Kárpáti Lapok, 1899 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1899-01-01 / 1. szám

ОТВКЛ [Ingvár, 1899. január 1. , ^ Щ' 1—ső szám. e í — . Ötödik évfolyam. KARPATFLAPOK і № ^ EGYHÁZI, TANÜGYI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. MEGJELENIK VASÁRNAP. ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egész évre...................................................4 frt. Fél évre .......................................................2 frt. Negyed évre...................................................1 frt' Néptanítóknak előre «tetve féliron adatik. KIADÓHIVATAL : JÄGER BERTALAN könyvnyomdája UNGVÁRI SZERKESZTŐSÉG : TREBUSA, Máramarosvármegye. Táviróállomás : Fejérpatak. Feleiös-gzerkesztö : ROMANECZ ALADÁR. Központi munkatárs: ZSELTVAY EMIL. PÁL YÁZATOK, hirdetések, sürgős tudósítások és előfizetési dijjak a kiadótulajdonos JA(3rJEFt BERTALAN címére Ungvárra küldendők. Kéziratok és a lap szellemi részét illető közlemények Trebusára intézendök, ée vissza nem adatnak. Névtelenül beküldött közlemények ki nem adatra Beszámoló és Programm. Ismét egy év, s mi kitűzött útun- kon haladva, immár az ötödik évfo­lyam küszöbére érkeztünk. Folyton előre, megállapodás nél­kül, bátran, mint a jó hajósok, kiknek utján gyakorta vihar támad s meg­rázza az elemek hullámverésének ki­dobott hajóalkotmányát, de ez mindig kitartóan küzd a habokkal, mert ezeknek ellenálló, segítő és legyőző ereje: a remény vezeti célja felé . . . A feladat nem közönséges, mert egy lapnak nem kisebb hivatása van, mint az emberek véleményét eltalálni s a kornak, melyben szerepel, hű krónikása lenni, eltekintve azon ma­gasztos életéfdekeknek, melyeknek nemes istápolását zászlójára irta. De az Isten, kinek nevében indul­tunk tövises pályánkra, nem hagyta el a Benne bízókat, az 6 hatalmas pártfogása s a Boldogságos Szent Szűz oltalma alá helyezzük magunkat to­vábbra is, örök és szent fogadalmun­kat e két feltételben újítva meg: imádni Istenünket és lelkesedéssel szeretni édes magyar hazánkat! Ez volt talizmánunk a lefolyt évben is, midőn nemzetünk újjászületésének félszázados fordulóját ültük, törvény­ben megörökitett hűséggel róván le hálánkat az iránt a korszak iránt, mely Magyarországnak történeti egy ességét, nemzeti jellegét és államjogi önállóságát megfelelő intézményekkel biztosította. A testvér népek közötti bizalom fényes megnyilatkozása volt, hogy a magyar nemzet ez ünnepében rutén nemzetiségünk lelkesen osztozott az államalkotó magyarral, ami a test­vér népeket egy év ezred óta ösz- szekötő egyetértésnek s az édes magyar haza iránti szeretetnek leg- igazabb dokumentálása és záloga volt. Ebbe az általános örömbe azon­ban a fájdalom egy keserű üröm- cseppje vegyült'bele, a mikor Erzsé­bet királyné, ez a legjobb és legne­mesebb uralkodónő oly váratlanul és tragikusan, borzasztó halállal, egy nyomorult orgyilkos tőre által végezte életét és szomorú végzete gyászba borította az egész nemzetet, részvéttel töltötte el az egész világot. Hunnia kék ege, melyhez a fél­százados szabadságát ünneplő nem­zet örömzaja hatolt föl elébb, egy­szer e sötéten elborult, milliók jajki- íltása hangzott az ártatlanság e leg­tisztább virágának, nemzetünk ékes- ! égének s a legkegyetlenebb sors áldozatának elveszítése fölött. Balsors a kit régen tép, hoz ma­gyar hazánkra vigabb esztendőt Is­tenünk s add meg nemzetünknek vigasztaló kegyelmedet, hogy jó és rósz sorsban hűek maradhassunk Hozzád, hazánkhoz és királyunkhoz! Egyházmegyénknek is gyásza volt az elmúlt évben. Jámbor Antalt, ki г/ О felsége által épen akkor nevezte­tett ki a székeskáptalan nagypré­postjává, augusztus 6-án végelgyen gülés folytán, rövid szenvedés utár élte 82-ik évében az Urnák magáho^ tetszett szólítani. A puritán egyszerűségű, nagy ké­szültségi! férfiú halála nem jött vá­ratlanul, mert már régóta mindig betegeskedett, de egyénisége sokáig emlékében fog maradni azoknak, kik vele érintkeztek, egészséges gondol­kodás és teológiai szakképzettségét ismerték. Lapunk is rövid nekrológot közölt az elhunyt nagyprépostról, — nyugodjék békével! E szomorú események között, mint a reménytelenség sötét éjjelében vi­gasztalanul bolyongóknak egy vé- etlenül kipattanó fényes szikra, amely a remény biztató világosságát ra- gyogtatja a sínylődök szemei elé, agy hatott lelkünkre amaz örvende- :es hir, hogy az oly régen várt congrua rendezés valahára dűlőre kezd ütni. Az utolsó évtizedben sokszor föl- nerült e kecsegtető hir, ez évben dőbb a más vallásu lelkészek 6?e :ésének kiegészítéséről rendelkező tör­vényben nyert kifejezést, amely ró- unk nem inézkedett ugyan végle­gesen, de kimondotta, hogy addig is, mig a katholikusok kongrua-ügye végleges rendezést nem nyer, gon­doskodik a javaslat, hogy ezeknek lelkészei is megfelelő segélyben ré­szesüljenek. A kedvező fordulat később abban talált megerősítést, hogy a lelké­szeink segélyezésére idáig költség- vetésileg megállapított évi átalány 75 ezer forintról kilencvenezerre, majd 200,000 forintra lett fölemelve azaz eddigi kvantumnak háromszo­rosára s ez évben már ennek ará­nyában fog a lelkészek között szét­osztatni ! Az illetékes köröknek ugyanis e részben az a szándékuk, hogy lel­készeink kongruáját fokozatosan le­galább 600, sőt amikor ennek lehe­tőségét a budget megengedi egészen 800 frtig kiegészítsék. E segély egye­lőre ideiglenes jellegű, de a többi vallás felekezetéhez megfelelő lenne, ami tulajdonképen a fő dolog ; lévén az utóvégre is mindegy, hogy milyen czim alatt adják az oly régóta várt recompensátiót, csak legyen már egyszer pozitív kiegészítés. S ami halad, az úgy látszik el nem marad, mert most legutóbb a vallás és közoktatásügyi és a pénz­ügyminiszterek tényleg közös ren­deletet bocsátottak ki a katolikus lelkészek jövedelmének ideiglenes ki­egészítése tárgyában, sőt nemsokára szét küldetnek a bevallási ivek, me­lyek a kívánt segélynek mértékét fogják megállapítani, s amelyek alap­ján keilend a lelkészeknek az immár rendszeresnek nevezhető segély iránti kérvényeiket benyujtaniok. Amint idején egész terjedelmében jközöltük e rendelkezéseket, méltatva a magas kormánynak gondoskodását, melylyel a humanizmus legnemesebb feladatát teljesítő lelkészi kart hiva­tásának megfelelő anyagi ellátáshoz j segíti, az államélet faktorai közül j épen azokat részesítvén támogatá­sában, kiknek életföladata a föld I népét az erényhez és az erkölcsi [tökélyhez vezérelni. Reméljük, hogy az e téren ta­pasztalt jóakaratnak nemsokára meg lesz a betetőzése is, amire ezidősze- rint annál nagyobb szükség van, mert az egyenlőség, testvériség és szabadság jelszava alatt az alsóbb rendű néposztályok közt oly vesze­delmes tanok áramlata kezd ura­lomra vergődni, amelylyel szemben a lelkészek kettőzött tevékenységére van szükség, hogy a társadalmi rend fölfordulására irányzott eme akna munkát ellensúlyozzák. Értjük a socializmust! Fölismerte e szükségességei Mr- ■'zák Gyula megyés püspökünk is, — kinek égisze alatt indultunk el azon j ja szellemi ösvényen, melyet főpász- ! torunk a maga eddigi példájával, [útmutatásával és az egyház és tan­ügy érdekében tett intézkedéseivel 'nekünk kijelölt, — s mint vezérünk fölemelte hathatós szavát azon szó- [ moru mozgalom ellen, mely félre­vezette a népet. És mint egy igazi apostol, — aki jól tudja, hogy az állam csak úgy boldogul, ha a polgárok engedek [ meskednek, rendezzük be bármiként1 is az intézményeket, — körrendele- tileg hívta fel a lelkészeket az izga­tok által megmételyezett nép lelké­nek orvoslására, kölonösen pedig a szocialista sajtó káros befolyásának ellensúlyozására, melynek tendenciája !a társadalmi szervezet, vallásfeleke­zetek és a fennálló jogrend ellen irányul! Fölhívta még egy nem kevésbbé lényeges baj gyógyítására is, tud­niillik népünk anyagi helyzetének szanálására, amelyről lapunkban e/. idén is a lehető legrészletesebben emlékeztünk meg. Ő mint az or­szágszerte ismert rutén-kérdés kezde­ményezője hatalmas akciót indított népünk fölsegélésére, minek köszön­hető, hogy államkormányunk elis­merte e nép segélyezésének szüksé­gét, többféle irányban humanitáriu s intézkedéseket tett a nép közművelő­dési és ipari érdekeinek előmozdítására a még rendezetlen bajok orvoslását pe­dig az egész vonalon kilátásba helyezte. Nincs kétségünk benne, hogy a lelkészi tevékenység ez általa kijelelt, — de a kor intő szózata által is kiáltó módon involvált mezején egy­házmegyénk papjai teljes erejökből munkálkodni fognak, amiben lapunk mindig készségesen fog állani, hogy a) fölismert eszméket és ekkép megbeszélhessen helyesnek bizom egyetértve küzdi' gálatában. Nem hallgat! kenységnek az e. ről a hazafias ; szer mi nemesit irányuló terét és ágazatát st vagyis a népoktatási és kulturális dekek feji esztését, mely aim lis korban kétszeresen figye’ és felkarolásunkra méltó, ь annyira óhajtott nemzeti i: ir yu velődés megizmositására vezet, népünkben ri*g van a hálás tab célok megvalósítására, rajta kell te lennünk, hogy a nemzeti irányú túra minden tényezőjét száinb; az emberi szellem és tevék minden eszközével ápolhassi drágább kincsünket, nemzeti künk et 1 Egyik rég elismert 1 tele egyházmegye''’ kiterjedő nép egyesülési es; nek első lé a munkács e> leányárvaház a megalakulását győződve, b kanonok, az ismervén nyeit, mel\ munkálkodásé eredményeket ч pésseiés erőskézz. vetni, hogy az I egy egyesület is csakhamu legyen s a népoktatása észlelhető hiányok : egy*, püspökének intencióihoz hi\ tassanak. Ez utóbbiakhoz nunk egy egyházmegyei t intézet fölállítását, mely r leánygyermekeinek fék úttörő bajnoknőket ne — a népoktatásról írott ben fölsorolt üdvös óba, valósítását. Ilykép a helyes irányban te. lesz az egyházmegyénk és пц jövőjére nagyfontossággal biró fea datok jó része, amely munkában mi, valamint eddig, úgy ezután is szűk hatáskörünkhöz képest odaadással és kitartó munkálkodással veendőnk részt és pedig nemcsak általán a hazai görögkatholikusok, hanem kivált­képen a fő- és székvárosban élő hit- sorsosaink nagyhorderejű érdekeinek lelkes szolgálata ál.al. Már lapunk programjában is kije­lentettük, de egyedüli kiváló felada­tunkhoz tartozó szoros kötelességünk­nek is tartottuk, hogy az egész mü­veit világon tapasztalható óriási ha­ladás és szellemi fejlődés közepette különösen a mindnyájunk keblében JÄGER BERTALAN kiadóbivatalában Ungvári kaphatók: Pop ovié 8- és Но micskó-féle Ízbor пік; Danilovics összes kiadványai Itt kaphatók a Melles-féle magyar és Keresztes orosz naptárak.

Next

/
Thumbnails
Contents