Baranyavármegye Hivatalos Lapja, 1919 (22. évfolyam, 1-45. szám)

1919-01-02 / 1. szám

XXII. évfolyam I. szám BARANYA W-VARMHGYE HIVATALOS LAPJA. lyiegjelen minden csütörtökön. Pécs, 1919. Laptulajdonos: Baranyavármegye közönsége. Szerkesztő: Várady Ferencz, Baranyavármegye főlevéltárnoka. Január 2. 111. Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények. Figyelmeztetés. A IH-ik rovat alatt nemcsak a 125.000/B. M. 1902. sz. várm. ügyvit. szabályzat 154. §-a szerint általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek, értesítések és más közlemények jelennek meg, hanem szorosan a il-ik rovat alá tartozó, további intézkedést igénylő, általános jellegű rendeletek is, anélkül, hogy ezek nyomdatechnikai nehézségek folytán külön Mellékletként is ki- adattának, — miért is ezek a közle­mények, rendeletek nagy gonddal azonnal áttanulmányozandók és a to­vábbi intézkedést igénylők tárgyáról fölveendő irattári lapul szolgáló papír­lap alapján iktatóba és meghagyás szerinti elintézés alá veendők. A kereskedelemügyi miniszter 109.454/1918. számú rendelete a hadiszolgáltatási törvény alapján üzemfolyta­tásra nem kötelezett, tüzelőszerhiány miatt szü­netelő vállalatok munkásainak segélyezéséről szóló 102.105126. 1918. és 103.496126.'1918. K. M. számú rendeletek módosítása és hatályuk meg­hosszabbítása tárgyában. A magyar hadügyminiszter úrral egyetértés­ben a következőket rendelem: 1. '§. Á 103.496/26—1918. számú rendeletemben folyó évi november hó 30-ig engedélyezett segé­lyek kiutalását kiterjesztem mindama motorikus üzemű vállalatokra, amelyek folyó évi október hó utolsó napján még legalább 20 munkást fog­lalkoztattak s amelyekben azóta a részleges, avagy teljes üzembeszüntetés tüzelőszer vagy anvag hiánya miatt állott, elő. 2- §■ Az üzemfolytatásra nem kötelezett motori­kus üzomü és legalább 20 munkást foglalkoztató vállalatok, a tüzelőanyagokban jelentkező nagy hiányra való tekintettel, munkaidejüket napi 9 órától 7 órára kötelesek csökkenteni. Kivétet­nek ez alól a rendelkezésem alól azok a. válla­latok. amelyeknél a központi energiát szolgáltató motor üzembentartása üziemhulladék-anyagok- kal, vizierővel vagy elektromotorral történik, utóbbi esetben feltéve, hogy az áramszolgáltató telepre nézve az üzem korlátozása hasonló okokból külön el nemi rendeltetett, vagy ame­lyeknél az üzem természete az üzemkorlátozást kizárja. 3, §. A 2. 5j-ban megjelölt vállalatok munkásai segélyezésének mértékére nézve az idevonat­kozó 102.088/26. 1918., 102.105/26. 1918. és 103-496/26. 1918. számú előző rendeleteímbem foglaltak az 1919. év január hó 15-ig terjedő idő­re érvényben maradnak, vagyis teljes üzemkor- látozás esetében az ilyen vállalatok munkásai továbbra is napi 12 korona bérkeresetig lOC'/í -os, ezenfelüli bérkeresetnél 80%-os, de minimálisan 12 korona és maximálisan 21 koro­na napisegélyben részesitendők. Ha az üzemkorlátozás csak részleges s a vállalat munkásait a napi munkaidő egy részé­ben foglalokztatni tudjat akkor a napi átlagos keresetnek a foglalokztatási időre eső hányada a vállalatokat terheli s a munkások segélyül csak annak a különbözetnek a 80%-ára tarthat­nak számot, amely — 9 órai munkaidőt véve alapul — a napi átlagos munkabérből a munká­ban nem töltött időre esik. Például: ha egy munkás napi átlagos keresete 18 korona, akkor az egy órára eső kereset ennek megfelelően 18: 9 = 2 korona és 5 órai foglalkoztatás mellett 2 X 5 = ]0 korona, amely a vállalat, által'fize­tendő; a fennmaradó 4 órai időre a fenti átlagos kereset — vagyis 18 korona — után járó se­gélyösszeg 80%-a, azaz 14.40: 9 1.60 korona a kincstárt terhelő óránkénti segély, miely ősz- szeg 4-el szorozva 1.60 X 4 =6.40 koronát ad, úgy hogy 16.40 korona az az összeg, amelyre a munkásnak kereset és segély czimén igénye van, 4. §• Folyó évi deczember hó 31-ig fokozatosan Szabályszerű felmondás melleit elbocsátanldók azon 1896., 1897., 1898., 1899. és 1900, évben született munkások, akiknek a folyó évi 29.734/eln. 4/c. számú magyar hadügyminisztert rendelet értelmében katonai szolgálatra kell bevonulniok, kivéve azokat, akik a katonai szol­gálat alól névszerint fel vannak mentve. Az összes bányák, kohók, aczél- és henger­művek, a bányafatermelő üzemek, ,a víz- és vi­lágítási müvek, valamint vasutak (közúti vas­utakat kivéve) és hajózási vállalatokban alkal­mazott ezen öt évfolyamokhoz tartozó egyének­re ezen rendelkezés nem vonatkozik, vagyis ezen egyének a folyó évi 29.960/eln. 4/b. számú magyar hadügymíniszteri rendeletben megsza­bott korlátozás megszüntetése mellett jelen al­kalmazásukban további intézkedésig akkor is

Next

/
Thumbnails
Contents