Magyar Vasmunkások Lapja, 1944 (5. évfolyam, 1-5. szám)

1944-01-15 / 1. szám

2. oldal MAGYAR VASMUNKÁSOK LAPJA 1944 semmit. Amit a munkásság eddig elért, ait a szer­vezettség erejével sikerült elérni, kiverekedni. Szervezkedjünk, hogy jobb életet, jogokat biztosító törvények védjék a munkást. Végül pedig szervez­kedjünk azért, hogy ezeken túl a szervezettség ere­jével kiharcoljunk egy olyan társadalmat, amelyben nem kell a mindennapi kenyérért is körömmel vere­kedni. Üdvözlöm az öreg harcosokat és mi, Ifjúmunkások, Ígérjük, hogy amit ők elkezdtek, azt mi folytatjuk és hisszük, hogy célunkat; a szocializmust meg is valósítjuk. Mindkét beszédet a közönség lelkesen meg­tapsolta és utána folytatódott a művészi szín­vonalú műsor, amelynek keretében Lénával Andor operaénekes a Sevillai borbély című operából adott elő, majd elénekelte Löwe: Az óra, című szerzeményét és a gyönyörű dali am ú Zúgó folyam című dalt, amelyet meg is kellett ismételnie, oly nagy tetszést váltott ki. Orsolya Erzsébet lebilincselő művészettel adta elő Babits Mihály: Cigánydal, Koszto­lányi: Boldog szomorú dal és Ady: Rémület imája című költeményét. Baló Elemér színművész Tompa: Diogenes lámpájával. Brrda József: Vallomás és József Attila: Medvetánc című versét adta elő rend­kívüli «ikerrel, majd Fellegi Teri szinművésznő elénekelte Petőfi megzenésített költeményét, a Szeptember végén-1, Kipling-töl a Gyarmati katona balladájá t oly sikerrel, ho^y a közön­ség alig tudott tőle megválni, ezért ráadásul az ő lures Kis dobos át adta elő kirobbanó sikerrel. A nagyszabású ünnepi müsqrt a Vasas­tornászok Arany János; Hídavatás című drá­mai jelenetével ért véget, Akik részt vettek az ünnepélyen, annak be­fejeztével lélekben felfrissülve és szellemiek­ben gazdagabban távozlak el. a—w»*n^ii mspmmmm—wi———bm> Visszapillantás Az idő kereke ismét fotdult lemét el­múlt e$»y év teli ve-fjftstsp.i ' ni , - • v. —M évűt?»! Pedig nem így gondoltuk Abban a reményben lér' l>ét. bogy az éviek ót- nyer és a vilé^f né sát élvezbtttí fe­delemmel. Óv előtt. - küszö- Ajezóst ál dél­ibb *\t ciójuk eredményeként 6093 új tag lépett a Szö­vetségbe. Ennyi taggal lett erősebb, nagyobb a vasasok tábora, E munkát értékében kima­gaslóan emeli, bogy e 6093 szaktáre megszerve­zése nem fantasztikus ígéretek, demagóg ki­jelentések, vagy fenyegetések révén vált lehe­tő vé., Nem! Agitáló szaktárcáink megmagya­rázták nekik, hogy a szervezettség nem jelent kényelmet, hanem munkát én áldozatot. Nem mennyed mannaként hull majd ölükbe a jólét hanem azért harcolni kell. És szaktársaink ennek ellenére is vállalták a szervezettséggel járó kockázatot. Ez a cselekedet veti előre árnyékát ez évben- Az idő azt parancsolta, hogy soraink megerő­sítése érdekében agitálni kelL Ennek szüksé­gessége az idén még fokozottabb mértékben áll fenn. Ismerve szaktárcáinkat tudjuk, hogy e munkának is majd megfelelnek, mintegy vá­laszként azoknak, akik már holt hírünket kol- nortálták. Ügy érezzük, hogy Szövetségünk összes tag­jainak véleményét tolmácsoljuk, midőn azok­nak a szaktárcáknak^ akik az agitációban resztvettek és ezzel értékes szolgálatot tettek a nagy vasascsaládjjak, e helyen köszönetét roon- dunk. Új napibérosztályozés a társadalombiztosításban A belügyminiszter a Budapesti Közlöny 279. számában megjelent három rendeletével újból módosította a betegség- és öregségbiztosítás egyes intézkedéseit. Mindhárom rendelet elő­írásai visszamenőleges hatállyal november 29-én életbeléptek. A rendelet megszüntette mindkét biztosítási ágazatban az első napibérosztályt és november 29-től azok a munkások, akik eddig az 1. napibérosztályban voltak bejelentve, úgy betegség, mint öregség esetére a 2. napibér- osztályba soroztattak át. A rendelet intézkedései szerint a munkáltatók kötelesek azokat a munkásokat, akik november 29-én, vagy azóta üzeműikben alkalmazásban voltak vagy vannak és napikeresetük a 9.60 pengőt meghaladta, újra bejelenteni, hogy új bosorozásuk az új rendelkezéseknek megfele­lően történhessék meg. A betegségbiztosításban eddig a legmagasabb napibérosztály a 12-es volt. November 29-től új négy napibérosztály keletkezett. Ebben a négy új napibérosztályban nagyobbak a járu* tkok és nagyobb a készpénzszolgáltatás Is. 4z öregségi biztosításban a napibérosztály eddigi tizenkettőről húszra bővíttetett ki. 'n a biztosítási ágban az új 13—20. napibér- vban fizetendő nagyobb járulékon kívül napibérosztályban is emelkedtek a járo­mért a járadékpótlék velejárójaként b megállapított járulékpótlék öejzegét 'M járadékpótléko'ás fedezésére az oibér l.l'B-ára emelték. Az egyes vokban november 29-től fizetendő a következőkben ismertetjük: rtositattak új járulékai: Akkor Ebből fizet a raun­•- I az öreg­ségi az összes ' r n 1 k y h é t r e kás-.40-.92 —.46 64 1.48 —.74 90 2.08 1.04 5 2.68 1.34 1 3.26 1.63 3-88 1.94 4.44 2.22 5.04 2.52 5.64 2.82 6.22 3.11 6.82 5.41 7.38 3.69 7.98 8.99 8 58 4.29 9.16 4.58 9.42 4.71 9.66 4.83 9.92 4.96 10.20 5.10 'ember 29-ét ri hét) kell lései szerint két utolsó dig le nem ?s járulók- e eső bór­gségi blz- tottak is öregségi reájuk is oportban beállítva ezőkben A havifizetéses alkalmazottak (művezetők} új öregségi járuléka: Napibér­osztály Eddigi | ÜJ Napiból osztály Eddigi | Ül napi Járulék napi járulék A —.10-.12 0 —.76-,86 B —.20 —.22 B —.88 1.— 0-.30 —.34 I-.98 1.12 D —.42 —.4« K 1.10 1.26 E —M —.60 L 1.22 1.38 F-.64 —.74 M 1.34 1.5; Négy osztállyal szaporították a napibéroszr tályok számát. Igaz, hogy ez az intézkedés a napi 9.60 pengőnél többet keresőket részben kedvezőbb helyzetbe hozta. Az alulbiztosítást azonban nem szüntette meg, mert az»}k, akik­nek a keresete a napi 12 pengőt meghaladja, tovább is alulbiztosítottak maradtak. A négy új napibérosztályban megállapított készpénz­szolgáltatások összegét a következőkben ismer­tetjük: Az ipari munkások új készpénzszolgáltatásais Napibér­osztályban H A táppénzpótlék Temetési Járandó­SÓK A biztosi tott terhességi járandó­sága naponta feleség­nek gyermek­nek n a P o n t a 13 5.50 f—*»28-.a 800.— fr.,. 14 5.94 (—.30 r—.12 824.­6.48 15 6.38 »—.32 —.13 848.— 6.96 16 6.82 —M-.14 372.— « 7.44 Erre az új szolgáltatásra csak annak a beteg- állományban lévőnek van joga, akinek a meg betegedést megelőző munkanapja december 29-én, vagy későbbi időpont volt Ez az új rendezés semmi mást nem jelent, mint azt hogy a járulékbevétel emelkedik. Az új négy napibérosztályban nagyobb ugyan a készpénzszolgáltatás, de az a nagyobb járulék következménye«, ellenben a 2—12. napibérosz­tályban maradt biztosítottak táppénze ma is csak annyi, mint volt néhány évvel ezelőtt —gól— MOZGALOM Ifjúság a mozgalomban Mozgalmi életünkben nem lehet megállás, mert ez pusztulást jelent Ebből a szempontból Szövetségünk jövője, fennmaradás* és fejlő­dése érdekében rendkívüli fontos, hogy ez be ne következzék. Ezt pedig csak úgy érhetjük eb ha a küzdelemben elfáradt és kiöregedett harcosok helyét felviláarosult, öntudatos, józan és bátor fiatal szaktársak foglalják el és betöl­tik azokat a tisztségeket, amelyeknek viselése nem íüt pihenést neon enged nyugalmat .és kényelmet Ha vizsgálat tárgyává tesszük a most lezajlott agitációs hónap eseményeit és annak végeredményét jóleső érzéssel állapítjuk meg, hogy az szép eredményt hozott Ennek dacára nem hallgathatjuk el, hogy fiatal szak­társaink sokoldalú lendületes tevékenysége nem mindenütt tudott kibontakozni az agitáció munkájában. Éppen ezért a legsürgősebbfen mindent el kell követnünk, hogy fiatal szak- társaink munkalehetősége nagyobb teret nyer­jen. Be kell vonni fiatal szaktársainkat a gyári bizalmitestületek, az egyes szakmai és területi szervezőbizottságok munkájába, hogy a régi, tapasztalt szaktárcák mellett gyakorlatot sze­rezzenek a mozgalmak össze* ügyeinek vitelé­ben. mert osak így lesznek majd képesek érté­kes munkát végezni. Ha neon így történik, bizonyos ponton túl visszafejlődés állhat be. Meg kell ezt érteni mindenkinek, de különösen az egyes szakmák vezetőinek, nehogy mozgal­munk egyes területén a dolgok az öncél óságig fajuljanak és ezzel megakadályozzák Szövet­ségünk fejlődését Fiatal szaktársainknak viszont; éppen úgy. mint korábban idősebb szaktársainknak, töre­kedniük kell arra, hogy megismerjék a, szak- szervezeti mozgalom minden problémáját, de legfőképpen a szaktársaink életével összefüggő apró eseményeket, amelyek ráhatnak életükre. Ismerniük kell a közgazdasági, a szociálpoli­tikai és a társadalmi kérdések széles területét, mert csak így lesznek képesek azoknak a nagy feladatoknak megfelelni, amelyek Szövetsé­günk jövője szempontjából feltétlenül fontosak. Ha végigtekintünk a vasiparban ezidőszerint foglalkoztatott munkásság széles területén és vizsgálat tárgyává tesszük a szervezettek és szervezetlenek arányszámát, meg kell állapíta­nunk. hogy rendkívüli sok feladatot kel' még elvégeznünk. Hogy ez lehetővé váljék, ehhez a legsürgősebben szükség van arra, hogy minden területen felfrissítés történjék, bogy ez a nagy ruár hó 6-áD, vasárnap délelőtt pontosan kezdettel, a legkiválóbb művészek közre­ével miivészmatinét rendeznek.

Next

/
Thumbnails
Contents