A szikvízipar, 1932 (7. évfolyam, 1-12. szám)

1932-01-01 / 1. szám

A Szikvizipar című lap díjmentes melléklete MAGYAR SZIKVIZIPAR A SZIKVIZGYÁROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE VI. évfolyam Budapest, 1932. január hó 1. szám Sí üorcsmáros iparág is sürgeti a képesítést A képesítés minden szakmában a nívó emelését jelenti — A Magyar Szikvizipar tudósítójától. — A gazdasági helyzet folytonos rosszabbodása önvéde­lemre kényszeríti az egyes ipari szakmákat. A szikvizipar évtizedek óta harcol a képesítésért, harcolt már akkor is, amikor még jól ment a dolga, amikor nem gyötörte a munkanélküliség és a kiélesedett konkurencia, de foko­zottabb harcra kényszeríti a mai sívár, csaknem vigaszta­lan helyzete. A kormánynak meg kell adnia a módot ój lehetőséget a megélhetésre, már pedig valamennyi szik­vizes ■ egzisztencia veszendőbe megy, ha a képesítés vagy legalább is a számhozkötöttség a folyton nagyobbodó kon­kurenciától és a betolakodó kontárizmustól meg nem óvja. Hogy mennyire igaza van a szikvízszakmának, azt mi sem mutatja jobban, minthogy már a Icorcsmárosok is kö­vetelik a képesítéshez kötöttséget, nem azért, mert ipari monopóliumot akarnak szerezni vele, hanem főként azért, mert belátják, hogy a korcsmáros ipar gyakorlását is szaktudáshoz kell kötni, életcélnak és nem végső menedék­nek, kontárok eldorádójának. Novotny Béla, a Budapesti Korcsmárosok Ipart ár salátának elnöke igen érdekes cikk­ben fejtette ki, hogy a képesítést mindössze két tényező­höz kívánja kötni: 1. A borkezelési tanfolyam sikeres el­végzéséhez, kiegészítve a sörkezelés tanulmányozásával. 2. Az egytál étel fogalmáig terjedő ételek elkészítésének vizsgájához. Ennél súlyosabb jellegű képesítést a koresma­BaMtöpftHg miatt ialaizlotl a közgyűlését-— A Magyar Szikvizipar tudósítójától. — A Szikvízgpárosok Országos Szövetsége december hó 30.-ra rendes évi közgyűlést hivott össze a Central-kávé- ház külön termébe. A közgyűlés azonban elmaradt, mert a tagok nem jelentek meg kellő számban, úgyhogy az alap­szabályok értelmében a közgyűlést január 27.-re kellett elhalasztani, amikor feltétlenül megtartják, a megjelentek számára való tekintet nélkül is. Kérjük a t. Kartársakat, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg. Jubileum. A Magyar Szaklapok Országos Egye­sületének intézőbizottsága küldöttségileg tisztelgett Jutassy Ödön vezetése mellett ügyvezető elnökénél, Dr. Radványi Lászlónál, abból az alkalomból, hogy lapja, Az Üzlet, huszonötödik évfolyamát betöltötte. Az Österreichischer Fachschriftsteller-Verband a ju­bilánst dísztagjának választotta meg s az erről szóló díszoklevelet küldöttségileg szándékozik Budapestre hozni. ipar lényege nem bír el és reá nem alkalmazhatók a ta- nonckodás, vagy pincéri évek túlzottan szigorú előfel­tételei. Nagyon helyesen mondja a Korcsmárosok Ipartársu­latának elnöke, hogy „a korcsmaipari képesítésnek egyéb országos szempontból is olyannak kell lennie, hogy az el­helyezkedési akadályokkal kiizködő magyar középosztály megtalálja az idevezető útat. A képesítés a korcsmaipar színvonalának emelését jelenti. A jobb színvonal pedig fokozottabb megélhetést! lehetőségeket biztosít, végeredmé­nyében az egykor nagyra becsült és földi javakban bővel kedő, de' ma koldusszegény korcsmaipar új reneszán­szát.“ Szívből kívánjuk a korcsmaipar felvirágzását, hiszen nekünk is elsőrangú érdekünk az italmérők megélhetésé­nek javulása. Megértjük és átérezzük tehát a sok bajt, amit a korcsmárosoknak a betolakodó kontárok okoznak. Szívünkből beszél az ipartársulati elnök, amikor a szín­vonal emelkedését várja a képesítéstől. A szikvízszaktna is a nívó emelkedését várja és reméli a képesítéstök A szín­vonal emelkedése végtelenül fontos a szikvíziparágban, mert a szikvíz közfogyasztás tárgyát képező üdítőital és így közegészségügyi jelentősége van annak, hogy a szik- vízüzemeket szakszerűen vezessék. KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. A Szikvízgpárosok Országos Szövetsége 1932. január hó 27-én, délután 4 órakor RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉST* tart, amelyre tagjait ezennel meghívja . az Elnökség. A közgyűlés helye a Központi Central kávéház (IV , Egyetem-utca 1.) különterme. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó és beszámoló az 1930. évről. 2. Beszámoló a szakma helyzetéről. 3'. Pénztári számvizsgáló jelentés és felmentvény. 4. Az 1931. évi költségelőirányzat tudomásul vétele. 5. A megüresedett tisztségek betöltése. 6. Indítványok. . * A közgyűlés a megjelenő tagok számára való tekin­tet nélkül határozatképes.

Next

/
Thumbnails
Contents