Tejgazdasági Szemle, 1944 (24. évfolyam, 1-23. szám)

1944-01-15 / 1. szám

(/Yirvifo&v. { XXIV. ÉVFOLYAM. 1. SZÁM ^" BUDAPEST, 1944. JANUÁR 15. ‘ T* ­vég ueg .vitt ta ^®n3nrtámak TEJGÄZDASÄüimnLE EGYETEMES TEJGAZDASÁGI, TEJTERMÉKIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKLAP SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, 1., VAK BOTTYÁN-U. 3., III. TELEFON: 2—591 -52. Hivatalos órák - naponta 10—12 óra között. LAPTULAJDONOS Felelős s^erlfé^Eíp~es özv. Dr. VÄCS SB SSL I MEGJELENIK MINDEN HÓ 15-ÉN ES 30-AN ELŐFIZETÉSI Ara NEGYEDÉVRE 4.80 P, FÉLÉVRE 9 P, Egyes szám 80 fii Külföldre a fenti árak kétszerese. Postafakaréknénztari csekkszámla 49128. rrvy------------------------s 1( tulajdona , *)] Propaganda és szaktudás a többtejtermelés szolgálatában Néhány évvel ezelőtt a „boldog béke években ' világ­szerte propaganda munkát kellett kifejteni, hogy a túlsá­gos bőségesen termelt tej megfelelő értékesülésre találjon. Valósággal hozzá kellett szoktatni a lakosság egyes rétegeit a fogyasztásához; meg kellett egyes rétegekkel ismertetni a tejet és meg kellett őket tanítani arra, hogy a tej milyen rendkívül fontos táplálék és élelmiszer az emberi élelme­zésben. Visszaemlékezve ezekre a jelenségekre, bizony eléggé elszomorító volt azt tapasztalni, hogy pl. Budapes­ten a külvárosokban sok olyan iskolás gyermek akadt, aki még addig nem látott tejet és nem ismerte azt, amíg csak a magyar országos tejpropaganda bizottság által megszer­vezett és beállított iskolai tejtáplálás alkalmából az ilyen gyermekek is tejhez jutottak. Nem volt ez olyan régen és máris rendkívüli változás állott be a tejellátás terén. Ak­kor a sok tejet kelleti elfogyasztatni a lakossággal; 'most pedig a termelőket kell arra buzdítani, hogy több tejet ter­meljenek, hogy jusson abból mindenkinek, akinek erre szük­sége van. Kétségtelen, hogy a világszerte kifejtett tejfogyasz- iási propaganda annyira megtanította és megkedveltette min­den ország lakosaival a tejet, hogy a nagymértékű fogyasztás nemcsak hogy a propagálás idejében honosult meg, hanem megmaradt későbbre, sőt mostanra is, amikor már sokkal kevesebb a tejtermelés és kevesebb a forgalomba kerülő tej. Mert éppen a propaganda munka alapján igen nagyszámú olyan ember is megszokta és megszerette a tejet, akik az­előtt nemcsak, hogy nem fogyasztották, de le is kicsinyel- lék és csak mint a gyermek és beteg élelmét, táplálékát lekintették. Hogy tehát most kevés a termelt és forgalomba kerülő tej és nem jut belőle elegendő mennyiség mindenki­nek. annak nem csupán az az oka, hogy a termelés a ta­karmányszűke és más egyéb hiányok és körülmények miatt visszaesett, hanem az is, hogy a tejet megszerető lakosság most is ragaszkodik a tejfogyasztáshoz. Másfelől pedig különösen a termelőknél még fokozódott is a tejfogyasztás, más élelmiszerek és élelmianyagok csökkent volfa követ­keztében. A tejtermelés visszaesése azonban nemcsak nálunk mutatkozott, hanem az egyetlen Németbirodalmat kivéve Európa összes államaiban is. Különösen a háború kezdete óla indult meg a csökkenés és fokzódott olyan mértékben, hogy a mai tejhiány komoly veszedelmeket jelenthet álta­lános egészségügyi szempontokból is. Ennek a körülmény­nek a fontosságát ismerték fel irányadó körök akkor, ami kor nagyszabású „Több tejet“ címmel kiállítást szervezték meg és propaganda körútra indítottak el először a Protek­torátusban és azután Németország különböző tejtermelői vidékeire. Elkövetkezett tehát az a helyzet, hogy most már a termelőknek kell bemutató, oktató és termelést előmoz­dító propaganda kiállítást rendezni és ennek keretében 'be- • mutatni mindazokat a tényezőket, amelyek igénybevételé­vel és felhasználásával a több tejtermelést csakugyan meg lehet valósítani. Nem akarunk itt különösebben kitérni arra a nagy­vonalú termelési és üzemi beszállítási propaganda munkára, amelyet a Németbirodalomban már hosszú évek óta meg­indítottak; jelenleg is folytatnak és amelyeknek kiváló eredményeit a Tejgazdasági Szemlében minden alkalommal ismertettük. Itt inkább csak arra akarjuk a hangsúlyt helyezni, hogy éppen abban a Németbirodalomban, amely­ben a háború alatt is növekedett a tejtermelés, szerveznek olyan kiállítást és Viszik birodalomszerte bemutatni, amely­ben a termelőket fokozott mértékben oktatják és felvilágo­sítják, hogy hogyan lehet még több és alaposabb tudással, gondossággal és széleskörű megalapozással a tejtermelést még inkább növelni. Ezt a többtejtermelésre felszólító és buzdító kiállítást még a múlt év elején Prágában mutatták be legelőbb és a Protektorátusban 20 városban és községben állították ki és több, mint 1/2 millió ember nézhette meg. Szep­tembertől kezdve már a birodalom termelői területein tartott a kiállítás bemutatása és itt még bizonyára sokkal több helyen és sokkal nagvobbszámú termelő okulhat az oil látottakból. A kiállítás nagyszámú képben, rajzban és egészen rövid, könnyen érthető szövegekben láttatja a tejtermelés minden mozzanatát. Mindenek előtt azt érteti meg a néző­vel, hogy a tejtermelés emelésére mennyire fontos a cél­szerű és szakszerű állat kiválasztás és állat nevelés; a ta­karmánytermelés helyes beállítása; a termelés emelésére irányuló takarmányozás; az egészséges istállózás; az álla­tok egészségügyi ellenőrzése és gondos, szakszerű ápolása és a tejelési ellenőrzés lökéletesítése. A magyarázó szöveg hangsúlyozza, hogy a tejelési öröklékenységet a borjúk helyes és célszerű nevelésével lehet biztosítani. Képekben mutatja be a borjúnevelés hi­báit, ezek között első sorban is rosszalja a borjúk egészség­telen, szellőzetlen, sötét, nedves istállókban való tartását; a borjúk megkötözését; a kifutó nélküli Istállóban tartást; a helytelen itatást és takarmányozást; különösen a rossz minőségű széna etetését és a célszerűtlenül felállílotl jászlakat stb. Hangsúlyozza, hogy a nevelés hibái sok ká­ros következménnyel járhatnak, mint pl. hiányos fejlődés, gyenge csontrendszer és ezeknek a hibáknak messzemenő következményei is lehetnek, amennyiben a későbbi tejter­melésre kedvezőtlen hatást gyakorolnak. Ugyancsak képekben mutatja be a borjú helyes istál­lózását. A borjúkat a tehenektől elkülönített helyen kell tartani. A borjúk itatására a megfelelő mennyiségű tejet és a legjobb minőségű szénát kell biztosítani; az erőtakar-

Next

/
Thumbnails
Contents