________________3478/z Vi llanymotorok dj™d™s6ak vétele, csere, gombolyitás és szakszerű javítása: Szabados, Budapest (V., Váci-út 18.) 77036 Malomgépek sz“0k javítását, átalakítását, fa- és faszéntüzelésű generátorok ké­szítését legolcsóbban vállalja: Reich-gépgyár, Szombathely. Acélneműek csavaráruk, hegesztő­anyagok és egyéb műhelyszük­ségletek: Antal Frigyes és Társa, Budapest, (VI., Vörös- marty-u. 48.) 3522/b Rvmorz vásárol készpénzért ' mindennemű javí­tásra is szoruló villanygépeket, szerszámgépeket, fém vagy fa- megmunkáláshoz. Kölcsönt, elő­legeket folyósít. 3469/d Kisebb malmot keresek bér­be vagy részkereset­re. Részletes leírást kérek: Okrádi-malom, Nagykónyi 78031 több­ezer darab minden méretben, rend­kívül olcsón kaphatók. Javítá­sokat gyári garanciával készí­tünk. Traktorhengerek, főten­gelyek csiszolása és polírozása amerikai rendszerrel a legol­csóbban, gyári garanciával; Solymossy és Társánál, Buda­pest (VIII., Tavaszmező-u. 6.) 3288 Golyóscsapágyak ft£nc7Íialr varró- és kötő­uepszijaK szijakt olajok és zsirok, tömítések legolcsób­ban: Roselh Györgynél, Buda­pest, (Jókai-u. 20/a) 3426le Pvmnr7 Megbízható! Foga- rcymuiz. lomI Márka! Ga_ rancia! Budapest Váci út 50. 3469/a 30/1 00 22/125 IV* T- kett6s és vasszekrényes hengerszékek raktárról azon­nal szállíthatók: Kemény Ma­nó, Budapest (V., Akadémia­utca 21.) 3666/1 8 HP Máv benzinmótor, ko­csira szerelve kapható: Kann és Heller rt., Budapest (Vilmos császár-út 62) 3658/b Besser 2- és 3- sz- Ren­tábei, 3. sz. Wör- ner Radikál, centrifugál-szita olcsón kapható: Rácz Ármin és Tsánál, Budapest (V., Ó- utca 7.) 3654/f Golyóscsapágyházak egy- és kétrészűek minden mé­retben legolcsóbban, már 5 pen­gőtől szállíthatók: Solymossy és Társa, Budapest (VIII., Ta­vaszmező-utca 6.) 3389 Függőleges nált kivitelben kaphatók: Kann és Heller rt., Budapest (Vil­mos császár-út 62.) 3658/d Rentabel- rendszerű, 2. számú, gyári, új hámozógép, továbbá 500 kilogramos tolósúlyos mérlegek raktárról kaphatók. Máv 30 lóerős szívógázmótor, kitűnő karban, kévéiét használva, barnaszéntüzelésre, eladó. Mű­szaki és MalomfeL&zerelési Vál­lalat, Budapest (V., Csáky-u. 8.) 72259 Darálóköveket íah.á™? zógépko­penyeket legjobb kivitelben szállít: Varga Ottó Lajos csi­szolóárugyár, Budapest (VI., Fövény u. 89). Tel.: 2-914-93. 3437 Rvmorznál Villanyszerelési f anyagok, izzók, vasalók, csillárok ajándék­képen garanciával legjobbak, legolcsóbbak. 3469/c 160 és 200 tömlős porszűró- gép kapható: Rácz Ár­min és Társánál, Budapest (VI., Ó-utca 7.) ________3654fv OC/ 1 nnn Bühler dupla töre- "11 tó 21, 22, 21 /a Ganz bengerszékek kaphatók: Rácz Ármin és Tsánál, Budapest (VI., Ó-utca 7.) 3654/a Vizlturbinával f~“pc£ gét. ,,Francis“-rendszerü ví­ziturbinát, továbbá zsilipfel vonót, dugattyús, centrifugál és turbinaszivattyút *tb. ju­tányosán szállít: Miskolci öntöde és Gépgyár Rt. Mis­kolc, Vásártéri-u. 4. Költség­vetés díjtalan 3593 Hídmérleg jíszás-* 'ize­^ des-, százados­mérlegek, használtak és újak olcsón kaphatók- Mérlegüzem, Budapest (VII, Hársfa-u. 3) 3740 Elektromotorok dinam,ó,k' generáto­rok minden nagyságban és áramnemre jutányosán kapha­tók, cserélhetők, javíthatók garancia mellett: Kékkő Ist­ván, Budapest (VI., Nagymező­utca 66.) 3581 Zsákcimkék ,pl,om',)ál< zsS' taligák, kerék- gumizás, zsákzsineg, malomhe­veder, felvonóserleg, facsavar, gumikalapács, lámpabél, szegő­szalag, viaszosvászon, porszű­rőtömlő- és síkszitazacskóanyag készen kapható: Antal Frigyes és Társa műszaki kereskedők­nél, Budapest (VI., Vörösmar- ty-utca 48.) 3522/e Villanymotorok gdj"eakmád: landó raktára, javítóműhely, malmok villamosberendezésé­nek speciális tervezése és sze­relése. Költségvetés díjtalan: Elektroipar, Budapest (Pod- maniczky-utca 43.) 11-37-51 1937/34 Bírói árverésen nagyon ol- 1 csón eladásra kerül Szentesen, Berekhát 4. szám alatt komplett, 5-járatú sík­szitás malom, 2 pár daráskő- vel, teljesen új szíjazattál, közlőművekkel, 20 HP elektró- mótorral, lakóházzal, istállók­kal stb. január 17 én, hétfőn délelőtt 10 órakor. Felvilágo­sítás nyerhető és a malom megtekinthető: dr. Wellisch, szentesi ügyvéd, zárgondnok útján 78167 Német malomip ári szakkönyvek: Baumgartnär: Lehr- und Handbuch für Müllerei und Mühlenbau .............. M 7.— Becher: Mühlen-Diagramme .................. „ 2.4 0 Bilau: Windmühlen einst und jetzt-----­II 2 .50 Böhm: Schälmüllerei ........................................ II 2 .40 Böhm: Hafer- und Reismüllerei .............. II 2 .90 Grosskopf: Wegweiser für Pächter und Verpächter ............................................. 3.80 Hopf: Taschenbuch für Müllerei und Mühlenbau ............................................. 5.— Kosmin: Das Problem der Backfähigkeit „ 7.50 Laute: Wichtige Rechtsfragen der Mül­lers und MUhlenbauers ................... 2.50 Müller: Wasserräder ........................................ ,, 5.1 5 Popp: Buchhaltungs kniffe für Mühlen ,/ 1.40 Scheuch: Von Getreide zum Brot -----­„ 3.9 0 Schrenk: Die Mühlenbuchführung ____ „ 3.2 5 Schrenk: Kalkulation und kaufmänn. Rechnen des Müllers........................ II 3 .45 Beszerezhetők lapunk kiadóhivatalában az ősz­szeg előzetes beküldése ellenében, 1 márka = 1 P és 64 fillért. Postaköltségre 50 fillért kérünk. Eredeti Fordson alkatrészekről új árjegy­zékünket kérje. N« vagyon utánzatot, mert az aradatl ••m drágább. FORD főképviselet Hahn Artur és Társai Budapest, VI. kér., Andrássy út 16. Telefon: •1-136-19. MOLNÁROK ÉS SÜTÖK FIGYELMÉBE! Megjelent Szllasy Alfonz, sűtö- tanonciskolal előadó tanárnak SÜTŐIPARI TECHNIKA c. könyve, melyben több mint 100 oldalon Ismerteti a sütő­üzemet, berendezését, üzem­anyagokat és a liszten kívül a többi segédanyag tulajdonsá­gait és felhasználását. Leírja az erjedés, sütés menetét. Ara 2 pengő, postaköltség 50 fillér. Kapható a kiadóhivatalban T akarékoskodjunk, ahol lehet I Í ratlan törvény, de érde­künk betartani I T örjük le termelési költ­ségeinket ! A lijuk el útját a látha­tatlan veszteségfor- -j. rásoknak ! ■L’l e tűrjünk üzemzavart! Titán gyűrűs öntömitőrendszer Vezérképviselet: Antal Frigyes és Társa Budapest, Vórösmarty-utca 48 Kérjen ismertetőt TÖRÖTT GÉPRÉSZEK repedt, kimart kazánok elektromos hegesztése Lakos ós Székely gépgyár Budapest, VI, Béke-tér 3. sz. UJ berendezések gyártása és hegesztő oktatóműhely. Bérbeadó DUNÁNTÚLON 2 waggonos gőzmalom évi 200 waggon vám és 40 waggon kereske­delmi őrléssel, sok darálással. Csuvározás, cseretelep nincs. Csak tőkeerős egyének le­veleit kérem a kiadóhivatalba „Komoly üzlet 78176“ jeligére. MARTA szabadonlengő síkszita hajtómű Rászerslhetö bármely kétszekrényes slkszltára. Gyárilag javított használt malomgépek. Slkszlták; Siksziták MÁRTA hajtóművel: 24 keretes 800x2000 24 keretes 2000x1500 26 keretes 2000x1500 Nemzeti gabonatisztítógép egy triörrel. Besser hámozógép 3-as, új kiöntéssel golyós­csapágyazással. Rex hámozógép 2-es sz. Nyomóporszűrök 128 és 160 tömlővel Szívóporszűrők 4 és 8 db. 400 mm-es tömlővel Szimpla Reform daratisztítógép Dupla Reform daratisztítógép új németrend­szerű golyóscsapágyazással 24/100 dupla vasszekrényes Bühler hengerszék 22/50-es dupla vasszekrényes Ganz-hengerszék 22/65-ös szimpla faszekrényes Ganz hengerszék 22-es dupla faszekrényes Ganz hengerszék 21-es dupla faszekrényes Ganz hengerszék Hengerrovátkoló és csiszológép Ganz-gyártm. 5-ös és 6-os malomtriőrök. KrCiSlCrMalomberendező Vállalat K. f. t., Budapest, VI., Póthi-út 18 (a régi helyisége mellett). Telefon: 2-916-91. SZéNARUSITO RESZVÉNYTARSASAG Borsodi szenei izivégázgenerátorhoi kazánfűtéshez, csóplóshez, gőzekeszántáshoz, fűtéshez kitiinőan beváltak! Olcsó áraki Pontos klszolgásl Megrendelések: BUDAPEST, V., ZOLTÁN U. 2. szám alatti Irodánkba cfmzendők. Pénzt hoz a házba a MOLNÁROK LAPJA Csak az nem szedi föl, aki nem gondolkozik Hivatalosan előírt malmi könyvek árjegyzéke (csakis malmok részére): Vámfeljegyzési vagy Vámcserekönyv (az egységes vámőrlési könyv) valamennyi vámmalom, vámőrlő, vámcserélő, felöntős ess réjű, vegyesőrlésű malom és cseretelep részére 300 oldalas, oldalanként 12 bárcával, tehát 600 őrlési tétel számára, két perforált és egy rög­zített lappal, kitűnő Irópapíron, legpontosabb egyeztetéssel Ára darabonként P 4.— Ugyanezen könyv, azonos árban, kapható kisalakban is. (Tessék a rendelésnél ezt megjelölni.) Vámdarállási könyv darálások (búza- és rozsdarálás kivételével) számára, kemény kötésben (alkalmas az ©I6- jegyzéses őrlések nyilvántartására is) Ára darabonként P 2.— 3 Gabonaraktárkönyv kemény kötésben. Jó íróképes papíron Ára darabonként P 2.— 4 Őrleményraktárkönyv kemény kötésben, Jó iróképes papíron Ára darabonként P 2.— s- Őrlési (malter*) könyv kemény kötésben, Jó (róképes papíron Ára darabonként P 2.— 6 Pénztárkönyv kemény kötésben, Jó Iróképes papíron Ára darabonként P 2.— Folyószámlakönyv kemény kötésben, Jó (róképes papíron Ára darabonként P 2.— 8 Tárolási könyv kemény kötésben, Jó Iróképes papíron Ára darabonként P 2.— 9 Idegenkereskedelmi őrlés könyve Jó (róképes papíron Ára darabonként P 2.— 10 Őrletgyüjtő-könyv felöntéses csereőrlóst végző malmok számára. Jó Iróképes papíron Ára darabonként P 2.— 11 Zsákbárca külön a gabonához (sárga) és külön az őrle­ményhez (rózsaszín), 500 drb-ként 1.— 3 darab előírásos 12 Munkarend-nyomtatvány és egy kérvényminta összesen P 1.2B 13. Az egységes vámolási könyvhöz szüksége» pontos alátÁtlan kemény préselt mérető anyagból Ára darabonként 40 fillér 14. Könyvrendelőinknek a kfvánt mennyiségű tájékoztató-nyomtatványokat díjmentesen küldjük (Egyébként 3 db éra P 1.—) 15 Mval6 Indigópapír 2 darabonként 50 fillér 16 Kenyérnyúlósodás megakadályozását ismertető nyomtatvány 10 darab ára 50 fillér A megrendelésnél kérjük a szükséges könyveket és nyomtatványokat pontosan felsorolni. A 6. és 7. sorszámú könyvek kivételével az összes könyveket szabályszerű pénzügyigaz­gatósági láttamozással szállítjuk, ami az egész országban érvényes. Postaköltséget s megrendelő a kézbesítés kor fizeti. Az utánvéttel való megrendelés túlságosan megdrágítja a szállítástl MOLNÁROK lapja kiadóhivatala BUDAPEST, VI, PODMANICZKY-UTCA 31.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents