Borászati Lapok – 42. évfolyam – 1910. 27-52. sz.

1910-07-03 / 27. sz.

26. SZÁM. 42-IK ÉVFOLYAM. 438 1910. junius hó 26. lemben vett Magyarországban hegyi szőlőben termett egészséges borokat vásárolhat. 6. Az összes borközraktárak a földmivelés­ügyi miniszter által -— az állam költségén ki­rendelendő — állami közegek állandó felügye­lete és ellenőrzése alatt állanak. A borközraktárakban lévő összes borkészletek kezelése az oda kirendelt állami közegek uta­sításai szerint eszközlendő. E részben az illető állami közegek a beraktározó termelők, illetőleg fix számlára vásárolt boroknál a részvénytársa­sági igazgatóság kívánságának lehető figyelembe­vételével önállóan intézkednek s a pinczeszemély­zettel közvetlenül rendelkeznek. 7. A tervezett vállalat állami támogatásának főczélja a magyar borok vámkülföldre való ki­vitelének előmozdítása s ennek elérése érdeké­ben jobb minőségű borainknak a külfölddel való megismertetése s a külföld bizalmának boraink iránt való megnyerése lévén, a vállalatnak első­sorban a jelzett czélok elérésére alkalmas kiválóbb magyar boroknak a vámkülföldre való kivitelére kell törekednie. Ebből folyólag a vámkülföldre szállítandó borok a borközraktárakból csakis védj egy gyei lezárt hordóban vagy palaczkban szállíthatók ki, mely védjegy szövegében hivat­kozásnak kell lenni arra, hogy a borközraktár a m. kir. földmivelésügyi miniszter kirendelt közegének ellenőrzése alatt áll. E védjegygyei csakis a 6. pont szerint az ellenőrzésre kirendelt állami közegek megítélése szerint, az előző bekezdésben jelzett czél el­érésére alkalmas bort tartalmazó hordók és palaczkok láthatók el. 8. A létesítendő vállalat a borközraktárakban tárolt vagy bizományi értékesítés végett elhelye­zett borokra a termelőnek az illető állami közeg­gel egyetértőleg megállapítandó becsérték ötven százalékának erejéig előleget tartozik nyújtani. Ezen előlegre minden beraktározott vagy bizo­mányi eladás végett beküldött bor tulajdonosá­nak igénye lévén, az e czélra szükséges össze­gekről a vállalat gondoskodni köteles. Ezen előleg kamata az osztrák-magyar bank minden­kori váltó kamatlábánál legfeljebb 1%-kal lehet magasabb. A földmivelésügyi miniszter kíván­ságára a vállalat warransokat (árujegyeket) tar­tozik kibocsátani. 9. A borközraktárak üzletszabályzatát és díj­tételeit a vállalat csakis a földmivelésügyi minisz­ter jóváhagyásával állapithatja meg és módosít­hatja. A felügyeletre és ellenőrzésre kirende­lendő állami közegek idevonatkozó teendőire és eljárására vonatkozó utasítás kiadására kizáró­lag a földmivelésügyi miniszter van jogosítva. 10. A vállalat a Németbirodalomban, Orosz­országban és Svájczban a magyar borok kivite­lének szempontjából fontosabb piaczokon leg­alább 12 városban mintaraktárakkal felszerelt és borkóstoló helyiségekkel (bodegákkal) ellátott elárusító képviseleket tartozik felállítani és tar­tozik azokat a szerződés egész ideje alatt fenn­tartani. Ezek a képviseletek, mind a borkóstoló helyiségekben, mind egyéb elárusító helyiségeik­ben kizárólag csak a jelen megállapodások szerint létesítendő borközraktárakból származó s a 7. pont szerinti védjegygyei ellátott borokat hozhatnak forgalomba. Ezen külföldi elárusító képviseletek fele a szerződés első évében, fele pedig a második évben állítandó fel. 11. A vállalat ellenőrzése czéljából a föld­mivelésügyi miniszternek jogában áll a vállalat­nak és a vállalat hazai vagy külföldi képvise­leteinek üzletvitelét, pinczéit, raktárait, üzleti és egyéb helyiségeit e czélra kiküldendó közegei utján bármikor megvizsgáltatni s ezen közegek­nek joguk van az üzleti könyveket, számlákat és leveleket is bármikor megtekinteni. 12. A vállalat köteles a közraktáraiban kezelt és a 7. pontban körülirt feltételeknek megfelelő magyarországi hegyi borokból a szerződés első évében legalább 1 millió korona, a második évben IV2 millió korona, a harmadik évben 2 millió korona, a negyedik évben 3 millió korona, az ötödik évben 4 millió korona, a hatodik évben 5 millió korona, a hetedik évben s a szerződés többi éveiben pedig évenként 6 millió korona értékű bort a vámkülföldre ki­vinni és ott értékesíteni. A kivitt borok értéke alatt azoknak helyben, az egyes belföldi köz­raktárakra nézve megállapított ára értendő. 13. Azon esetre, ha a vállalat a 12. pontban megállapított értékű bort a vámkülföldre ki­szállítja és a szerződés egyéb feltételeinek is pontosan eleget tesz, évi K., azaz korona állami segélyben részesül, amely évenként utólagosan, a megállapított értékű bor vámkülföldön történt értékesítésének a vállalat által történt beigazo­lása után fog kiutalványoztatni. Arra az esetre, ha a vállalat valamelyik év­ben a megállapított értéknél kevesebb, de leg­alább is az illető évre megállapított borérték felének megfelelő bort értékesítene a vámkül­főldön, a szerződésileg biztosítandó állami segély aránylagosan leszállittatik, ha azonban a vámkülföldön értékesített bor értéke valamely évben az illető évre megállapított érték felét sem érné el, az esetben a vállalat az illető évre állami segélyben nem részesül. 14. Ha a vállalat valamely évben több bort vitt ki a vámkülföldre, mint amennyit kivinni köteles lett volna, a többlet valamely más évben mutatkozó hiány pótlására nem számit­ható be. 15. Azon esetre, ha a vállalat három egy­másután kövei kező évben nem tesz eleget a 12. pont szerint megállapított értékű borkivite­lére vállalt kötelezettségének, a földmivelésügyi miniszternek jogában áll a szerződést megszün­tetni, anélkül, hogy a vállalat a szerződés meg­szüntetése miatt bármi kártérítést igényelhetne. 16. A vállalat ezen szerződésben vállalt köte­lezettségeinek biztosítására K. bizto­sítékot köteles letenni s azon esetre, ha a vál­lalat ezen szerződést megszegi, illetőleg az ebben elvállalt kötelezettségeinek eleget nem tesz, vala­mint akkor is, ha a bortörvénybe (1908. évi XLVII. t.-cz.) ütköző kihágást követ el, e biz­tosítékot a kincstár javára elveszti és ezenkívül joga van a földmivelésügyi miniszternek vagy a szerződést egyoldalulag minden kártérítés nélkül megszüntetni, vagy pedig a vállalatot a biztosí­ték elvesztése mellett a szerződés teljesítésére szorítani. Ez esetben a vállalat ugyanilyen összegű uj biztosítékot tartozik letenni. 17. A fenti feltételek mellett a szerződés évre volna megkötendő. Ezen szerződés tartama alatt a földmivelésügyi miniszter azon városokban (községekben), ahol a vállalatnak a jelen meg­állapodások szerint létesített borközraktára van, más vállalatnak nem nyújt segélyt hasonló köz­raktárak létesítésére, — más helyeken esetleg létesítendő hasonló közraktárak felállításánál pedig — egyenlő feltételek mellett — ennek a vállalatnak elsőbbségi jogot biztosit. 18. Végül a földmivelésügyi miniszter fenntartja magának azt a jogot, hogy a részvénytársaság igazgatóságába az igazgatósági tagok részét, a felügyelő-bizottságba pedig a tagok részét ő jelölhesse ki s a részvénytársaság tartozik a földmivelésügyi miniszter által kijelölt egyéneket az igazgatóságba, illetőleg a felügyelő-bizottságba beválasztani. Bor és must kivitele a Keletre. Irta: Schneider Sándor dr. Budapest, jul. 1. Az olasz exportőrök tavaly ősszel Velenczé­ben tartott első kongresszusán cav. Ranieri Pini az olasz bornak és szőlőmustnak a távol Keletre (Kína, Japán) irányuló kiviteléről és e kivitel jövőjéről tartott szakszerű előadást, melyet a következőkben kivonatosan kívánunk ismertetni. Olaszország bortermelői ujabb és ujabb kivi­teli piaczok után kényszerülnek nézni, hogy termékeiket, melyek ára a túltermelés folytán megcsappant, elhelyezhessék. Ilyen fontos uj piacz, a Kelet. Sokan kételkedve fogják hall­gatni szavamat, hiszen köztudomásu, hogy a Keleten — nagyrészben vallási okoknál fogva — igen sok antialkoholista. Pedig ugy van! S ha ez esetben nem is valódi borról van szó, annál nagyobb forgalmat érhetne el az olasz termelő a konzervált, vagyis erjedéstől megóvott szőlő­musttal. Svájczban, Németországban és az Észak­amerikai Egyesült-Államokban számos olyan gyár létezik, mely alkoholmentes bort állit elő. Nézetem szerint kellő propagálás mellett az olasz alkoholmentes borral igen nagy forgalmat lehetne elérni, különösen a muzulmán lakosság körében. A hűtőipar terén, különösen a növényi czukor konczentrálását illetőleg oly haladás észlelhető, hogy a szőlőmust teljesen meg tudja tartani izét, bukóját és minden egyéb sajátságát. A konczentrált szőlőmustfagylaltnak és egyéb, a muzulmánoknál igen kedvelt italoknak készí­tésére is igen alkalmas szubsztrátum. Szőlőkivitelünk is fellendülhetne s az olasz szőlő igen keresett czikké válhatnék a Keleten, ha az olasz hajózási vállalatok külföldi társa­ságok mintájára hűtő kamarákkal szerelnék fel járataikat, melyekben a szőlő állandóan 0 fokon maradhatna. Ugyané hütőkamarákkal el­látott hajók jövet hust szállíthatnának az olasz kikötőkbe. Visszatérve a borkivitelre, hangsúlyozni kívá­nom, hogy igyekezetünk az olcsó bortipusok kivitelére irányuljon. Hagyjuk meg a francziának a drága lordóit, adjunk jó és olcsó borokat a külföldnek. Jelenleg tuldrága az olasz bor a külföldön, ami az exportkereskedelem szervezet­lenségére vezethető vissza, mert a kereskedő kevés helyre kis mennyiségeket szállitván, a csekély forgalom mellett nagy költségekkel dolgozik. Számos olasz exportőr azért nem akar a borkivitellel foglalkozni, mivel fél e czikk kezelé­sétől. Pedig a pinczemesterség,, különösen a hűtőipar vívmányainak felhasználásával óriásit haladt az utolsó időben s ma a megfelelően kezelt bor bárhova sértetlenül elszállítható. A távol Keleten a konzervált muston kívül elég tekintélyes borkivitelre számithatnánk, mivel a nagyszámú ott künn élő európain kívül, kik jelenleg azért nem isznak bort, mivel az tul­drága, a bennszülöttekre is számithatunk mint fogyasztókra. A bennszülött t. i. szivesen utá­nozza a fehér embert s sokan mondják, hogy a követség vagy konzulátus lakomáira hivatalos - flŐT ~ amm^mi L «M J * fc^jfeÉM Szenzácziós találmány a szőlőpermetezés terén! Az a páratlan találmány, mely arra van hivatva, hogy a szőlőnek a legrémesebb ellenségét: 0 peronoszpó­rát ártalmatlanná tegye. Noétól, a szőlőtermelés ősapjától kapta nevét és Noé-permetezőpor elnevezés alatt kerül forgalomba. A Koé-permetezőpor konczentrált, könnyen oldódó rézsók és kitűnően tapadó anyagok legszerencsésebb keverékéből áll, melyhez mész vagy egyéb anyag hozzáadasa nemcsak fölös­leges, de egyenesen ártalmas is. Használati utasítása rajta van minden csomagon. I kg.-os csomagnak az ára I korona. Legalább 5 kg. vételnél bérmentve minden állomásra szállitva Kapható s EBIlElSCIIElR GYUMjA készítőnél, BAJÁN.

Next

/
Thumbnails
Contents