Borsod - Miskolci Értesítő, 1868 (2. évfolyam, 16-33. szám)

1868-04-16 / 16. szám

16-ik szám. Második évfolyam Miskolcz, április 16. 1868. BORSOD mimüMM imisim Társadalmi érdekeket képviselő és vegyes tartalmú heti közlöny. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: BEIGTATÁSI DÍJ: Helyben házhoz hordva: Vidékre postán küldve: Hirdetményekért: Bélyegdij: Fél évre . . 1 frt 50 kr. Fél évre . . . 1 frt. 80 kr. Egy 4 hasábos sor ára 6 kr. Minden egyes hirdetéstől le­Egész évre . . 3 » — ,, Egész évre • • 3 „ 50 „ Másodszori beigtatásnál 5 kr. gyen az nagy vagy kicsi 30 kr. okvetlenül eloltatik.*) Lényegesen elő­segíti a tűzoltás e módjának sikerét azon körülmény, hogy az eloltott részek szén­savas szikéleg kéreggel vonatnak be, s így az épen kioltott részek uj kigyulása meggátoltatik. Legnagyobb előnye azon­ban a Készüléknek, hogy kicsinységénél fogva bármely helyen, például szobában is kéznél tartható, s igy minden pillanat­ban, tehát a tűz legelső észrevételénél azonnal használható, s hogy vele bármely szűk helyiségben is könnyen a tűz köze­lébe is juthatni, tehát az oltást sokkal erélyesebben lehet eszközölni mint a ne­hézkes nyomatytyus fecskendőkkel, A szóban lévő eszköz ezen rövid vázlatából meggyőződhetünk arról, hogy az elméleti alap melyen nyugszik a leg­biztosabb, mert a természettan csalha­tatlan elvein alapul. Hátra van tehát egyedül az, hogy kísérletek által önma­gunk győződjünk meg a készülék gya­korlatiasságáról. Erre nézve bátorkod­nám városunk jelen erélyes hatóságához azon javaslattal fordulni, — hogy mél- tóztatnék egy ilyen lüzfojtót (Extinc- teurt) közköltségen meghozatni, s vele nyilvános kísérleteket megléteim. Egy 36 iteze vizet tartalmazható készülék ára 45 frt. 50 itczényi tér-fogatú 55 frt. Ezen ár a reménylhetö eredményt te­kintve oly aránytalanul csekély, hogy számításba sem jöhet. Feltéve pedig hogy a tüzfojtó eszköz várakozásainknak meg­felel. akkor a város lelkes képviselő tes­tületé teendői közé tartozand intézkedni, hogy mi den utcza egy vagy több ké­szülékkel legyen ellátva, és hogy min­den város részben azon polgártársak le­gyenek megjelölv.e, illetői' g megvá­lasztva. kik hivatva legyenek arra. bogy a tűzfojlót, ha környékükben tűz áuiad. a leggyorsabban alkalmazzák; miután pedig az ilyen . a tüzfojlással mar előre megbízott egyének, a készülékkel Való bánás módjába — mely egyébiránt igen könnyű és egyszeifi, már előre begya­korolhatják magokat, ennél lógva a rög töni sikert annal biztosabban elvárhatjuk. Ha nem csalódunk, városunk keb­lében egy tűz oltó egylet van ke­letkezőben. A ki vissza emlékezik ama Egy uj tűzoltó eszköz. Miskolcz, április 7. Félelmünktől, nagy elemi vagy vé­letlen csapásoknál csak addig nem sza­badulhatunk meg, mig a tudomány nem fedez fel biztos eszközöket, melyek ál­tal a fenyegető veszélyt vagy egészen elháríthatjuk, vagy a legcsekélyebb mér­tékre leszállíthatjuk. Így például a hólya­gos himlő századokon át tekintetett az emberi nem legpusztítóbb nyavalyájának, és ha valamely városban , vagy vidéken a himlő kitört, a rettegés oly nagy és ál­talános volt, mint ha jelenleg a cholera lép fel járványosán , mig ellenben most. a védhimlő-ojtás feltalálása után, a múlt idők egyik legretlentöbb vész angyala senkit sem képes többé megijeszteni. Hi­hető e szerint, sőt a legújabb buvárla- tok igen valószínűvé teszik, hogy nem igen távol időben sikerülend, hogy a mi korunkbeli éppen említett és ezreket meg ezreket gyilkoló betegséget, a cholerál is lefegyverezzük és közönyös bajjá át- változiaS'iik. Hogy tehát az emberi észben rejlik ama biztos erő, melyei a gondviselés bennünket felruházott azon czélból, hogy mentsük meg önmagunkat ama számtalan veszélyektől, melyek életünket, egész­ségünket és javainkat, mindenkor és min­denütt környezik ; ezt újra bizonyítja egy a legközelebbi napokban köztudo­mású jutott uj találmány, melynek czél- ja a tűzvészekkel járó szerencsét­lenségeket csirájukban elfojtani és majd nem lebetlenné tenni, hogy egész falvak, vagy város részek néhány óra alatt elhamvasztassanak. A napi sajtó tudni illik nagy elisme­réssel nyilatkozik egy készülékről, mely­nek neve tűz fojtó, (Exlincteur) sőt Pesten már a nevezett eszközzel kisér­jetek is léteitek a meglepőbb sikerrel, így egy félölnyi hasábos fából tüzet rak­tak, mely még kátránnyal ismételten le­öntetett, és ezen élénk tüzel egy percz- nél rövidebb idő alatt teljesen eloltották. Ugyancs >k e mód szerint mintegy másfél ölnyi felületű fellobogó lánggal égő kát­rány tüze, 20 — 25 másodpercz alatt tel­jesen eloltatott. Ha valahol ezen tüzfojtó készülék méltó, hogy a közfigyelmet felébressze, úgy bizonyára a mi szeretett városunk az, melynek sietnie kellene ezen uj esz­közzel megismerkedni, vele kísérleteket tenni, és ha valósul mit róla állítanak, azt számunkra megszerezni. Hiszen van-e Miskolcz város lakosai közölt egy is, lakjék az bárminő „tüzmentes'1* házban, ki tudván s tapasztalván minő pusztít ásó­kat szokott a tűzvész nálunk lenni, meg nem rémülne midőn ,.félre verik a haran­got és kit nem érdekelne legközvetle­nebbül egy oly intézmény megállapítása, melynek talán köszönhetni fogjuk, hogy ha vagy véletlenségből vagy gonoszság­ból valahol tűz támad, történjék ez akár nappal vagy éjjel, akár csendes vagy szeles időben, ha ilyenkor lelkünk nyu­godt lehet, jól tudván, hogy a veszély támadása perczében már az meg is szűnt veszély lenni. Ezeket előre bocsátva, legyen sza­bad az uj tüzfojtó eszközt és annak hatá­sát röviden leírnom, hogy meggyőződ­hessék mindenki, miszerint itten alig va­lami szemfényvesztésről — (humbug) van szó, hanem hogy a tudomány adta dónt- hetlea igazságai vannak ügyesen felhasz­nálva egy oly eredmény előidézésére, mely megérdemli, hogy a készület a legjó fékonyabb találmányok közzé soroztassék. A tűz fojtó készülék ónozott aczél lemezből készített henger alakú edény, mely mintegy 36 — 50 iteze vizet foglal­hat magában. A megtöltésnél oly vegyi anyagok öntetnek a vízbe (borkő sav és savanyi szénsavas szikély, a közönséges pezsgő porok alkatrészei,) melyekből a leggyorsabban nagymennyiségű szénsav képződik, — az edény nyílása erős csa­var állal légmentesen elzáratván. A ké­szülék alsó részén csap van, melyre mintegy 3 lábnyi mindenfelé igazítható kaucsukcsö van megerősítve. Használat­kor a készüléket a tűzoltó egyén putlon gyanánt a hátára veszi, a kauesuk cső végét az égő tárgyra irányozván. A csap kinyitása alkalmával a szénsav nagy nyo­mása a vizet hatalmas sugár alakjában lö- velii a tűzbe. A meglepő hatás a viz közönséges oltó képességén kívül leginkább annak kell tulajdonítani, hogy a tüzfojtó gépe­zetből a viz sugár rendkívüli erővel tó­dul ki, s hogy e vizsugár a szénsav ki­pezsgése következtében 3 — 4 oly terje­delmű szénsav légboritéktól van környez­ve , mely az égő tömeg közeléből a le­vegőt kiszorítja és részint ezáltal, részint pedig a szénsav azon mindenki által is­mert tulajdonsága miatt, hogy körében akár miféle égés lehetetlenné válik, a tűz *) A szénsav t. i. ugyanazon lég vagy gáznem , mely a must forrásánál a piuczék levegőjébe vegyül, és melyről mindenki ta­pasztalta, hogy ha az ilyen levegőbe egy égő test, gyertya stb. vitetik, az elalszik azonnal.

Next

/
Thumbnails
Contents