Automobil Motorsport-Turizmus Közlekedés-Útépítés, 1930 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1930-01-15 / 1. szám

A MAGYAR TOURING CLUB HIVATALOS LAPJA Offici elles Organ des Magyar Touring Clubi Journal Officlel du Magyar Touring Club Official Fortnightly of the Magyar Touring Club I Organo Ufficiale del Magyar Touring Club FeielAs szerkesztő: MEGJELENIK Helyettes szerkesztő : DÉVÁN ISTVÁN HAVONTA KÉTSZER DÁRDAY-ABRIANI DEZSŐ DR. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest,VI.,Rózsa-u. 111.IV. em. Tel.: Aut.i36-64. Hivatalos órák d. e. 9— d.u.2-lg Postatakarékpénztári csekkszámla: 34240. Előfizetési díjak; Magyarországon évi 24 pengő, Ausztriában évi 35 schilling, Jugoszláviában évi 500 dinár, Csehszlovákiában évi 160 cseh korona, Romániában évi 1200 lei. HIVATALOS RÉSZ A Magyar Touring Club vezetősége. Elnök: nagybudaíai Vermes Gyula földbirtokos. Alel- nökök: borhi Borhy István földbirtokos, Quitt­ner Ervin műépítész. Végrehajtó-bizottság: Máry Dezső alezredes, dr. Kovács Sebestyén László Magyar Általános Hitelbank-igazgató. Harsányi Jenő oki. mérnök. Választott választ­mányi tagok: Ifj. Csonka János mérnök, dr. Glósz Miklós mim titkár, Haag Dezső „Han­gya“ főmérnök, dr. Hajós Imre, Harsányi Jenő Okleveles mérnök, Havas Jenő vezérigazgató, Kirsch - ner Béla Autótaxi r.-t. igazgató, Korbuly Géza föld- birtokos, dr. Kovács Sebestyén László Magyar Általá­nos Hitelbank-igazgató, Lindner Ernő m. ,kir. főmér­nök, Pilaszanovich Antal ny. min. tanácsos, Sissovich József Autótaxi r.-t. igazgató. — Hatósági megbízottak a Magyar Touring Club választmányában: Brunswick György őrnagy, Kormányzóság, dr. Tormay Géza ál­lamtitkár, Forster Gyula h. államtitkár és Markhot Jenő min. tanácsos a Keresk. minisztérium, dr. Komtz Endre min. tanácsos, Belügyminisztérium, Makó Kié­ger Sándor min. tanácsos, Népjóléti minisztérium, dr. Magyary-Kossa József min. titkár, Pénzügyminiszté­rium, Máry Dezső alezredes, Honvédelmi minisztérium, Pisztelka Rezső ezredes, Honvédfőpar.-ság részéről. Meghívott választmányi tagok: Andrássy Sándor v. b. t. t., Erődy-Harrach Tihamér orsz. képviselő, Ehrmann Kornél Magyar Ruggyantaárugyár-igazgató, Iványi Gusztáv m. kir. százados, Kornfeld Pál báró, Adminis- trateur Délégué, Magyar Általános Hitelbank, Rassay Károly orsz. képviselő, Szilágyi Lajos orsz. képviselő, dr. Shvoy Kálmán tábornok, Vojnits Miklós báró orsz. képviselő és dr. Tausz Béla, az Idegenforg. Szöv. alelnöke. Választmányi póttagok: Bér nárd Győző min. osztálytanácsos és Szabó Ár­pád mérnök. Számvizsgáló-bizottság: Borossy Jenő magántisztv., Pintér Károly magántisztv. és Rock István vezérigazg. Póttagok: báró Kazy Ferenc miniszteri titkár és Münnich Aladár műépítész. Ügyész: Dr. |Vermes Nándor ügy­véd. Főtitkár: Kirchknopf Ernő nyugalmazott konzul * Triptique-t, cornet-t és nemzetközi útigazolványt a Magyar Touring Club csak tagjainak ad ki. A trip- tique ára országonként 10 pengő. A carnet ára 30 P. A nemzetközi útigazolvány autóvezetőknek 20, motor­kerékpárvezetőknek 10 pengő. A vámszavatossági biz­tosítás díjai motorkerékpárnál 4—9 pengő, automobi­loknál 18—36 pengőig terjednek. Mindezen díjtételek egy évi időtartamra értendők. A Magyar Touring Club hivatalos helysége: Buda­pest, V., Deák Ferenc-u. 10. I. em. Hivatalos órák: d. e. 10—2-ig, d. u. 4—6-ig. A Magyar Touring Club tagjai négyfélék, a) Ala­pító tagok: Felvételi díj 40 pengő. Tagsági díj egyszer- smindeukorra jogi személyeknél 600 pengő, magán­személyeknél 300 pengő, b) Rendes tagok: Felvételi díj 40 pengő. Évi tagdíj három évre szóló kötelezettség mellett, évi 40 pengő, c) Pártoló tagok: Felvételi díj 12 pengő. Tagsági díj két évre szóló kötelezettség mellett évi 12 pengő, d) Junior-tagok (kiskorúak): Felvételi díj 6 pengő. Tagsági díj két évre szóló kötelezettség mel­lett, évi 6 pengő.---­----- 11 ---­A MAGYAR TOURING CLUB ÜTXELENTÉSEI 1929 január 10. Magyarország. Az országutak kivétel nélkül jár­hatók. Tekintettel a tartós hidegre, az utak mindenütt kőkeményre vannak fagyva. A Mátrában a hőmennyi­ség meghaladja a 10—15 centimétert, ennek dacára a Mátra-hágó útvonala hóláncok nélkül is kitünően jár­ható. A bitumenes, keramit-, beton- és aszfaltutak a lefagyott ködpárák következtében néhol nagyon csúsz­nak, ezért hasonló borkolatú utakon a vezetésnél kettő­zött figyelem ajánltatik. Ausztria. At. alanti alpesi hágók jelenleg az auto­mobilforgalom számára zárva vannak: Arlberg, St. Anton és Langen között, Resehenscheidegg 60 cm. ma­gas hófúvások, Flexenpass, Pass Thurn, Katschberg, Kadstädter Tauern, Turracherhöhe, Loiblpasis, Kaemt- ner Seeberg, Glockner-strasse, Kreuzberg, Phyrnpass, Pötschenpass, Pass Gschütt, Gesäuse, Stubalpe, Pack- sattel, valamint a Mariazellbe vezető utak, mint a Zel­lerain, az Annaberg és a Niederalpl. Hólánccal jár­hatók: A Fernpass, Brenner, valamint az Innsbruck— Salzburg-útvonal Wörgl-ön keresztül (kb. 30 cm. hó- magasság), a Pass Lueg, a Radstadt—Liezen-vonal egyes szakaszain hófúvások (eltakarítás folyamatban), A nagy osztrák fővonalak: Wien—Semmering—Bruck

Next

/
Thumbnails
Contents