Borászati Lapok – 42. évfolyam – 1910. 27-52. sz.

1910-07-03 / 27. sz.

XLEL évfolyam. 27. szám. Budapest, 1910. julius 3. Előfizetési feltételek: Egész évre 12 kor. Félévre 6 „ Negyedévre 3 „ A német birodalom államaiba egész évre 14 korona. Európa egyéb államaiba, valamint Afrika, Amerika és Ausztráliába 16 korona. A „Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesületéinek hivatalos közlönye. A „Gazdasági Tanácsadó" kéthetenkint megjelenő ingyenes mellékletével. Laptulajdonos: BAROSS KÁROLY örököse. Szerkesztésért és kiadásért felelte: Dr. DRÜCKKB JENŐ. Társszerkesztő : LIPTAI ALBERT. Megjelenik minden vasárnapon. Szerkesztősé; és kiadóhivatal t ÜMŐhít 25. (KiztetokX Hirdetéseket a lap kiadóhivatala ven fU. •trdftttal meUéklsUk JaH^T— Irbaa íop»ílUio»k «L TARTALOM. Oldal Egy borértékesitési részvénytársaság alakítása .- 437 Bor ós must kivitele a Keletre... ... ... ... ... 438 A jégverés ellen való védekezés ... ... ... . . . 439 Vörös borok szintelenitése ... ... .... . . ... ... 439 Különfélék ... _ ... ... * 440 Hivatalos ügyek .:. ... ... ... 440 Vegyes hirek ... ... __,.. 442 A Tokaj-Hegyalja veszedelme. — A peronospora terjedése. — A jég és peronospora pusztítása. — Pályázati hirdetés. — Vinezellériskolákba való felvétel. — A termelők érdekeinek a vé­delme. — A hordóhitelesitós. — Az első város­házi borpincze. — A borhamisítók megbélyeg­zése. — Boraink értékesítése. — A korcsmáro­sok borkezelése. —^ A „Vinea" bajai. — Uj műtrágyagyár. — Őfelsége az alsóausztriai or­szágos mintapiijcze csarnokában. — A. német borászati egyesület újjászervezése ... ... ... ... 444 Tudósítások. : 445 Külföldi szemle ... 446 Levélszekrény 446 Hirdetések ....... ... .... 446 Előfizetési felhívás. T. előfizetőinket kérjük, terjeszszék isme­rőseik körében lapunkat. Hivják fel azok figyelmét arra, hogy lapunkhoz kéthetenként ingyenes mellékletként adjuk a „Gazdasági Tanácsadó " czimü lapot, mely a mező- és kertgazdaság minden ágával foglalkozik. Lapunk előfizetői azonkívül évenként több szines miimellékletet is kapnak. A „Borászati Lapok" előfizetési ára: Egész évre ... 12 K. — f. Félévre 6 „ — „ Negyedévre 3 „ — „ ií]^^ Mutatványszámot díjmentesen kül­dünk három héten át. Egy borértékesitési részvény­társaság alakítása.*) (A földmivelésügyi miniszter ur által a MSzOE.­nek véleményezés végett kiadott tervezet.) 1. Magyarországi borok vámkülföldre való ki­vitelének biztosítása és előmozditása czéljából Budapesten legalább 4,000.000 K. teljesen be­fizetett alaptőkével részvénytársaság alakitandó, amely a földmivelésügyi miniszterrel kötendő szerződés első évében az ország fontosabb bor­vidékeinek a földmivelésügyi miniszter által ki­jelölendő hét góczpontján az alábbi feltételek sze­rint borközraktárakat tartozik létesíteni és a szükr séges kifogástalan minőségű hordókkal s részben esetleg czement-tartányokkal, valamint az okszerű borkezeléshez szükséges pinczefelszerelési gépek­kel és eszközökkel felszerelni és berendezni, továbbá köteles az igy felszerelt borközraktárakat a szerződés tartama alatt rendesen és az okszerű borkezelés követelményeinek megfelelő jó karban fenntartani. 2. Az első évben hét helyen fellállitandó köz­raktáraknak olyan terjedelmüeknek kell lenniök, hogy ezen összes raktárakban legalább 300.000 hektoliter bor legyen — az okszerű borkezelés feltételeinek mcgfelelőleg — egyszerre elhelyez­hető. Ezenfelül a szerződés második, harmadik és negyedik évében évenként még egy-egy, e három év alatt tehát összesen még három borközrak­tárt (együtt 100.000 hl. borra berendezve) tar­tozik a vállalat a földmivelésügyi miniszter által kijelölendő helyeken az 1. pontban foglalt fel­tételek szerint létesíteni és felszerelni s ezeket is tartozik a szerződés egész tartama alatt az ugyanazon pontban foglalt feltételek szerint fenn­tartani. 3. Az összes közraktáraknak a 2. pontban megállapított borbefogadó képessége, az egyes *) Fenti tervezetet, melynek szövegét szószorint kö­zöljük, a MSzOE. igazgató-választmánya utolsó ülésén behatóan megvitatta és véleményét e tárgyról a föld­mivelésügyi miniszterhez felterjesztette. Szívesen fog­juk venni, ha illetékes szakembereink közül egyik vagy másik hozzászólna ehhez a fontos tárgyhoz, aminthogy magunk is fentartjuk erre vonatkozó jogunkat. A szerk. raktárak közt — az illető borvidék bortermelé­sének fontosságához s a borértékesítés szem­pontjából figyelembe veendő egyéb körülmé­nyekhez képest — aránylagosan a földmivelés­ügyi miniszterrel egyetértőleg osztandó meg, ugy azonban, hogy egy-egy közraktárban egy­szerre legalább 20.000 hl. bor 1 egyen elhelyezhető Ha erre nézve a földmivelésügyi miniszter és a vállalat közt megegyezés nem jönne létre, a miniszter kívánságához kell a vállalatnak alkal­mazkodnia. 4. A részvénytársaság a borközraktárakkal elsősorban beraktározási, előlegezési és bizo­mányi eladási üzletet folytat, azonban joga van arra is, hogy a jelenlegi megállapodásoknak meg­felelő borokat fix számlára is vásároljon, ezeket a közraktárban kezeltesse és értékesítse. E czélból a közraktári pinczehelyiségeknek és hordóknak (tartányoknak) legalább felerésze — minden egyes közraktári góczponton — a bor­termelők által beraktározás végett beküldendő borkészletek számára tartandó fenn. A közrak­tári helyiségek és hordók (tartányok) másik felerészét a részvénytársaság részint a borkeres­kedők által beraktározandó, részint pedig maga a részvénytársaság által fix számlára vásárolt borok elhelyezésére és kezelésére használandja. Azon esetre, ha a közraktári pinczehelyiségek vagy hordók (tartányok) lelerészét a termelők a szüret utáni év márczius hó l-ig igénybe nem vennék, a részvénytársaság — földmivelés­ügyi miniszter előzetes engedélyével — a termelők által igénybe nem vett pinczehelyiségeket és hor­dókat (tartányokat) is ugyanazon évi szeptember 15-ig a borkereskedőknek engedheti át borberak­tározásra vagy pedig saját (fix számlára vásárolt) borainak elhelyezésére és kezelésére fordíthatja, szeptember 15-ére azonban, tehát még a szüret megkezdése előtt, ismét tartozik az összes pincze­helyiségek és hordók (tartányok) felerészét ki­üríteni és borberaktározás czéljaira a termelők rendelkezésére bocsátani. 5. A közraktárakba, akár tárolásra, akár bizo­mányba, csak a szorosabb értelemben vett Magyar­országban, hegyi szőlőben termett, saját termésű egészséges borok fogadhatók be s a részvény­társaság fix számlára is csak a szorosabb érte­szolőpermetezéshez: Ajáni- innrQQhn? a l e9J° b b szőiőojtó juk a ö£ ÍUUJlűöllU£ gummiszalagot, továbbá 98—99%-os rézgáliczot, bordói port, Provinot, Mezőgazdák szőlő­perme- Q7n|nnnrn7Q0hn7 I A^henforandt rézkén­tezőt. ü£UIU|JUIU£aűIIU£ I port, Mezőgazdák po­Gyümölcsfák permetezéséhez: ; rfendrint, Mezőgazdák fapermetezőt bambusz rúddal. rovarfogó öveket és SppltJ Itaai § Hernyó- és rovarirtáshoz: hernyóenyvet. ,v Matyar HeZŐgaidák Szövetkezet i mm:: . Budapest, V. ker., Alkotmány-utcza 31. Mai számunk 18 oldal.

Next

/
Thumbnails
Contents