Technikai Kurir, 1932 (3. évfolyam, 1-10. szám)

1932-01-01 / 1. szám

TECHNIKAI KURÍR 3 ad arra, hogy a dehydratisatiós görbék alapján a gánti bauxitokait (a harsányhegyi és bihari is) diaszportypusu bauxitoknak kell minősíteni, holott diaszport nem is tartal­maznak. A fölös viz mennyiségét ki is lehet számítani: ha pedig keressük az összefüggést e fölösleg és a többi alkat­rész között, akkor azt látjuk, hogy az szorosan a kovasav- tartalommal van összefüggésben. Ott, ahol a kovasav sok, a többletviz is lényegesen magasabb, ahol a kovasav mennyi­sége csekély (tiszta bauxitok), ott a számított HsO : AI2O3 hányados inkább megközelíti a teoretikus 0.1767-et. Előadó ebből következteti, hogy az absorbeált viz (gel-viz) nem az aluminiumhydroxiddal (oxidhidráttal1), hanem a kovásav- tartalommal áll összefüggésben, illetve, minthogy a kovasav alumimumhydroszilikát formájában van kötve, ezzel az aluminiumhydroszilikáttal, mely a hevítéskor a kaolin sajátságait mutatja. Ebből viszont útmutatást nyerünk a gánti bauxitok genéziséhez. Eszerint ez az aluminiumhyd- roszilikát nem egyszerűen földpátok elbomlásából keletkez­hetett, hanem kovasavgelnek (alkali sziliikátokiiak) alumi- niuinhydroxiddal (aluminiumsóknak) egymásra való hatá­sából. Az ilyképpen levált, lecsapódott hydroszilikátok tar­talmaznak absorbeált vizet, mely igy a magasabb (0.2—0.3) hányadosokat okozza. 1. Hidrargillit. 2. Diaszpor. 3-4. Limonit. 5. Kaolin. ö/b, в. 7, !), 10. Kamitok. A dehydratisatiós görbék és a velük kapcsolatosan végzett vizsgálatok (kovasav kötési módja, a H20 : А1аОз arányra vonatkozó számítások, stb.) világosságot derítenek a gánti bauxitok felvetett problémáira és bár ez nem volt célja a kutató munkának, alkalmat és adatokat adnak arra, hogy a gánti bauxitok keletkezésének magyarázatára el­méletet állítsunk fel, vagy ehhez adatokat szolgáltassunk. Az előadó szerint a gánti bauxitok nem egyebek, mint a természetben lefolyt kémiai reakciók eredményei. Ha a keletkezett hydroxidok (vas és aluminiumhydroxid) kova­savval vagy alkaliszilikátokkal találkoztak, több vagy ke­vesebb aluminiumhydroszilikátot tartalmazó „bauxit“ ke­letkezett, melyek ha egyszer már legalább kb. 300 C°-ra fel voltak hevítve, ez megtörténhetett már keletkezésük idején is, a paleocénben, akkor arra is magyarázatot talá­lunk, hogy limonites bauxitok mellett olyan bauxitok is vannak, melyekben a vasoxid már nincs hydratisálva, de az aluminiumoxid még „diaszporszerüen“ hydratisálva van, és hogy miért diaszporos és nem hydrargillites dehydratisatiós görbét adnak bauxitjaink. HÍREK Helyesbítés. Múlt évi 12. számunknak 3. oldalán „Vitaestély, stb.“ cim alatti közleményünk 1. bekezdése utolsó sorát a következőképpen helyesbitjük: „Egyesüle­tünkben f. évi november hó 4-én tartott vitaestélyen a m. kir. Szabadalmi Bíróság nem volt képviselve“. Mikulás-est egyesületünkben. December 5-én hangu­latos és kedélyes tea-estélyt rendeztünk, amelyen a köz­élet számos kitűnősége is résztvett. A megjelenteket az egyesület vigalmi bizottsága: Pillitz Dezső, Inzelt István és Kaicz István tagok fogadták. Nagy tetszést aratott dr. Knapp Oszkár hegediijátéka Kramz Magda zongora- kíséretével, Hamvai Anna előadómüvésznő szavalata és Sachs René zongorajátéka. A hangverseny után a meg­jelentek a Waldmann-jazz hangjai mellett a hajnali órákig táncoltak. A kitünően sikerült este arra ösztönzi a vigalmi bizottságot, hogy a tél folyamán többször is rendezzenek tea-estélyeket, melyeknek időpontját lagtár- sainkkal idejében közölni fogjuk. Egyesületi élet. November hó 25-én egyesületünk he­lyiségében Györki József kartársunk tartott előadást. „Dehydratisatiós kísérletek bauxitokkal és bauxitásvá- nyokkal“ címen, melynek kivonatát lapunk más he­lyén közöljük. Az előadást vita követte, amelyben Pfei­fer professzor ur, dr. Vásárhelyi, dr. Dubovitz, Heidel­berg kartárs urak vettek részt. December hó 16-án dr. Solt Lajos gyárigazgató ur kar társunk tartott előadást „A hig (11. n. kamara) kénsav gyártásának újabb módszereidről. Az előadást követő vi­tában dr. Seidl, Nemes, dr. Vásárhelyi, dr. Dubovitz. Haskó kartárs urak vettek részt. Múlt számunkban kértük tagjainkat, hogy a laphoz mellékelt körlevelet kitölteni szíveskedjenek. Miután a körlevelet többen nem küldték vissza, feltételezzük, hogy az elkallódott. Kérjük tagjainkat, hogy a kitöltendő kör­levelet titkárságunknál átvenni szíveskedjenek. Választmányi ülés. Egyesületünk választmánya decem­ber hó 9-én ülést tartott. Az ülésen megtárgyalták a ve­gyészmérnöki szükségmunkával kapcsolatos lépéseket. A november 4-i vitaestélv alkalmával dr. Vásárhelyi László indítványt terjesztett elő a szabadalmi bírák létszámának szaporítása és a szabadalmi bíróság könyvtára kiépítése érdekében. Ezen elfogadott indítvánnyal kapcsolatban a je­lenlegi választmányi ülés bizottságot küldött ki az ügy megtárgyalására. A bizottság előadója dr. Vásárhelyi, tag­jai: dr. Friedl Gusztáv, Bródy György, Kernauer Zsig- mond, Wirkmann József, dr. Dubovitz Hugó, Szilasi Imre. A választmány elhatározza, hogy kérvényt intéz a keres­kedelmi minisztériumhoz a Technológiai Könyvtár Bará­tainak Egyesülete támogatása ügyében. Határozattal kérte fel a választmány az egyesület tagjait, hogy használják fel összeköttetéseiket az egyesület anyagi támogatása érde­kében. A választmány tagokul veszi fel a következő kar­társakat: dr Angyal Lászlőné, sz. Tauber Márta dr.. Bolgár László, dr. Fehér István, Garai Imre Szőreg, dr. Gold János, dr. Hajós György, Haskó Gábor, dr. Ke­néz Imre, Kunos Ferenc, dr. Messinger József, Steiner Ti­bor. Szigeti György, Vajda Lászlót. Dr. Gerecs Árpád és Neumann Elek tagok kilépését tudomásul veszi a választ­mány. Dízelt választmányi tag indítványozza, hogy foglal kozzunk különleges gyógyszereknek magyar termékekkel való pótlásával; ez irányban felterjesztést kellene intézni a pénzügyi és kereskedelmi minisztériumhoz. Az indít­ványt elfogadják és elhatározzák, hogy ebben az ügyben vitaestélyt fognak tartani. A választmány elhatározza, hogy az egyesület könyveit a tulajdonjog teljes fentartása mellett, megőrzés végett átadja a Technológiai Könyvtár Barátainak Egyesületének és megbízza ifj. Sűrű Jánost, hogy a könyveket személyes felügyeletével és pontos lel­tár készítése mellett adja át.

Next

/
Thumbnails
Contents